Решения

РЕШЕНИЕ № 375 Прието с Протокол № 16/14.12.2020 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, във връзка с чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 81, ал. 1 ЗЗД, и чл. 306, ал. 1 и 4 от ТЗ, във връзка с извънредната епидемична обстановка и въведените временни рестриктивни противоепидемични мерки със …  Подробно “РЕШЕНИЕ № 375 Прието с Протокол № 16/14.12.2020 г.”

РЕШЕНИЕ № 374 Прието с Протокол № 16/14.12.2020 г.

На основание чл.63, ал. 2 от ПОДОбС, общинският съвет реши:

            Утвърждава дати за провеждане на заседанията на ОбС – Русе  за план за заседанията на Общински съвет – Русе за първото тримесечие на 2021 г., както следва:

  • 28.01.2021 г.
    • 25.02.2021 г
    • 18.03.2021 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                   (Иво Пазарджиев)

…  Подробно “РЕШЕНИЕ № 374 Прието с Протокол № 16/14.12.2020 г.”

РЕШЕНИЕ № 373 Прието с Протокол № 16/14.12.2020 г.

На основание чл. 21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 7, ал. 4, т.3 от Наредбата за осигурителния стаж, Общински съвет – Русе реши:

Даване съгласие по постъпило заявление с вх. № 94 Т-3910-1#1/13.10.2020 г. от Теменужка Георгиева Петрова …  Подробно “РЕШЕНИЕ № 373 Прието с Протокол № 16/14.12.2020 г.”

РЕШЕНИЕ № 372 Прието с Протокол № 16/14.12.2020 г.

На основание чл.21, ал.2, чл.21, ал.1, т.22 от ЗМСМА, във връзка с чл.26, ал.1, т.1 от Наредба № 17 за символиката на Община Русе, Общинският съвет – Русе реши:

            Удостоява със званието „Почетен гражданин на град Русе“ Красимира Рачева Рикевска – Стоянова.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                   (Иво Пазарджиев)

РЕШЕНИЕ № 371 Прието с Протокол № 16/14.12.2020 г.

На основание чл. 21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.79 от Административно процесуалния кодекс (АПК), Общински съвет – Русе реши:

Приема Наредба за изменение и допълнение Наредба № 30 за изграждане и опазване на зелената система на община Русе, …  Подробно “РЕШЕНИЕ № 371 Прието с Протокол № 16/14.12.2020 г.”

РЕШЕНИЕ № 370 Прието с Протокол № 16/14.12.2020 г.

                На основание чл. 62, ал. 2 от АПК, във връзка с чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и във връзка с допусната очевидна фактическа грешка в Решение № 304/19.11.2020 г. прието с Протокол № 14 от 19.11.2020 г.  на Общински съвет – Русе,  Общински съвет – Русе реши:…  Подробно “РЕШЕНИЕ № 370 Прието с Протокол № 16/14.12.2020 г.”

РЕШЕНИЕ № 369 Прието с Протокол № 16/14.12.2020 г.

На основание чл. 21, ал.2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл.124а, ал. 1 и чл.124б, ал.1, във връзка с чл.110, ал.1, т.1 и т.2 от ЗУТ и искане с вх.№№УТ-27-53/29.07.2020г. и 30-3531-2#1/14.10.2020г. от Бисерка Кирилова Георгиева, упълномощен представител по пълномощно рег. №2933/28.05.2020г. на Тодор …  Подробно “РЕШЕНИЕ № 369 Прието с Протокол № 16/14.12.2020 г.”

РЕШЕНИЕ № 368 Прието с Протокол № 16/14.12.2020 г.

            На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1, във връзка с чл.110, ал.1, т.3 от ЗУТ и искане с вх.№№УТ-27-73/29.09.2020г. и 94Д-3003-1/03.11.2020г. от Галина Петкова Неделчева, упълномощен представител по пълномощно рег. №11195/03.11.2020г. на Димитър Николаев Неделчев,  Общински съвет – …  Подробно “РЕШЕНИЕ № 368 Прието с Протокол № 16/14.12.2020 г.”

РЕШЕНИЕ № 367 Прието с Протокол № 16/14.12.2020 г.

            На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1, във връзка с чл.110, ал.1, т.3 от ЗУТ и искане с вх.№УТ-27-76/13.10.2020г. от Цветелин Ценков Цонев,  Общински съвет – Русе реши:

            Одобрява задание за проектиране и разрешава изработване  на план …  Подробно “РЕШЕНИЕ № 367 Прието с Протокол № 16/14.12.2020 г.”

РЕШЕНИЕ № 366 Прието с Протокол № 16/14.12.2020 г.

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1, във връзка с чл.110, ал.1, т.3 от ЗУТ и искане с вх.№УТ-27-75/01.10.2020г. от Даринка Нейчева Цанева-Русинова, упълномощен представител по пълномощно рег. №2836/15.09.2020г. на Евгени Петров Василев и Виолета Спасова Василева,  Общински съвет – …  Подробно “РЕШЕНИЕ № 366 Прието с Протокол № 16/14.12.2020 г.”