Skip to contentSkip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Решения

Общинският съвет прие промените в Наредба №6 за общинските жилища

Oбщинският съвет в Русе прие с 43 гласа „за“ промените, направени в Наредбата за общинските жилища и тяхното отдаване под наем.

Припомням, че предложението за промени и изменения в Наредба №6 за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и разпореждане с жилища – общинска собственост …  Подробно “Общинският съвет прие промените в Наредба №6 за общинските жилища”

РЕШЕНИЕ № 588 Прието с Протокол № 24/15.07.2021 г.

 На основание чл. 21, ал.1, т. 23, във връзка с чл. 21, ал.2 от ЗМСМА, Общинският съвет реши:

  1. Дава съгласие Регионална библиотека „Любен Каравелов“ – Русе да кандидатства за финансиране в рамките на Програма „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“, Резултат 1 „Подобрено управление на културно наследство“, Подрезултат 1.1 „Културно наследство,
…  Подробно “РЕШЕНИЕ № 588 Прието с Протокол № 24/15.07.2021 г.”

РЕШЕНИЕ № 587 Прието с Протокол № 24/15.07.2021 г.

На основание чл.57, ал. 2 от ПОДОбС, общинският съвет реши:

            Утвърждава дати за провеждане на заседанията на ОбС – Русе  за  периода от месец септември до месец декември 2021 г.:

  • 13.09.2021 г.
    • 14.10.2021 г
    • 18.11.2021 г.
    • 13.12.2021 г.

отвил:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                   (Иво Пазарджиев)

РЕШЕНИЕ № 586 Прието с Протокол № 24/15.07.2021 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и на основание чл. 27, ал. 7 и ал.8  от Наредба № 1 за общинската собственост на ОбС – Русе Общинският съвет реши:

  1. Отхвърля Възражение с вх.
…  Подробно “РЕШЕНИЕ № 586 Прието с Протокол № 24/15.07.2021 г.”

РЕШЕНИЕ № 585 Прието с Протокол № 24/15.07.2021 г.

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 8 и 9 от Указа за опрощаване на несъбираеми дългове към държавата, Общински съвет – Русе реши:

  1. Предлага на Президента на Република България да опрости публичното вземане по Молба за опрощаване с вх. № 94-05-20/11.03.2021г.., което държавата има спрямо
…  Подробно “РЕШЕНИЕ № 585 Прието с Протокол № 24/15.07.2021 г.”

РЕШЕНИЕ № 584 Прието с Протокол № 24/15.07.2021 г.

 На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 8, ал. 1 от ЗОС, Общинският съвет реши:

На основание чл. 13, ал. 2 от ЗОС, при съответно приложение на чл. 21, ал. 4 от …  Подробно “РЕШЕНИЕ № 584 Прието с Протокол № 24/15.07.2021 г.”

РЕШЕНИЕ № 583 Прието с Протокол № 24/15.07.2021 г.

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1, във връзка с чл.110, ал.1, т.3 от ЗУТ и искане с вх.№№УТ-27-32/05.04.2021г. и 94И-8243-1#1/14.05.2021г. от Иван Йорданов Шишков, Общински съвет – Русе
Одобрява задание за проектиране и разрешава изработване на план за застрояване …  Подробно “РЕШЕНИЕ № 583 Прието с Протокол № 24/15.07.2021 г.”

РЕШЕНИЕ № 582 Прието с Протокол № 24/15.07.2021 г.

        На основание чл. 21, ал. 2,  чл. 21, ал. 1, т. 8  и т. 11 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 1, чл. 124б, ал. 1 във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ, чл. 126, ал. 6, т. 1 от ЗУТ във връзка с чл. 21, …  Подробно “РЕШЕНИЕ № 582 Прието с Протокол № 24/15.07.2021 г.”

РЕШЕНИЕ № 581 Прието с Протокол № 24/15.07.2021 г.

            На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1, във връзка с чл.110, ал.1, т.3 от ЗУТ и искане с вх.№УТ-27-47/25.05.2021г. от Ивайло Николов Тодоров и  Веселина Дочева Иванова,  Общински съвет – Русе реши:

         Одобрява задание за проектиране и …  Подробно “РЕШЕНИЕ № 581 Прието с Протокол № 24/15.07.2021 г.”

РЕШЕНИЕ № 580 Прието с Протокол № 24/15.07.2021 г.

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1 т.11 от ЗМСМА, чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1, във връзка с чл.110, ал.1, т.3 от ЗУТ и искане с №УТ-27-54/02.06.2021г. от Йоана Димитрова Христова, Общински съвет – Русе реши:

Одобрява задание за проектиране и разрешава изработване на план за застрояване (ПЗ) …  Подробно “РЕШЕНИЕ № 580 Прието с Протокол № 24/15.07.2021 г.”