Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Решения

РЕШЕНИЕ № 898 Прието с Протокол № 33/26.04.2022 г.

На основание чл.52, ал.1 и чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, чл.94, ал.2 и ал.3 и чл. 39 от Закона за публичните финанси, във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2022 година, ПМС №31/17.03.2022г. за изпълнение на ЗДБРБ за 2022г. и чл.16 и чл.22, ал.2 от …  Подробно “РЕШЕНИЕ № 898 Прието с Протокол № 33/26.04.2022 г.”

РЕШЕНИЕ № 897 Прието с Протокол № 33/26.04.2022 г.

На основание чл. 21, ал.1, т.8 и т.14, във връзка с чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА  и във връзка с чл.14, т.7, т.8  и т.9 от Раздел IV  на Учредителния акт на Фондация „Русе – град  на свободния дух“ , както и с чл.4, ал.1 и ал.3, чл.9, ал.1 …  Подробно “РЕШЕНИЕ № 897 Прието с Протокол № 33/26.04.2022 г.”

РЕШЕНИЕ № 896 Прието с Протокол № 33/26.04.2022 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т.  6 от ЗМСМА, § 60, ал. 1 от Преходни и допълнителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, приет със Закон за изменение на Закона за корпоративното подоходно облагане /Обн. ДВ, бр. …  Подробно “РЕШЕНИЕ № 896 Прието с Протокол № 33/26.04.2022 г.”

РЕШЕНИЕ № 895 Прието с Протокол № 33/26.04.2022 г.

На основание чл. 21, ал.1, т.8 и т.23, във връзка с чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и във връзка с чл.14, т.10 от Раздел IV на Учредителния акт на Фондация „Русе – град на свободния дух“ , както и с чл.7, ал.4 и чл.9, ал.4 от Правилника за реда …  Подробно “РЕШЕНИЕ № 895 Прието с Протокол № 33/26.04.2022 г.”

РЕШЕНИЕ № 894 Прието с Протокол № 33/26.04.2022 г.

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА, чл. 83, ал.2 от  Закона за публичните финанси и чл.16 от Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне,  приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община …  Подробно “РЕШЕНИЕ № 894 Прието с Протокол № 33/26.04.2022 г.”

РЕШЕНИЕ № 893 Прието с Протокол № 32/19.04.2022 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 8, ал. 1 от ЗОС, Общинският съвет реши:

  1. Не уважава искане с регистрационен индекс № ОИ-04-7 от 31.12.2021 г. до Кмета на Община Русе, за
…  Подробно “РЕШЕНИЕ № 893 Прието с Протокол № 32/19.04.2022 г.”

РЕШЕНИЕ № 892 Прието с Протокол № 32/19.04.2022 г.

       На основание чл. 21, ал. 2,  чл. 21, ал. 1, т. 8  и т. 11 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 1, чл. 124б, ал. 1 във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ, чл. 126, ал. 6, т. 1 от ЗУТ във връзка с чл. 21, …  Подробно “РЕШЕНИЕ № 892 Прието с Протокол № 32/19.04.2022 г.”

РЕШЕНИЕ № 891 Прието с Протокол № 32/19.04.2022 г.

       На основание чл. 21, ал. 2,  чл. 21, ал. 1, т. 8  и т. 11 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 1, чл. 124б, ал. 1 във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ, чл. 126, ал. 6, т. 1 от ЗУТ във връзка с чл. 21, …  Подробно “РЕШЕНИЕ № 891 Прието с Протокол № 32/19.04.2022 г.”

РЕШЕНИЕ № 890 Прието с Протокол № 32/19.04.2022 г.

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 1 и чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ, във връзка с чл. 125, ал. 1 от ЗУТ и чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ, искане с …  Подробно “РЕШЕНИЕ № 890 Прието с Протокол № 32/19.04.2022 г.”