Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Решения

РЕШЕНИЕ № 67 Прието с Протокол № 5/10.02.2020 г.

 На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 1 от ЗОС, чл. 16, ал. 2 от ЗНИ и чл. 4, ал. 1 от ППЗНИ, Общински съвет – Русе реши:

            Дава предварително съгласие Община Русе да проведе процедура, … подробно “РЕШЕНИЕ № 67 Прието с Протокол № 5/10.02.2020 г.”

РЕШЕНИЕ № 66 Прието с Протокол № 5/10.02.2020 г.

На основание чл.52, ал.1 и чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, чл.94, ал.2 и ал.3 и чл. 39 от Закона за публичните финанси, във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2020 година, ПМС №381/30.12.2019г. за изпълнение на ЗДБРБ за 2020г. и чл.16 и чл.22, ал.2 от … подробно “РЕШЕНИЕ № 66 Прието с Протокол № 5/10.02.2020 г.”

РЕШЕНИЕ № 65 Прието с Протокол № 5/10.02.2020 г.

 На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 12 и т. 24 от ЗМСМА, и във връзка с чл. 11, ал. 1 от Закона за туризма, Общински съвет – Русе реши:

  1. Приема Отчета на Програма за развитие на туризма на Община Русе през 2019
подробно “РЕШЕНИЕ № 65 Прието с Протокол № 5/10.02.2020 г.”

РЕШЕНИЕ № 64 Прието с Протокол № 5/10.02.2020 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1 т. 8 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 1 и ал. 9, чл. 66а от ЗОС и чл. 4, ал. 2 и ал. 3 от Наредба №1 на Общински съвет – Русе, Общинският съвет реши:

         1.Приема Отчет … подробно “РЕШЕНИЕ № 64 Прието с Протокол № 5/10.02.2020 г.”

РЕШЕНИЕ № 63 Прието с Протокол № 5/10.02.2020 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8  и т. 12 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 8 от ЗОС, Общински съвет – Русе реши:

         Приема Стратегия за управлението и разпореждането с общинска собственост за периода 2019-2023 година, съгласно Приложение №1.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:подробно “РЕШЕНИЕ № 63 Прието с Протокол № 5/10.02.2020 г.”

РЕШЕНИЕ № 40 Прието с Протокол № 4/23.01.2020 г.

На основание чл. 21, ал.1, т. 24 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет – Русе реши:

  1. Приема отчета на кмета за изпълнение решенията на Общински съвет – Русе за периода месец май 2019 г. до м. октомври 2019 г. включително, съгласно Приложение № 1.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:подробно “РЕШЕНИЕ № 40 Прието с Протокол № 4/23.01.2020 г.”

РЕШЕНИЕ № 41 Прието с Протокол № 4/23.01.2020 г.

 На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА; чл. 40, ал. 2, т. 2 и ал. 3, т. 4, във връзка с чл. 132 от Закона за концесиите, Общинският съвет реши:

  1. Одобрява Годишен отчет за изпълнение на концесионните договори през 2018
подробно “РЕШЕНИЕ № 41 Прието с Протокол № 4/23.01.2020 г.”

РЕШЕНИЕ № 42 Прието с Протокол № 4/23.01.2020 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 12 и т. 24 ЗМСМА и чл. 6, ал. 2 ЗПСК, Общинският съвет реши:

  1. Приема Отчет за изпълнение на Годишния план за приватизация на общинска собственост през 2019 г. – Приложение №1.
  2. Приема Годишен план за
подробно “РЕШЕНИЕ № 42 Прието с Протокол № 4/23.01.2020 г.”

РЕШЕНИЕ № 43 Прието с Протокол № 4/23.01.2020 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 5 от ЗМСМА, съгласно чл.5, ал.16 от ПМС № 67/14.04.2010 г. за заплатите в бюджетните организации и дейности, Кодекса на труда и Наредбата за структурата и организацията на работната заплата, Общински съвет – Русе реши:

1. … подробно “РЕШЕНИЕ № 43 Прието с Протокол № 4/23.01.2020 г.”

РЕШЕНИЕ № 44 Прието с Протокол № 4/23.01.2020 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, във връзка с чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация; чл. 14, ал. 2 и 7 от Закона за общинската собственост; чл. 56, ал. 1 и 5 от Закона за устройство на територията; чл. 11, ал. 1 … подробно “РЕШЕНИЕ № 44 Прието с Протокол № 4/23.01.2020 г.”