Общински съвет Русе

четвъртък, 19 април 2018 г.

На основание чл. 23, ал.2, т. 1 от ЗМСМА, свиквам Общински съвет – Русе на 33-то заседание, което ще се проведе на 19.04.2018 г. от 9.00 часа в сградата на Община Русе, зала „Св. Георги” при следния проект за ДНЕВЕН РЕД: 1. К.Л. 801 Допълване на Годишния план за работа по приватизация за 2018 г. и откриване на процедура за приватизация на общински имот – магазин с административен адрес: гр. Русе,...

петък, 16 март 2018 г.

На основание чл. 23, ал.2, т. 1 от ЗМСМА, свиквам Общински съвет – Русе на 32-то заседание, което ще се проведе на 22.03.2018 г. от 9.00 часа в сградата на Община Русе, зала „Св. Георги” при следния проект за ДНЕВЕН РЕД: 1. К.Л. 774 Годишен доклад за наблюдение на изпълнението през 2017 г. на Актуализирания документ за изпълнение на Общинския план за развитие на Община Русе за периода 2017-2020 г.

петък, 16 февруари 2018 г.

На основание чл. 23, ал.2, т. 1 от ЗМСМА, свиквам Общински съвет – Русе на 31-то заседание, което ще се проведе на 22.02.2018 г. от 9.00 часа в сградата на Община Русе, зала „Св. Георги” при следния проект за ДНЕВЕН РЕД: 1. К.Л. 733 Инвестиция за изграждане на търговска сграда за промишлени стоки на територията на Централен общински пазар, гр. Русе 2. К.Л. 731 Решение за приватизация чрез търг на сграда с...

петък, 26 януари 2018 г.

На основание чл. 23, ал.4, т. 1 от ЗМСМА, чл.58, ал.1, във връзка с чл.63, ал.2, т.2 и 3 от ПОДОбС, свиквам Общински съвет – Русе на 30-то извънредно заседание, което ще се проведе на 01.02.2018 г. от 9.00 часа в сградата на Община Русе, зала „Св. Георги” при следния проект за ДНЕВЕН РЕД: 1. К.Л. 726 Приемане на отчет за изпълнение на Програма за развитие на туризма в Община Русе за 2017 година и...

петък, 19 януари 2018 г.

На основание чл. 23, ал.2, т. 1 от ЗМСМА, свиквам Общински съвет – Русе на 29-то заседание, което ще се проведе на 25.01.2018 г. от 9.00 часа в сградата на Община Русе, зала „Св. Георги” при следния проект за ДНЕВЕН РЕД: 1. К.Л. 702 Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет 2. К.Л. 703 Определяне на представител на Община Русе за участие в комисията за изработване на областна...