Общински съвет Русе

петък, 13 октомври 2017 г.

На основание чл. 23, ал.2, т. 1 от ЗМСМА, свиквам Общински съвет – Русе на 26-то заседание, което ще се проведе на 19.10.2017 г. от 9.00 часа в сградата на Община Русе, зала „Св. Георги” при следния проект за ДНЕВЕН РЕД: 1. К.Л. 627 Допълване на Годишния план за работа по приватизация за 2017 г. и откриване на процедура за приватизация на самостоятелен обект в сграда – търговски обект с...

четвъртък, 14 септември 2017 г.

 На основание чл. 23, ал.2, т. 1 от ЗМСМА, свиквам Общински съвет – Русе на 25-то заседание, което ще се проведе на 19.09.2017 г. от 9.00 часа в сградата на Община Русе, зала „Св. Георги” при следния проект за ДНЕВЕН РЕД: К.Л. 602 Информация за финансово-икономическото състояние за отчетната 2016 г. на търговските дружества, в които Община Русе не е единствен собственик на капитала К.Л. 601...

петък, 14 юли 2017 г.

На основание чл. 23, ал.2, т. 1 от ЗМСМА, свиквам Общински съвет – Русе на 24-то заседание, което ще се проведе на 20.07.2017 г. от 9.00 часа в сградата на Община Русе, зала „Св. Георги” при следния проект за ДНЕВЕН РЕД: 1. К.Л. 555 Отчет за изпълнението на решенията на Общински съвет 2. К.Л. 583 Извършване на действия следващи от придобиването на 100% от акциите в ЕГГЕД България АД и предстоящо...

петък, 16 юни 2017 г.

На основание чл. 23, ал.2, т. 1 от ЗМСМА, свиквам Общински съвет – Русе на 23-то заседание, което ще се проведе на 22.06.2017 г. от 9.00 часа в сградата на Община Русе, зала „Св. Георги” при следния проект за ДНЕВЕН РЕД: 1. К.Л 535 Откриване на процедура за предоставяне на концесия за услуга на обект Пристанище за обществен транспорт с регионално значение Пристис – обект – публична общинска...

петък, 19 май 2017 г.

На основание чл. 23, ал.2, т. 1 от ЗМСМА, свиквам Общински съвет – Русе на 22-то заседание, което ще се проведе на 25.05.2017 г. от 9.00 часа в сградата на Община Русе, зала „Св. Георги” при следния проект за ДНЕВЕН РЕД: 1. К.л.514 Приемане Годишните финансови отчети и Годишните доклади за дейността за 2016 г. на общинските еднолични търговски дружества, определяне на дивидент и избор на...