Общински съвет Русе

петък, 19 януари 2018 г.

На основание чл. 23, ал.2, т. 1 от ЗМСМА, свиквам Общински съвет – Русе на 29-то заседание, което ще се проведе на 25.01.2018 г. от 9.00 часа в сградата на Община Русе, зала „Св. Георги” при следния проект за ДНЕВЕН РЕД: 1. К.Л. 702 Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет 2. К.Л. 703 Определяне на представител на Община Русе за участие в комисията за изработване на областна...

четвъртък, 7 декември 2017 г.

На основание чл. 23, ал.2, т. 1 от ЗМСМА, свиквам Общински съвет – Русе на 28-то заседание, което ще се проведе на 14.12.2017 г. от 9.00 часа в сградата на Община Русе, зала „Св. Георги” при следния проект за ДНЕВЕН РЕД: 1. К.Л. 682 Годишен отчет за втората година от изпълнението на Програмата за управление на Община Русе за мандат 2015-2019 г. 2. К.Л. 691 Одобряване на Актуализиран...

петък, 17 ноември 2017 г.

На основание чл. 23, ал.2, т. 1 от ЗМСМА, свиквам Общински съвет – Русе на 27-то заседание, което ще се проведе на 23.11.2017 г. от 9.00 часа в сградата на Община Русе, зала „Св. Георги” при следния проект за ДНЕВЕН РЕД: К.Л. 649 Допълване на Годишния план за работа по приватизация за 2017 г. и откриване на процедура за приватизация на едноетажна сграда за търговия, намираща се на ул....

петък, 13 октомври 2017 г.

На основание чл. 23, ал.2, т. 1 от ЗМСМА, свиквам Общински съвет – Русе на 26-то заседание, което ще се проведе на 19.10.2017 г. от 9.00 часа в сградата на Община Русе, зала „Св. Георги” при следния проект за ДНЕВЕН РЕД: 1. К.Л. 627 Допълване на Годишния план за работа по приватизация за 2017 г. и откриване на процедура за приватизация на самостоятелен обект в сграда – търговски обект с...

четвъртък, 14 септември 2017 г.

 На основание чл. 23, ал.2, т. 1 от ЗМСМА, свиквам Общински съвет – Русе на 25-то заседание, което ще се проведе на 19.09.2017 г. от 9.00 часа в сградата на Община Русе, зала „Св. Георги” при следния проект за ДНЕВЕН РЕД: К.Л. 602 Информация за финансово-икономическото състояние за отчетната 2016 г. на търговските дружества, в които Община Русе не е единствен собственик на капитала К.Л. 601...