Общински съвет Русе

Постоянна комисия по младежта и спорта

Председател

Пламен Рашев


Членове

Д-р Кирил Панайотов
Евгени Игнатов
Асен Дарелов
Д-р Ервин Чакърян
Теодор Георгиев
Иво Пазарджиева
Айдоан Джелил
Галин Ганчев
Проф. Велизар Павлов
Борислав Рачев
   

неделя, 7 април 2019 г.

1. К.Л. 1074 Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №1 на Общински съвет – Русе за общинската собственост 2. К.Л. 1083 Предоставяне безвъзмездно за управление на част от общински поземлен имот с идентификатор 63427.7.771 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, с адрес: гр. Русе, ул. „Професор Димитър Баларев“ №2: сутерена на сграда с идентификатор 63427.7.771.3 по кадастралната...

вторник, 12 март 2019 г.

1. К.Л. 1054 Годишен доклад за наблюдение на изпълнението през 2018 г. на Актуализирания документ за изпълнение на Общинския план за развитие на Община Русе за периода 2017-2020 г. 2. К.Л. 1055 Одобряване на Обща схема на преместваемите обекти по чл. 56 и РИЕ по чл. 57 от ЗУТ за територията на зона „А“ по ул. Александровска“ – гр. Русе / от площад „Свобода“ до площад „Батенберг“ –...