Общински съвет Русе

сряда, 9 януари 2019 г.

  НАРЕДБА № 15 ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ С БИТОВИ, СТРОИТЕЛНИ И МАСОВО РАЗПРОСТРАНЕНИ ОТПАДЪЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА РУСЕ (Приета от Общински съвет – Русе на основание чл. 76, ал. 3 от АПК, чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 22 от Закона за управление на отпадъците с Решение № 1390/23.04.2015 г, изм. с Решение № 831 по Протокол № 33/19.04.2018 г.; изм. с Решение № 1031 по...

вторник, 9 октомври 2018 г.

Н А Р Е Д Б А № 16 ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ, ЦЕНИ НА УСЛУГИ И ПРАВА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА РУСЕ (Настоящата наредба е приета на основание чл.22, ал.1, във връзка с чл.21, ал.1, т.7 от ЗМСМА, чл.9 от ЗМДТ, във връзка с чл. 6, ал.2 от ЗМДТ с Решение № 891 по Протокол № 68/28.03.2003 г.; изменена с Решение № 963 по Протокол № 71/30.05.2003 г. на ОбС – Русе; Решение № 981 по...

вторник, 6 март 2018 г.

Н А Р Е Д Б А № 17 ЗА СИМВОЛИКАТА НА ОБЩИНА РУСЕ (Настоящата наредба е приета на основание чл.22, ал.1, във връзка с чл.21, ал.1, т.21 от ЗМСМА с решение № 400 по протокол № 21/26.11.2004 г.; изменена с Решение № 590 прието с Протокол № 29/27.05.2005 г., Решение № 986 прието с Протокол № 49/16.09.2010 г., решение № 1322 прието с протокол № 63/16.09.2011 г., решение № 412 прието с протокол № 18/13.12.2012 г.,...

сряда, 9 януари 2019 г.

НАРЕДБА № 18  за обществения ред при ползване на превозни средства на територията на Община Русе (Тази наредба е приета на основание чл.22, ал.1 от ЗМСМА с решение № 1101 по протокол № 75/10.10.2003 г., изм. с решение № 169 по протокол № 12 от 23.04.2004 г.,решение № 168/16.09.2004 г. на РОС, решение № 388/12.11.2004 г.; решение № 450/22.12.2004, решение № 780/28.01.2010 г., решение № 864/22.04.2010...

четвъртък, 25 октомври 2012 г.

НАРЕДБА № 19 отменена с решение № 341/18.10.2012 г. на ОбС - Русе

сряда, 8 февруари 2017 г.

Наредба №20 за определяне размера на местните данъци  на територията на община Русе (Настоящата наредба е приета на основание чл.1, ал.2 от Закона за местните данъци и такси с Решение № 79 по Протокол № 7/28.02.2008 г., изменена с Решение № 447 по Протокол № 22/29.01.2009 г., решение № 748/10.12.2009 г., решение № 783 по Протокол № 37/28.01.2010 г, решение № 1098 по Протокол № 54/27.01.2011 г., решение №...

сряда, 27 юли 2016 г.

  Тази наредба е приета на основание чл.22, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, с Решение № 1256/11.12.2014 г.; изм. с Решение № 1309/26.02.2016г.; изм. с Решение № 290/19.07.2016г.) Русе, юли 2016 г. І. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ Чл. 1. Тази наредба урежда реда, начина и условията за отпускане на еднократна финансова помощ на нуждаещи се лица и семейства...

петък, 31 януари 2014 г.

Н А Р Е Д Б А № 24 за насърчаване на инвестициите с общинско значение в община Русе и издаване на сертификати клас В (Настоящата наредба е приета на основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и на чл. 22з. ал.1 от Закона за насърчаване на инвестициите, с Решение № 868 по Протокол № 33 от 23.01.2014 г. на Общински съвет-Русе) Русе, м. януари 2014 г