Общински съвет Русе

сряда, 27 юли 2016 г.

  Тази наредба е приета на основание чл.22, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, с Решение № 1256/11.12.2014 г.; изм. с Решение № 1309/26.02.2016г.; изм. с Решение № 290/19.07.2016г.) Русе, юли 2016 г. І. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ Чл. 1. Тази наредба урежда реда, начина и условията за отпускане на еднократна финансова помощ на нуждаещи се лица и семейства...

петък, 31 януари 2014 г.

Н А Р Е Д Б А № 24 за насърчаване на инвестициите с общинско значение в община Русе и издаване на сертификати клас В (Настоящата наредба е приета на основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и на чл. 22з. ал.1 от Закона за насърчаване на инвестициите, с Решение № 868 по Протокол № 33 от 23.01.2014 г. на Общински съвет-Русе) Русе, м. януари 2014 г

петък, 31 януари 2014 г.

(Настоящата наредба е приета на основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация(ЗМСМА) и на чл. 225а, ал. 3 от Закона за управление на територията(ЗУТ) с Решение № 869 по Протокол № 33 от 23.01.2014 г. на Общински съвет - Русе) Русе, януари 2014 г. Глава първа ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. (1) С тази наредба се уреждат условията и редът за принудително изпълнение на...

понеделник, 27 юли 2015 г.

Н А Р Е Д Б А № 26 ЗА ПРИТЕЖАВАНЕ, ОТГЛЕЖДАНЕ И КОНТРОЛ НА ЖИВОТНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА РУСЕ (Тази наредба е приета на основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и Решение № 270, прието с Протокол №16 от 17.07.2008 г. и утвърдена с Решение № 479 по Протокол 23/19.02.2009 г., изменена с Решение № 719/12.11.2009 г.; Решение № 192 по Протокол № 10/16.05.2012г.; Решение № 1468/16.07.2015...

сряда, 9 януари 2019 г.

НАРЕДБА № 27 за условията и реда за извършване на възстановителни работи при изграждане или отстраняване на повреди на елементи на техническата инфраструктура /Приета с Решение № 550 по Протокол № 22/25.05.2017г., изменена с Решение № 633/19.09.2017 г., изм. с Решение № 831 по Протокол № 33/19.04.2018 г.; изм. с Решение № 1028 по Протокол № 40/13.12.2018г./

сряда, 2 ноември 2016 г.

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т – Р У С Е НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА СЪСТАВЯНЕ НА БЮДЖЕТНАТА ПРОГНОЗА ЗА МЕСТНИТЕ ДЕЙНОСТИ ЗА СЛЕДВАЩИТЕ ТРИ ГОДИНИ, ЗА СЪСТАВЯНЕ, ПРИЕМАНЕ, ИЗПЪЛНЕНИЕ И ОТЧИТАНЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА РУСЕ (Настоящата наредба е приета на основание чл.21, ал.2, във връзка с чл. 21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА и чл.82, ал.1 от Закона за публични финанси и чл.79 от АПК Приета с Решение № 842 по...

четвъртък, 23 февруари 2006 г.

Н А Р Е Д Б А ЗА УСТРОЙСТВО И РАБОТА НА ОРГАНИТЕ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ И СЛЕДПРИВАТИЗАЦИОНЕН КОНТРОЛ

четвъртък, 11 май 2017 г.

 НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ВПИСВАНЕ НА ДАННИ В РЕГИСТЪРА НА ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И ЦЕНТРОВЕ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ В ОБЩИНА РУСЕ Настоящата наредба е приета с Решение № 341/19.09.2016 г. Русе, септември 2016 г. Чл. 1. (1) С тази наредба се определят обстоятелствата, които подлежат на вписване в Регистъра на общинските детски градини и центровете за подкрепа на...