Общински съвет Русе

вторник, 3 април 2018 г.

ПРАВИЛА ЗА ЕЛЕКТРОНЕН ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС В ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД РУСЕ РАЗДЕЛ I ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. Приемът на деца в първи клас в общинските училища на територията на Община Русе се осъществява в съответствие със Закона за предучилищното и училищното образование, Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование. Чл. 2. Настоящата Система...

вторник, 3 април 2018 г.

ГЛАВА ПЪРВА ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. (изм. с Решение № 807, прието с Протокол № 32/22.03.2018г.) С тази Наредба се регламентират условията и редът за записване, отписване и преместване на децата в предучилищна възраст в общинските детски градини и училища на територията на Община Русе. Чл. 2. Община Русе гарантира реализирането на националната образователна политика в частта й за предучилищното образование на...