Общински съвет Русе

вторник, 1 май 2018 г.

НАРЕДБА ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СОЦИАЛНАТА УСЛУГА “СОЦИАЛНИ ЖИЛИЩА” /изм. с Решение № 836, прието с Протокол № 33/19.04.2018 г./ Глава първа ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ Чл. 1. С тази наредба се уреждат реда и условията за ползване на социалната услуга „Социални жилища“, както и управлението, финансирането, настаняването, контрола и мониторинга на...

вторник, 3 април 2018 г.

(Приета от Общински съвет - Русе с Решение N 487/23.03.2017 г.; изм. с Решение 811, прието с Протокол № 32/22.03.2018 г.) Русе, м. март 2018г. ГЛАВА ПЪРВА ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. С тази Наредба се определят условията и редът за законосъобразното разпределение на финансовите средства, отпускани от Община Русе за подпомагане на русенски спортни клубове. Чл. 2. Право на финансово подпомагане...

вторник, 3 април 2018 г.

ПРАВИЛА ЗА ЕЛЕКТРОНЕН ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС В ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД РУСЕ РАЗДЕЛ I ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. Приемът на деца в първи клас в общинските училища на територията на Община Русе се осъществява в съответствие със Закона за предучилищното и училищното образование, Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование. Чл. 2. Настоящата Система...

вторник, 3 април 2018 г.

ГЛАВА ПЪРВА ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. (изм. с Решение № 807, прието с Протокол № 32/22.03.2018г.) С тази Наредба се регламентират условията и редът за записване, отписване и преместване на децата в предучилищна възраст в общинските детски градини и училища на територията на Община Русе. Чл. 2. Община Русе гарантира реализирането на националната образователна политика в частта й за предучилищното образование на...