Общински съвет Русе

сряда, 28 февруари 2018 г.

ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ РУСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОТ ПЛАМЕН СТОИЛОВ КМЕТ НА ОБЩИНА РУСЕ ОТНОСНО: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №9 на Общински съвет Русе за реда и условията за упражняване правата на Община Русе върху общинската част от капитала на търговските дружества УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, Със Заповед на...

понеделник, 19 февруари 2018 г.

ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ РУСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОТ ПЛАМЕН СТОИЛОВ КМЕТ НА ОБЩИНА РУСЕ ОТНОСНО: Приемане на Правила за електронен прием в първи клас в общинските училища на територията на град Русе УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, С Решение №486, прието с Протокол №20 от 23.03.2017 г. на Общински съвет Русе, бяха приети Правила за прием на деца в първи клас в...

понеделник, 19 февруари 2018 г.

ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ РУСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОТ ПЛАМЕН СТОИЛОВ КМЕТ НА ОБЩИНА РУСЕ Относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини на територията на Община Русе УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, Мотиви към настоящия проект: 1....

петък, 16 февруари 2018 г.

ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е ОТ ПЛАМЕН СТОИЛОВ КМЕТ НА ОБЩИНА РУСЕ ОТНОСНО: Приемане на Наредба за изменение на Наредба №16 за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, В Община Русе постъпи докладна записка с входящ № 90-05-03/17.01.2018,...

вторник, 6 февруари 2018 г.

До Общински съвет Русе ПРЕДЛОЖЕНИЕ от Иво Колев Пазарджиев Нина Йорданова Крушева д-р Севдалин Петров Ангелов Ивета Венелинова Георгиева Мариета Димитрова Волф Владо Владимиров Владов Траян Тихомиров Тотев общински съветници от групата на „ПАТРИОТИТЕ ВМРО, ГЛАС НАРОДЕН” относно: Приемане на...

понеделник, 13 ноември 2017 г.

ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ От чл.-кор. проф. дтн Христо Белоев - председател на ОбС-Русе ОТНОСНО: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 16 на Общински съвет – Русе за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, С...

петък, 10 ноември 2017 г.

ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ РУСЕ П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е ОТ ПЛАМЕН СТОИЛОВ КМЕТ НА ОБЩИНА РУСЕ Относно:Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата №16. УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, Съгласно чл.9 от Закона за местните данъци и такси /ЗМДТ/, в компетентността на Общински съвет - Русе е...

петък, 11 август 2017 г.

ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е ОТ ПЛАМЕН СТОИЛОВ КМЕТ НА ОБЩИНА РУСЕ ОТНОСНО: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 16 на Общински съвет – Русе за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,