Общински съвет Русе

Търсене по ключова дума


четвъртък, 28 февруари 2019 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23, чл. 17, т. 7 и чл. 59, ал. 1 и чл.61, ал.1 от Закона за местно самоуправление и местна администрация и изискванията за кандидатстване, Общинският съвет реши: 1. Дава съгласие Община Русе да подаде проектно предложение по конкретната процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания –...

четвъртък, 28 февруари 2019 г.

На основание чл. 76, ал. 3 и чл.79 от АПК, чл. 21, ал.2, във вр. с ал. 1, т.23 и чл. 17, ал.1, т. 10 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 133, ал. 4 от Закона за физическото възпитание и спорта /обн., ДВ, бр. 86 от 18.10.2018 г., в сила от 18.01.2019 год./ Общински съвет Русе реши: 1. Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за финансово подпомагане на русенски спортни клубове и...

четвъртък, 28 февруари 2019 г.

На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл.36 ал.2 от Постановление №344 от 21.12.2018 година за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2019г., Общински съвет – Русе реши: Утвърждава допълване на Приложение №18 Списък на лицата и длъжностите, имащи право на транспортни разходи утвърдено с Решение на Общински съвет №1060, прието с Протокол №42/05.02.2019г., както следва: Чл....

четвъртък, 28 февруари 2019 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 90 от Наредба № 1 за общинската собственост на Общински съвет - Русе, чл. 7, ал. 1, 3 и 4 от НУРВИДГТДОСПДНГП, Общинският съвет реши: Приема Годишен план за ползване на дървесина в гори, собственост на Община Русе за 2019 година, както следва: 1.    В гори, попадащи в териториалния обхват на ДЛС...

четвъртък, 28 февруари 2019 г.

На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 14, ал. 8 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл. 11 от Наредба №2 на Общински съвет - Русе, за начални цени за отдаване под наем на общински обекти със стопанско и административно предназначение, Общински съвет – Русе реши: Определя начална наемна цена на месец в размер на 134,00 лв. (Сто тридесет и...