Общински съвет Русе

Търсене по ключова дума


неделя, 12 май 2019 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 26, ал. 1, т. 9 от Наредба № 1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе и във връзка с чл. 197, ал. 1 от Закона за устройство на територията, Общинският съвет реши: 1. Дава съгласие за премахване на: - склад, сграда с идентификатор 63427.8.1199.1, със застроена площ от 77 кв.м. на един...

неделя, 12 май 2019 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА, чл. 19, ал. 2 от Закона за социално подпомагане, чл. 36б, ал. 3 т. 7 и ал. 4 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане, Общински съвет – Русе реши: 1. Актуализира Общинската стратегия за развитие на социалните услуги в Община Русе (2016-2020 г.), съгласно Приложение №1 - Проект за изменение и допълнение на общинската стратегия за развитие на...

неделя, 12 май 2019 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с ал. 1, т. 12 и чл. 17, ал. 1, т. 3 от ЗМСМА и на чл. 197, ал. 3 от ЗПУО, Общински съвет - Русе реши: Приема Годишен план на дейностите за 2019 г. в изпълнение на Общинска стратегия за личностно развитие на децата и учениците на територията на Община Русе (2017-2019). ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ,

неделя, 12 май 2019 г.

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23, чл. 59, чл. 61, ал. 1 и 2 от ЗМСМА, Общински съвет – Русе реши: 1. Одобрява подписаното споразумение за асоциирано партнъорство към Националната научна програма „Нисковъглеродна енергия за транспорта и бита (ЕПЛЮС)“, приета с решение на Министерски съвет 577/17.08.2018 г., между Българска академия на науките (водещ партнъор) и Община Русе (асоцииран...

неделя, 12 май 2019 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл.36, ал.2 от Постановление №344 от 21.12.2018 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2019 г., Общинският съвет реши: Утвърждава допълване на Приложение №18 Списък на лицата и длъжностите, имащи право на транспортни разходи утвърдено с Решение на Общински съвет №1060, прието с Протокол №42/05.02.2019 г., както следва: