Общински съвет Русе

Постоянна комисия по икономическа и инвестиционна политика

Председател

Проф. Васил Пенчев


Членове

Димитър Кънчев
Илиян Илиев
Събина Павлова
Марияна Данова-Иванчева
Проф. Никола Михайлов
Траян Тотев
Мирослав Славчев
Айдоан Джелил
Стоян Янев
Иван Станев
Валери Иванов
Веселко Цветков

сряда, 8 май 2019 г.

ДНЕВЕН РЕД На заседанието, което ще се проведе на 8.05.2019 (сряда) от 10:00 ч. 1. К.Л. 1088 Приемане на Годишните финансови отчети и Годишните доклади за дейността за 2018 г. на общинските еднолични търговски дружества, определяне на дивидент и избор на регистрирани одитори 2. К.Л. 1089 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска...

неделя, 7 април 2019 г.

ПОСТОЯННА КОМИСИЯ по ИКОНОМИЧЕСКА и ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА ДНЕВЕН РЕД На заседанието, което ще се проведе на 10.04.2019 (сряда) от 10:00 ч. 1. К.Л. 1074 Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №1 на Общински съвет – Русе за общинската собственост 2. К.Л. 1075 Решение за приватизация чрез търг на общински имот с административен адрес: с. Ново село, ул. „Трети...