Общински съвет Русе

Постоянна комисия по бюджет и финанси

Председател

Йорданка Даневска


Членове

Бедрос Пехливанян
Светлозар Симеонов
Елка Симеонова
Теодор Георгиев
Александър Неделчев
Нина Крушева
Роберт Калустян
Проф. Велизар Павлов
Борислав Рачев
Тихомир Георгиев
Събина Павлова
 

четвъртък, 2 май 2019 г.

1. К.Л. 1088 Приемане на Годишните финансови отчети и Годишните доклади за дейността за 2018 г. на общинските еднолични търговски дружества, определяне на дивидент и избор на регистрирани одитори 2. К.Л. 1089 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, с адрес: гр. Русе, ж.к. „Дружба 2“, ул. „Йосиф Дайнелов“ №99

неделя, 7 април 2019 г.

1. К.Л. 1074 Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №1 на Общински съвет – Русе за общинската собственост 2. К.Л. 1075 Решение за приватизация чрез търг на общински имот с административен адрес: с. Ново село, ул. „Трети март“ №16, предмет на АОС №8183/20.04.2017 г. 3. К.Л. 1076 Даване съгласие за сключване от „Център за психично здраве – Русе“ ЕООД на договор за кредит –...