Общински съвет Русе

Постоянна комисия по образование и наука

Председател

Стоян Янев

Членове

Мария Димитрова
Елка Симеонова
Проф. Васил Пенчев
Кристиян Галев
Проф. Христо Белоев
Владо Владов
Айдоан Джелил
Росица Георгиева

четвъртък, 14 март 2019 г.

1. К.Л. 1053 Приемане на изменения и допълнения на Правилата за електронен прием в първи клас в общинските училища на територията на град Русе 2. К.Л. 1054 Годишен доклад за наблюдение на изпълнението през 2018 г. на Актуализирания документ за изпълнение на Общинския план за развитие на Община Русе за периода 2017-2020 г. 3. К.Л. 1055 Одобряване на Обща схема на преместваемите обекти по чл. 56 и РИЕ по чл. 57 от ЗУТ за...

вторник, 29 януари 2019 г.

1. К.Л. 1025 Приемане на отчет за изпълнение на Програма за развитие на туризма в Община Русе за 2018 г. и приемане на Програма за развитие на туризма на Община Русе за 2019 г. 2. К.Л. 1026 Приемане на Бюджет на Община Русе за 2019 година и приложенията към него /с преходен остатък/ 3. К.Л. 1027 Приемане на Отчет за състоянието на общинската собственост за периода от 01.01.2018 г. до 31.12.2018 г. и Годишна програма за управление...