Общински съвет Русе

Постоянна комисия по образование и наука

Председател

Стоян Янев

Членове

Мария Димитрова
Елка Симеонова
Проф. Васил Пенчев
Кристиян Галев
Проф. Христо Белоев
Владо Владов
Айдоан Джелил
Росица Георгиева

сряда, 8 май 2019 г.

1. К.Л. 1098 Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №16, на Общински съвет - гр. Русе, за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе 2. К.Л. 1103 Информация за изменения на Бюджета на Община Русе към 31.03.2019 година 3. К.Л. 1104 Корекция на бюджета на Община Русе за 2019 г. 4. Други ПРЕДСЕДАТЕЛ: / д-р...

четвъртък, 14 март 2019 г.

1. К.Л. 1053 Приемане на изменения и допълнения на Правилата за електронен прием в първи клас в общинските училища на територията на град Русе 2. К.Л. 1054 Годишен доклад за наблюдение на изпълнението през 2018 г. на Актуализирания документ за изпълнение на Общинския план за развитие на Община Русе за периода 2017-2020 г. 3. К.Л. 1055 Одобряване на Обща схема на преместваемите обекти по чл. 56 и РИЕ по чл. 57 от ЗУТ за...