Общински съвет Русе

Постоянна комисия по териториално и селищно устройство

Председател

Тихомир Георгиев


Членове

Марияна Данова-Иванчева
Емил Милушев
Кристиян Галев
Божидар Йотов
Нина Крушева
Роберт Калустян
Иван Станев
Валери Иванов

неделя, 10 март 2019 г.

1. К.Л. 1054 Годишен доклад за наблюдение на изпълнението през 2018 г. на Актуализирания документ за изпълнение на Общинския план за развитие на Община Русе за периода 2017-2020 г. 2. К.Л. 1055 Одобряване на Обща схема на преместваемите обекти по чл. 56 и РИЕ по чл. 57 от ЗУТ за територията на зона „А“ по ул. Александровска“ – гр. Русе / от площад „Свобода“ до площад „Батенберг“ –...

понеделник, 11 февруари 2019 г.

1. К.л.1030 Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за финансово подпомагане на русенски спортни клубове и спортни дейности в Община Русе /НФПРСКСДОР/ 2. К.л.1032 Одобряване на задание, разрешаване изработването на подробен устройствен план /ПУП/ - Парцеларен план за техническа инфраструктура извън урбанизирана територия – водопроводно отклонение и ел. захранване за имот с идентификатор 63427.316.200 в м....