Общински съвет Русе

Постоянна комисия по здравеопазване и социална политика

Председател

Д-р Теодора КонстантиноваЧленове

Доц. Сашо Нунев
Д-р Кирил Панайотов
Марияна Данова-Иванчева
Събина Павлова
Д-р Кристиян Иванов
Александър Неделчев
Мариета Волф
Д-р Севдалин Ангелов
Милко Костадинов
Веселко Цветков
 

четвъртък, 2 май 2019 г.

1. К.Л. 1088 Приемане на Годишните финансови отчети и Годишните доклади за дейността за 2018 г. на общинските еднолични търговски дружества, определяне на дивидент и избор на регистрирани одитори 2. К.Л. 1094 Промяна в списъците с общински жилища 3. К.Л. 1098 Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №16, на Общински съвет - гр. Русе, за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на...

неделя, 7 април 2019 г.

1. К.Л. 1074 Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №1 на Общински съвет – Русе за общинската собственост 2. К.Л. 1076 Даване съгласие за сключване от „Център за психично здраве – Русе“ ЕООД на договор за кредит – тип овърдрафт 3. К.Л. 1088 1. Приемане на промяна във вида и нови социални услуги с актуализиране на Общинска стратегия за развитие на социалните услуги в Община Русе...