Общински съвет Русе

Постоянна комисия по младежта и спорта

Председател

Пламен Рашев


Членове

Д-р Кирил Панайотов
Евгени Игнатов
Асен Дарелов
Д-р Ервин Чакърян
Теодор Георгиев
Иво Пазарджиева
Айдоан Джелил
Галин Ганчев
Проф. Велизар Павлов
Борислав Рачев
   

вторник, 12 март 2019 г.

1. К.Л. 1054 Годишен доклад за наблюдение на изпълнението през 2018 г. на Актуализирания документ за изпълнение на Общинския план за развитие на Община Русе за периода 2017-2020 г. 2. К.Л. 1055 Одобряване на Обща схема на преместваемите обекти по чл. 56 и РИЕ по чл. 57 от ЗУТ за територията на зона „А“ по ул. Александровска“ – гр. Русе / от площад „Свобода“ до площад „Батенберг“ –...

вторник, 29 януари 2019 г.

1. К.Л. 1025 Приемане на отчет за изпълнение на Програма за развитие на туризма в Община Русе за 2018 г. и приемане на Програма за развитие на туризма на Община Русе за 2019 г. 2. К.Л. 1026 Приемане на Бюджет на Община Русе за 2019 година и приложенията към него /с преходен остатък/ 3. К.Л. 1027 Приемане на Отчет за състоянието на общинската собственост за периода от 01.01.2018 г. до 31.12.2018 г. и Годишна програма за...