Общински съвет Русе

Постоянна комисия по младежта и спорта

Председател

Пламен Рашев


Членове

Д-р Кирил Панайотов
Евгени Игнатов
Асен Дарелов
Д-р Ервин Чакърян
Теодор Георгиев
Иво Пазарджиева
Айдоан Джелил
Галин Ганчев
Проф. Велизар Павлов
Борислав Рачев
   

сряда, 8 май 2019 г.

1. К.Л. 1096 Определяне на начална наемна цена при провеждане на процедура по реда на Глава Пета от Наредба № 1, на Общински съвет – Русе, за общинската собственост, за отдаване под наем на обект ЧОС 2. К.Л. 1097 Определяне на начална наемна цена и провеждане на процедура по реда на Глава Пета от Наредба № 1, на Общински съвет – Русе, за общинската собственост, за отдаване под наем на обект ПОС 3. К.Л. 1098...

неделя, 7 април 2019 г.

1. К.Л. 1074 Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №1 на Общински съвет – Русе за общинската собственост 2. К.Л. 1083 Предоставяне безвъзмездно за управление на част от общински поземлен имот с идентификатор 63427.7.771 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, с адрес: гр. Русе, ул. „Професор Димитър Баларев“ №2: сутерена на сграда с идентификатор 63427.7.771.3 по кадастралната...