Общински съвет Русе

петък, 13 октомври 2017 г.

Н А Р Е Д Б А № 16 ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ, ЦЕНИ НА УСЛУГИ И ПРАВА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА РУСЕ (Настоящата наредба е приета на основание чл.22, ал.1, във връзка с чл.21, ал.1, т.7 от ЗМСМА, чл.9 от ЗМДТ, във връзка с чл. 6, ал.2 от ЗМДТ с Решение № 891 по Протокол № 68/28.03.2003 г.; изменена с Решение № 963 по Протокол № 71/30.05.2003 г. на ОбС – Русе; Решение № 981 по...

сряда, 27 септември 2017 г.

НАРЕДБА № 27 за условията и реда за извършване на възстановителни работи при изграждане или отстраняване на повреди на елементи на техническата инфраструктура /Приета с Решение № 550 по Протокол № 22/25.05.2017г., изменена с Решение № 633/19.09.2017 г./ Русе, септември 2017 г. ГЛАВА ПЪРВА РАЗДЕЛ ПЪРВИ

петък, 26 май 2017 г.

НАРЕДБА № 27 за условията и реда за извършване на възстановителни работи при изграждане или отстраняване на повреди на елементи на техническата инфраструктура /Приета с Решение № 550 по Протокол № 22/25.05.2017г./ ГЛАВА ПЪРВА РАЗДЕЛ ПЪРВИ ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. (1) Тази наредба определя изисквания за дейността на физическите и юридическите лица на територията на общината,...

сряда, 17 май 2017 г.

Н А Р Е Д Б А № 17 ЗА СИМВОЛИКАТА НА ОБЩИНА РУСЕ (Настоящата наредба е приета на основание чл.22, ал.1, във връзка с чл.21, ал.1, т.21 от ЗМСМА с решение № 400 по протокол № 21/26.11.2004 г.; изменена с Решение № 590 прието с Протокол № 29/27.05.2005 г., Решение № 986 прието с Протокол № 49/16.09.2010 г., решение № 1322 прието с протокол № 63/16.09.2011 г., решение № 412 прието с протокол № 18/13.12.2012 г., изм. с Решение № 1325,...

четвъртък, 11 май 2017 г.

 НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ВПИСВАНЕ НА ДАННИ В РЕГИСТЪРА НА ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И ЦЕНТРОВЕ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ В ОБЩИНА РУСЕ Настоящата наредба е приета с Решение № 341/19.09.2016 г. Русе, септември 2016 г. Чл. 1. (1) С тази наредба се определят обстоятелствата, които подлежат на вписване в Регистъра на общинските детски градини и центровете за подкрепа на...

сряда, 3 май 2017 г.

НАРЕДБА № 7 ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА РАЗПОЛАГАНЕ НА ПРЕМЕСТВАЕМИТЕ ОБЕКТИ, НА РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННИТЕ И МОНУМЕНТАЛНО-ДЕКОРАТИВНИ ЕЛЕМЕНТИ, И ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА РЕКЛАМНАТА ДЕЙНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА РУСЕ (Наредбата е приета с Решение № 945/20.03.2014 г., изменена с Решение № 1258/11.12.2014г., Решение № 1389/23.04.2015 г.; Решение № 30/11.11.2016г. по Адм. дело №...

сряда, 5 април 2017 г.

за реда и условията за превоз на пътници и багаж с обществения транспорт на територията на Община Русе (Приета с Решение № 1462 по Протокол № 52 от 16.07.2015 г., изменена с Решение № 136 по Протокол № 6 от 25.02.2016 г, Решение № 488 по Протокол № 20/23.03.2017 г.) Русе, март 2017 година РАЗДЕЛ І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. Настоящата наредба регламентира правата и задълженията на...

сряда, 8 февруари 2017 г.

Наредба №20 за определяне размера на местните данъци  на територията на община Русе (Настоящата наредба е приета на основание чл.1, ал.2 от Закона за местните данъци и такси с Решение № 79 по Протокол № 7/28.02.2008 г., изменена с Решение № 447 по Протокол № 22/29.01.2009 г., решение № 748/10.12.2009 г., решение № 783 по Протокол № 37/28.01.2010 г, решение № 1098 по Протокол № 54/27.01.2011 г., решение №...