Общински съвет Русе

вторник, 2 октомври 2018 г.

Настоящата наредба е приета на основание чл. 76, ал. 3, чл. 79 от АПК, чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 119, ал. 1 от Закона за здравето и Наредба № 26 от 18.11.2008 г. за устройството и дейността на детските ясли и детските кухни и здравните изисквания към тях с Решение № 951/13.09.2018 г. 

четвъртък, 28 февруари 2019 г.

(Приета от Общински съвет - Русе с Решение № 487/23.03.2017 г.; изм. с Решение № 811, прието с Протокол № 32/22.03.2018 г., изм. и доп. с Решение № 1075, прието с Протокол № 43/21.02.2019 г.) Русе, м. февруари 2019г. ГЛАВА ПЪРВА ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. (доп. с Решение № 1075/21.02.2019г.) С тази Наредба се определят условията и редът за законосъобразното разпределение на финансовите средства,...

вторник, 1 май 2018 г.

Н А Р Е Д Б А № 1 ЗА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ (Настоящата наредба е приета на основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и на чл.8, ал.2 от Закона за общинската собственост с Решение № 413 по Протокол № 21 от 18.12.2008 г.на Общински съвет-Русе, изменена с Решение № 436/29.01.2009 г., Решение № 564/14.05.2009 г., Решение № 588 и № 589/11.06.2009 г., Решение № 203 по...

четвъртък, 30 април 2015 г.

НАРЕДБА № 2 ЗА НАЧАЛНИ ЦЕНИ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ОБЩИНСКИ ОБЕКТИ СЪС СТОПАНСКО И АДМИНИСТРАТИВНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ (Настоящата наредба е приета на основание чл. 22, ал. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация от Общински съвет – Русе с Решение № 19 от 07.07.2000 г; Решение № 270 по Протокол № 32/16.02.2001...

понеделник, 20 февруари 2006 г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - РУСЕ НАРЕДБА № 3   ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ И РАЗВИТИЕ НА КОМУНАЛНО-БИТОВАТА ДЕЙНОСТ В ОБЩИНА РУСЕ

четвъртък, 25 октомври 2012 г.

  О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Р У С Е Н А Р Е Д Б А N4 за поддържане и осигуряване на обществения ред, условията и реда за провеждане на масови обществени прояви,  опазване общественото и личното имущество и чистотата на територията на Община Русе (Загл. изм. с Решение № 341 /18.10.2012 г.) (Приета от Общински съвет - Русе с Решение N...

понеделник, 23 януари 2017 г.

Н А Р Е Д Б А № 5 за търговската дейност на територията на Община Русе Настоящата наредба е приета на основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и утвърдена от Общински съвет Русе с Решение № 392 по Протокол № 21/18.12.2008 г., изм. Решение № 48/30.12.2010г на АС-Русе, изм. с Решение № 1294 по Протокол № 47/26.02.2015 г., изм. с Решение №...

четвъртък, 2 април 2015 г.

(Настоящата наредба е приета на основание чл.22 ал.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.45а ал.1 и чл. 47 ал.3 от Закона за общинската собственост с Решение № 628 прието с Протокол № 32 от 27.05.2005 г. на Общински съвет-Русе, изменена с Решение № 1324, прието с Протокол № 61/01.06.2007 г. и Решение №393, прието с Протокол № 21/18.12.2008 г.; Решение № 16/21.04.2011г по адм. дело № 34/2011г. на...