Общински съвет Русе

Наредба №18

НАРЕДБА № 18
за обществения ред при ползване на превозни средства  на територията на Община Русе
(Тази наредба е приета на основание чл.22, ал.1 от ЗМСМА
с решение № 1101 по протокол № 75/10.10.2003 г., изм. с решение № 169 по протокол № 12 от 23.04.2004 г.,решение № 168/16.09.2004 г. на РОС, решение № 388/12.11.2004 г.; решение № 450/22.12.2004, решение № 780/28.01.2010 г., решение № 864/22.04.2010 г., решение № 1033/18.11.2010 г.; Решение № 25/17.09.2010г на АС-Русе, в сила от 21.02.2011г, Решение № 1175/14.04.2011 г., Решение № 225/21.06.2012 г., Решение №445/24.01.2013 г., Решение № 334/19.09.2016г. изм. с Решение № 831 по Протокол № 33/19.04.2018 г.)