Общински съвет Русе

Наредба №21

 
Тази наредба е приета на основание чл.22, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, с Решение № 1256/11.12.2014 г.; изм. с Решение № 1309/26.02.2016г.; изм. с Решение № 290/19.07.2016г.)
Русе, юли 2016 г.


І. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 1. Тази наредба урежда реда, начина и условията за отпускане на еднократна финансова помощ на нуждаещи се лица и семейства с постоянен адрес на територията на община Русе от общинския бюджет.
Чл. 2. Средствата се предоставят на лица или семейства, които са в затруднено материално положение, за задоволяване на инцидентно възникнали здравни, образователни или социални потребности от жизненоважен характер.

ІІ. РАЗМЕР НА ОТПУСНАТАТА ФИНАНСОВА ПОМОЩ

Чл. 3. Общата сума, предвидена за отпускане на помощи по тази наредба, се одобрява еднократно от Общински съвет – Русе при приемането на годишния бюджет на Община Русе.
Чл. 4. Разглеждане на заявления за отпускане на еднократна финансова помощ по тази наредба се извършва до изчерпване на планираната сума в бюджета на Община Русе, определена в чл. 3.
Чл. 5. Размерът на предоставената еднократна финансова помощ не може да бъде по-голям от 1000 (хиляда) лева.
Чл. 6. Помощта се отпуска еднократно в рамките на една бюджетна година. Лицето или семейството нямат право на отпускане на помощта в три последователни години, считано от 2013 г.
Чл. 7. Еднократната помощ се отпуска на лица и семейства, за които са изчерпани всички възможности за самоиздръжка и за подкрепа от роднините по права линия до първа степен на родство.
Чл. 8. В дирекция „Здравни и социални дейности“ се води регистър за предоставените еднократни финансови помощи за бюджетната година.

ІІI. ПРАВО НА ПОЛУЧАВАНЕ НА ФИНАНСОВА ПОМОЩ

Чл. 9. По реда на тази наредба се разглеждат искания на физически лица с постоянен адрес на територията на община Русе не по-малко от една година преди подаването на искането, с доказани неотложни здравни, образователни и социални нужди.
Чл. 10. Средствата се предоставят в следните направления:
1. За задоволяване на неотложни социални потребности на лица и семейства, за животоспасяващи лечения, операции и лекарства, както и за помощ за справяне с последиците от бедствия, аварии и катастрофи.
2. За подпомагане на семейства в затруднено материално положение (безработен родител или с временно или трайно намалена трудоспособност), с деца близнаци или деца с увреждания при отглеждането на децата; за деца и младежи до 29 години от семейства с починал или единствен родител за подкрепа при обучение и за тяхната социализация.
3. За подпомагане на приемни семейства за почивка през календарната година на децата и приемните родители с отпускане на финансови средства в размер на 300 (триста) лева на дете, като средствата се отчитат с представяне на разходооправдателни документи, доказващи мястото на почивка и присъствието на приемния родител.


ІV. РЕД ЗА ОТПУСКАНЕ НА СОЦИАЛНИ ПОМОЩИ
Чл. 11. (1) Искания за отпускане на еднократна финансова помощ се подават до кмета на Община Русе от лицето, което ще ползва съответната помощ, или от негов пълномощник. Когато искането е подадено от пълномощник, същият следва да представи изрично писмено пълномощно.
(2) Искането се подава лично или чрез пълномощника, в деловодството на общинска администрация или по пощата. Искането следва да съдържа:
1. трите имена;
2. постоянен адрес, телефонен номер за връзка;
3. името и адреса на пълномощника, когато искането е отправено чрез такъв.
(3) Искането за отпускане на финансова помощ трябва да бъде мотивирано, да изяснява обстоятелствата и причините за отправянето му, както и потребностите, които ще бъдат задоволени с отпуснатата еднократна финансова помощ.
Чл. 12. (1) /изм. с реш.№1309/26.02.2015 г./ Към заявлението се прилагат следните документи:
- декларация за даване на съгласие за обработване на лични данни (Приложение № 1).
- служебни бележки за дохода на лицето и членовете на неговото семейството от последните шест месеца, предхождащи месеца, в който се подава заявлението;
- медицински епикризи, медицински свидетелства, решения на ТЕЛК или ЛКК, рецепти за изписани лекарства;
- разходооправдателни документи в оригинал или документи, доказващи размера на необходимитe средства за бъдещи разходи, които ще се бъдат заплатени с отпуснатата помощ (проформа фактури, персонални оферти, удостоверения, рецепти и др.);
- при необходимост общинска администрация изисква писмено и други документи.
(2) /нова с реш.№1309/26.02.2015 г./ Информацията за имущественото и семейното положение на заявителя, както и за постоянния му адрес, се предоставя на комисията по чл. 13 по служебен път от Община Русе.
Чл. 13. Разглеждането на постъпилите заявления се извършва от комисия, сформирана със заповед на кмета на Община Русе. Съставът на комисията е от 15 членове, от които: председател – кметът на Община Русе или определено със заповед от него длъжностно лице, заместник-председател – председателят на Постоянната комисия по здравеопазване и социална политика, членове – осем общински съветници (членове на Постоянната комисия по здравеопазване и социална политика) и петима служители от общинска администрация.
Чл. 14. (1) Заседанията на комисията се насрочват периодично на два месеца при наличие на постъпили заявления от граждани и след получаване на служебна информация от Дирекция „Социално подпомагане“ – Русе за лицето/семейството, подало искането, дали същото е било или е обект на социално подпомагане. Експертите от дирекция „Здравни и социални дейности“ изготвят и окомплектоват необходимия набор от документи с обобщена информация, която се предоставя на комисията не по-късно от 3 работни дни преди датата на заседанието.
(2) При необходимост комисията провежда извънредни заседания по инициатива на председателя.
Чл. 15. (1) Комисията се произнася с решение по основателността на исканията и определя размера на еднократната финансова помощ, конкретно за всяко заявление. За решенията на комисията се води протокол, който се подписва от всички присъствали членове. Размерът на помощта се съобразява с приложените разходооправдателни документи, други обстоятелства, посочени в заявлението, събраната допълнителна информация, както и с размера, определен в чл. 5 и с остатъка от сумата за финансови помощи по тази наредба в бюджета за съответната година. При положително становище, взето с мнозинство две трети от присъствалите членове, председателят на комисията изготвя писмено предложение до кмета на Община Русе, в срок от 3 дни от заседанието.
(2) Еднократната финансова помощ на лицата по чл. 9 се отпуска със заповед на кмета на Община Русе въз основа на решението на комисията, който разпорежда изплащането на средствата.
(3) (нова с реш. 290/19.07.2016г.) В случай, че помощта се отпуска за бъдещи плащания, гражданинът е длъжен да представи в общинска администрация финансов документ за извършения разход в срок от една година от получаването на финансовата помощ. При кандидатстване за отпускане на помощ по реда на Наредба № 21 през годината, следваща годината на получаване на финансовата помощ за бъдещи плащания и преди да е изтекъл едногодишният срок за представяне на разходооправдателни документи, кандидатът следва да представи към заявлението разходооправдателен документ, удостоверяващ извършените разходи, съгласно предоставената финансова помощ. В случай, че такъв документ не бъде представен, гражданинът се лишава от правото да кандидатства за подпомагане по реда на Наредба № 21 през годината, следваща годината на отпускане на финансовата помощ.
Чл. 16. Помощите се изплащат по касов път от касата на Община Русе или с платежно нареждане. По преценка на комисията помощите могат да се превеждат директно по сметки на здравни, учебни и др. заведения за извършване на дейности, свързани с нуждите на подпомаганото лице.
Чл. 17. В срок до 10 дни след заседанието на комисията заявителите се уведомяват за отрицателните становища.

V. УСЛОВИЯ ЗА ОТПУСКАНЕ НА СОЦИАЛНИ ПОМОЩИ

Чл. 18. Помощите по чл. 3 се отпускат, когато са представени всички необходими документи, с които е доказана потребността от финансова помощ, както и други документи, отнасящи се до спецификата на искането за отпускане на помощ.
Чл. 19. (изм. с реш. 290/19.07.2016г.) Не се отпуска помощ, когато е искана за погасяване на задължения за данъци, такси, вноски към осигурителни и здравни фондове, кредитни институции, договорно поети периодични парични задължения, в т.ч. и комунално-битови разходи и разходи за плащания по договори за наем.

VI. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§. 1. Настоящата наредба отменя Наредба № 21 за реда, начина и условията за отпускане на еднократни социални помощи на граждани от Община Русе, приета с Решение № 272, по протокол № 16/17.07.2008 г. на Общински съвет – Русе и Правилник за реда, начина и условията за отпускане на еднократни социални помощи на граждани, приет с Решение № 625, по протокол № 30/16.07.2009 г.
§ 2. Наредба № 21 за реда, начина и условията за отпускане на еднократна финансова помощ на граждани от Община Русе, приета с Решение № 1256/11.12.2014 г. на Общински съвет Русе влиза в сила от 01.01.2015 г.
§ 3. /нов с реш.№1309/26.02.2015 г./ Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 21 за реда, начина условията за отпускане на еднократна финансова помощ от бюджета на Община Русе е приета с Решение № 1309, по протокол № 47 от 26.02.2015 г. на Общински съвет - Русе


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. - кор. проф. дтн Хр. Белоев)