Общински съвет Русе

Наредба №26 ЗА ПРИТЕЖАВАНЕ, ОТГЛЕЖДАНЕ И КОНТРОЛ НА ЖИВОТНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА РУСЕ

Н А Р Е Д Б А № 26

ЗА ПРИТЕЖАВАНЕ, ОТГЛЕЖДАНЕ И КОНТРОЛ НА ЖИВОТНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА РУСЕ

(Тази наредба е приета на основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и Решение № 270, прието с Протокол №16 от 17.07.2008 г. и утвърдена с Решение № 479 по Протокол 23/19.02.2009 г., изменена с Решение № 719/12.11.2009 г.; Решение № 192 по Протокол № 10/16.05.2012г.; Решение № 1468/16.07.2015 г.)
Чл. 1. С тази Наредба се определят реда и начина на притежаване, отглеждане и контрола на животни на територията на Община Русе съгласно Закона за ветеринарномедицинската дейност (ЗВМД), Закона за защита на животните (ЗЗЖ) и други специални нормативни актове.

РАЗДЕЛ І
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.2.(1.) /изм. с реш.№1468/16.07.2015 г./ Забранява се отглеждането на селскостопански животни в строителните граници на гр.Русе с изключение на кварталите “Долапи”, “Средна кула”, “Образцов чифлик” и селищно образувание “ДЗС”. Декоративни животни и животни компаньони могат да се отглеждат при домашни условия при спазване на изискванията за защита и хуманно отношение съгласно ЗВМД, ЗЗЖ и Наредба №39 от 01.12.2008 год. за условията за отглеждане на животни компаньони, съобразени с техните физиологически и поведенчески особености.
(2.) Броят на селскостопанските животни в кварталите “Средна кула”, “Долапите” и “Образцов чифлик” и в селищно образувание “ДЗС”, както и на територията на всички кметства от Община Русе, които могат да се отглеждат за лични нужди в частни дворове, е както следва:
а/ едри преживни животни /говеда и биволи/, в т.ч. приплодите – до 3 бр.;
б/ прасета за угояване - до 5 бр.;
в/ дребни преживни животни /кози, овце и др./ - до 10 бр.;
г/ зайци - до 8 бр. майки.;
д/ птици – до 50 бр.;
е/ еднокопитни /коне, магарета и техните хибриди/ - до 3 бр. и приплодите им до едногодишна възраст.
Чл.3. /изм. с реш.№1468/16.07.2015 г./ Кметовете на кметства се задължават да контролират броя на животните в чл.2, ал.2.
Чл.4. отменен с реш.№1468/16.07.2015 г.
Чл.5. Съхраняването на торовите отпади до оползотворяването им се осъществява от собствениците на животните или лицата, в чието владение се намират торовите отпади.
Чл.6. Забранява се:
т.1. отменена с реш.№1468/16.07.2015 г.
т.2. пашата на селскостопански животни в населените места на територията на Община Русе.
т.3. /изм. с реш.№1468/16.07.2015 г./ повреждането на изкуствени хранилки и птичи къщички в паркове, лесопаркове, градини, кошчета за кучешки отпадъци и ограждения на зоните за свободно разхождане на кучета на територията на Община Русе.“


РАЗДЕЛ ІІ
ЖИВОТНИ-КОМПАНЬОНИ

Чл. 7. Отменен с реш.№1468/16.07.2015 г.
Чл. 8. Отменен с реш.№1468/16.07.2015 г.
Чл. 9. /изм. с реш.№1468/16.07.2015 г./ Забранява се разхождането на кучета от малолетни лица без придружител.
Чл.10.(изм. с Решение № 192/16.05.2012г., реш.№1468/16.07.2015 г.) Местата, забранени за разходка на кучета, се определят със заповед на Кмета на Общината.
Чл.11.(нов с Решение № 192/16.05.2012г.) Забранява се храненето на безстопанствени животни в близост до детски, учебни и лечебни заведения, по улици, тротоари, площади, обществени и административни сгради.
Чл.12. Отменен с реш.№1468/16.07.2015 г.
Чл.13. (изм. с р-е №719/12.11.2009г.; стар чл. 11 с Решение № 192/16.05.2012г.) Куче без надзор се счита за безстопанствено и подлежи на залавяне и настаняване в приют за безстопанствени животни.
Чл. 14. (1)(стар чл. 12 с Решение № 192/16.05.2012г.) Собственик, чието куче е изгубено, избягало или откраднато е длъжен да уведоми писмено отдел „Екология” при община Русе в тридневен срок от узнаването.
(2). В двудневен срок от получаване на уведомлението по ал.1 отдел „Екология” информира приютите за безстопанствени животни на територията на Община Русе за обстоятелствата по ал.1.

РАЗДЕЛ IІІ
КОНТРОЛ И АДМИНИСТРАТИВНО – НАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.15 /изм. с реш.№1468/16.07.2015 г./ (стар чл. 13 с Решение № 192/16.05.2012г) Контролът за изпълнението на тази Наредба се упражнява от Кмета на Общината или упълномощен от него заместник-кмет.
Чл. 16. /изм. с реш.№1468/16.07.2015 г./ (стар чл. 14 с Решение № 192/16.05.2012г.) (1) За нарушение на чл. 2 глобата е в размер от 100 до 1 000 лева.
(2) За повторно нарушение по ал. 1 глобата е от 500 до 2 000 лева.
Чл. 17 Отменен с реш.№1468/16.07.2015 г.
Чл.18 Отменен с реш.№1468/16.07.2015 г.
Чл.19 Отменен с реш.№1468/16.07.2015 г.
Чл. 20. (стар чл. 17 с Решение № 192/16.05.2012г.) За други нарушения на тази наредба се налага глоба от 50 до 150 лв., освен ако със закон не е предвидено друго.
Чл.21. /изм. с реш.№1468/16.07.2015 г./ (стар чл. 18 с Решение № 192/16.05.2012г.) (1). Нарушенията по тaзи наредба се установяват актове, съставени от служители на Отдел „Екология”, СЗ КООРС при Община Русе и други упълномощени със Заповед на Кмета на Община Русе длъжностни лица.
(2). Наказателните постановления се издават от Кмета на Общината или упълномощен от него Заместник-кмет.
(3). Съставянето на актовете, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършва по реда на Закона за административните нарушения и наказания.

РАЗДЕЛ ІV
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§1. Отменен с реш.№1468/16.07.2015 г./


РАЗДЕЛ V
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ


§ 1. Настоящата наредба се издава на основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и Решение № 270 прието с Протокол №16 от 17.07.2008 год. и отменя раздел ІІІ и раздел ІV от Наредба №4 за поддържане и осигуряване на обществения ред, опазване общественото и личното имущество и чистотата на територията на Община Русе приета с Решение № 54 по Протокол № 6 от 15.05.1992 г. на Общински съвет-Русе.
§ 2. Настоящата наредба влиза в сила от оповестяването и в интернет страницата на Община Русе.ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/засл. проф. В. Пенчев/