Общински съвет Русе

Наредба №2

НАРЕДБА № 2


ЗА НАЧАЛНИ ЦЕНИ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ОБЩИНСКИ
ОБЕКТИ СЪС СТОПАНСКО
И АДМИНИСТРАТИВНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ


(Настоящата наредба е приета на основание чл. 22, ал. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация от Общински съвет – Русе
с Решение № 19 от 07.07.2000 г; Решение № 270 по Протокол № 32/16.02.2001 г.; Решение№486/21.12.2001г.;Решение№800,приетосПротокол№69/28.03.2003г.;Решение№107/12.03.2004г.;Решение№295/16.07.2004г.;Решение№384/29.10.2004г.;Решение552/01.04.2005г.;Решение630/27.05.2005г.;Решение№638/05.07.2005г.;Решение№887/24.02.2006г.,Решение № 1019/23.06.2006г.; Решение № 1248/13.04.2007г., Решение № 1309/01.06.2007 г., Решение № 1428/14.09.2007 г., Решение № 1455/23.11.2007 г., Решение № 120/13.03.2008 г., Решение № 196/15.05.2008 г., Решение № 413/18.12.2008 г., Решение № 432/29.01.2009 г., Решение № 544/16.04.2009 г., Решение № 729/10.12.2009 г., Решение № 997/14.10.2010 г., Решение № 1168/14.04.2011 г., Решение № 50/19.01.2012 г., Решение № 562/25.04.2013 г., Решение № 1360/23.04.2015 г.)