Общински съвет Русе

НАРЕДБА ЗА ИЗГРАЖДАНЕТО И ОПАЗВАНЕ НА ЗЕЛЕНАТА СИСТЕМА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА РУСЕ

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т - Р У С Е

Н А Р Е Д Б А

ЗА ИЗГРАЖДАНЕТО И ОПАЗВАНЕ НА ЗЕЛЕНАТА СИСТЕМА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА РУСЕ
(Тази наредба е приета на основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и чл.62, ал.10 от Закона за устройство на територията и утвърдена с решение № 451 по протокол 22/29.01.2009 г.)


Русе, януари 2009 год.