Общински съвет Русе

НАРЕДБА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКИТЕ ПЪТИЩА

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т - Р У С Е

Н А Р Е Д Б А

ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКИТЕ ПЪТИЩА


(Тази наредба е приета на основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и чл.23 от Закона за пътищата и утвърдена
с решение № 450 по протокол 22/29.01.2009 г.)

Русе, януари 2009 год.