Общински съвет Русе

Наредба №4

 

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Р У С Е

Н А Р Е Д Б А N4
за поддържане и осигуряване на обществения ред, условията и реда за провеждане на масови обществени прояви,  опазване общественото и личното имущество и чистотата на територията на Община Русе (Загл. изм. с Решение № 341 /18.10.2012 г.)

(Приета от Общински съвет - Русе с Решение N 54 по протокол N 6/15.05.1992 г., изм. и доп. с Решение N 149 по протокол N 20/03.12.1993 г.; Решение N 161 по протокол N 22/04.02.1994 г.; Решение N 239 по протокол N 32/09.12.1994 г.; Решение N 58 по протокол N 6/01.03.1996 г; Решение N 273 по протокол N 18 /22.05.1997 год.; Решение № 569 по протокол № 33/10.07.1998 г.; Решение № 586 по протокол № 35/30.09.1998 г.; Решение № 760 по протокол № 46/28.05.1999 г.; Решение № 88/28.04.2000 г.; Решение № 228 по протокол № 29/22.12.2000 г; Решение № 386 по Протокол №40/13.07.2001 г.; Решение № 964 по Протокол № 71/30.05.2003 г.; Решение № 405 по Протокол №21/26.11.2004г., Решение № 791 по Протокол № 38/25.11.2005 г., Решение № 476 по Протокол № 23/19.02.2009 г., Решение № 587 по Протокол № 29/11.06.2009 г; Решение № 341 по Протокол № 16/18.10.2012 г.)

Русе, м. октомври 2012 г.


Г Л А В А I
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. /1/ Настоящата наредба има за цел поддържане и осигуряване на обществения ред, безопасността на движението, опазване общественото и личното имущество и чистотата на територията на община Русе.
/2/ Наредбата е задължителна за:
Всички лица, които живеят постоянно или временно пребивават на територията на общината.
Собствениците и другите обитатели на жилищните сгради.
Председателите на домсъветите (управителите, домоуправителите) в етажната собственост.
(изм. с Решение № 341/18.10.2012г) Ръководствата на търговски дружества, предприятия, учреждения, организации и еднолични търговци.


Г Л А В А II
РАЗДЕЛ I

СПАЗВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ СПОКОЙСТВИЕ И МОРАЛ

Чл. 2. /1/ Забранява се вдигането на шум, нарушаването спокойствието на обитателите в жилищните сгради за времето от 14.00 часа до 16.00 часа и от 23.00 часа до 06.00 часа /през зимния период от 22.00 до 07.00 часа/
/2/ Нарушителите на тази забрана се санкционират с глоби от 20 до 100 лв.
Чл. 3. /1/ Забранява се произвеждането на шум в жилищните сгради и при разрешена дейност в тях или в съседство, както и в близост до студиата на Българското национално радио, Българската национална телевизия и Общинския радиоцентър, особено оркестровото или механично произвеждане на музика.
/2/ При нарушение на живущите се налага глоба от 20 до 100 лв., а за всички останали случаи от 100 до 500 лв.
Чл. 4. /1/ Забранява се вдигане на превишаващ нормите шум по улиците, площадите и други обществени места, вкл. при провеждане на манифестации, митинги, шествия и други подобни. Определените по законния ред отговорници осигуряват нормалното протичане.
/2/ Организаторите и /или/ конкретните нарушители се наказват с глоба от 200 до 500 лева.РАЗДЕЛ II
ОПАЗВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД И СОБСТВЕНОСТТА

Чл. 5. /1/ Забранява се:
1. Писането и драскането по стените на сградите, по огради, рекламни пана, предпазни табели и други такива.
2. Късането и повреждането на обяви, рекламни и нагледни агитационни материали.
3. Хвърляне на ракети, бомбички и други взривоопасни материали, вкл. и в случаи на празници или провеждане на масови обществени прояви, които биха застрашили живота и здравето на други граждани.
4. Внасянето, продажбата и употребата на алкохолни и спиртни напитки на места, където се провеждат масови прояви.
5. Организирането и провеждането на събрания, митинги и манифестации, както и състезания, по улиците, площадите и парковете, без предварително разрешение от Община - Русе (или съответното кметство).
/2/ Глобите за нарушения по т.т. 1 и 4 са от 100 до 500 лв. Глобите за нарушения по т.т. 2, 3 и 5 са от 200 до 500 лв.
Чл. 6. /1/ При използване на обществения транспорт се забранява:
1. Пушенето, пиенето и хвърлянето на хранителни и други отпадъци.
2. Викането, свиренето, пеенето и други действия, нарушаващи спокойствието на останалите пътници и на водачите на МПС.
3. Качването и слизането от МПС по време на движение.
4. Неспазване предимствата за инвалиди, възрастни, болни хора, бременни и майките с деца до седемгодишна възраст.
5. Превоз на запалителни и газови бутилки и кучета без намордник.
/2/ Наказанията за нарушения по този член са глоби от 100 лв до 200 лв.
Чл. 7. /1/ За опазване на парковете и зелените площи се забранява:
1. Утъпкването на тревните площи, включително и чрез паша на животни.
2. Късането на цветя, чупенето, отсичането и повреждането на дървета и храсти, както и изрязването на имена, думи, знаци и инициали върху дърветата.
3. Разместването на пейки, стъпването и драскането по тях, или повреждането им по друг начин.
4. Разместване без разрешение на общинските органи на различните съоръжения в детски и ученически спортни площадки.
/2/ За нарушения по т.т. 1-4 се налагат глоби по Глава V от Наредба N3 на Общински съвет - Русе.
Чл. 8. /1/ Не се разрешава ловенето на пойни птички, гълъби, гургулици и други, събиране на яйца от птичите гнезда, повреждане на изкуствени хранилки и птичи къщички в паркове, лесопаркове, градини и други обществени или частни места.
/2/ При нарушение се налага глоба от 20 до 50 лв., ако за случая не се прилага Наказателния кодекс по отношение на кражби и други такива.
Чл. 9. /1/ Забранява се къпането в неохраняеми места по река Дунав и другите водоеми.
/2/ Ежегодно кметът издава заповед за къпането по река Дунав и другите водоеми и по цялостната организация на водно-спасителната дейност.
/3/ За нарушение на режима по ал. 1 и ал. 2 глобата е от 20 до 100 лв.
Чл. 10. /1/ Не се позволява качването на деца и други граждани по паметници от исторически и културен характер.
/2/ Нарушенията се санкционират с глоба от 20 до 50 лв. За непълнолетни, отговорност носят родителите /настойниците/.
Чл. 11. /1/ Забранява се влизането в районите на гробищата в общината от 21 до 6 ч. през летния сезон и от 20 до 7 ч. през зимния сезон, както и оскверняването им.
/2/ При нарушения на ал. 1 се налагат глоби от 20 лева, а при похищения и причиняване на повреди на паметници и гробове, глобата е в размер от 50 до 250 лв.
Чл. 12. (нов с реш.№587/11.06.2009 г.) (1). 1. Забранява се паленето на огън на открити места за широко обществено ползване /междублокови пространства, паркове, градини и др./ на територията на община Русе;
2. Забранява се използването на нестандартни горивни материали (гума, пластмаси и др.) за отопление или технологични нужди.
3. Забранява се извършването на дейности в чертите на града или другите селища от територията на общината, свързани с отделянето на неприятни дразнещи миризми, установено органолептично.
4. Забранява се използването на неизправни локални парокотелни инсталации, които поради неправилен режим на горене замърсяват силно въздуха, отделяйки в голямо количество сажди и дим.
5. Забранява се простирането през прозорците на балконите и терасите над нивото и извън парапета откъм улиците, площадите и парковете в светлата част на денонощието в зона "Ц" и главната улична мрежа.
(2) За нарушения по чл. 12(1) се налагат глоби в размер от 100 до 200 лв. При повторно нарушение глобата е в размер от 500 до 1000 лв.
Чл. 13. (нов с реш.№587/11.06.2009 г.) (1) При снеговалеж и заледяване, всички административни ръководители на учреждения, еднолични фирми, търговски дружества и домоуправители да организират своевременно и постоянно почистване на прилежащите им тротоари и работни площадки в района на обектите, за осигуряване на нормален работен процес и безопасно движение.
(2) При почистване на сняг се забранява:
1. Натрупването му върху тротоарите, без да се остави достатъчно място за движението на пешеходците, както и в обсега на автобусни и тролейбусни спирки и срещу входове на гаражи.
2. Натрупването на сняг в уличните регули и решетки на оттоците се почистват от сняг и лед, докато се осигури отичане на водата от разтопения сняг при затопляне на времето.
3. Складирането на сняг, обработен с луга до 2 м. в диаметър от стволовете на дърветата и в разделителните ивици на улиците.
(3) За организацията на дейността по предходната алинея кметът издава заповед за режима и реда по снегопочистването.
(4) При нарушения на ал. 1 и ал. 2 глобите са от 40 до 200 лева за физически, а за юридически лица – имуществена санкция до 1000 лв.

РАЗДЕЛ III
ХИГИЕНА
Отменен с Решение № 476 по Протокол № 23/19.02.2009 г.

РАЗДЕЛ ІV
Отменен с Решение № 476 по Протокол № 23/19.02.2009 г.

РАЗДЕЛ V
УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА МАСОВИ ОБЩЕСТВЕНИ ПРОЯВИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА РУСЕ
(Нов с Решение № 341 /18.10.2012 г.)
Чл. 14. Събранията, митингите и манифестациите на територията на Община Русе се провеждат по реда и при условията на Закона за събранията, митингите и манифестациите.
Чл. 15. (1) Други масови обществени прояви са: спортни мероприятия, провеждани извън съответните спортни съоръжения- лекоатлетически кросове, щафети, маратони и др.; колоездене- приложно, планинско или на шосе; стрийтбол; плажен волейбол; екстремни, моторни и др. спортове; киноложки или др. изложби на домашни любимци и породи животни; концерти, панаири; фестивали; изложения и рекламно- промоционални мероприятия на открито, дарителски кампании; открити подписки; публични прояви на религиозни институции, провеждани извън молитвените домове; организиране на циркови представления, карнавали; шествия в т.ч. религиозни и траурни; празнични илюминации или заря и други подобни прояви.
(2) Проявите по алинея 1 се организират и провеждат от физически или юридически лица, от политически или други обществени организации по реда на тази наредба.
Чл. 16. (1) Обществени прояви по чл. 15, ал. 1 могат да се провеждат на територията на Община Русе по всяко време на денонощието освен в часовите интервали, определени в чл. 2, ал. 1 от тази наредба.
(2) Изключение от правилото на предходната алинея се допуска с изрично разрешение на кмета на Община Русе, ако масовата проява е от важно обществено значение.
Чл. 17. (1) В масовите обществени прояви по чл. 15, ал. 1 не могат да участват граждани, които:
1. носят оръжие или други специално предназначени или приспособени предмети, които може да се използват против живота и здравето на хората или за причиняване на материални щети;
2. са в очевидно пияно състояние;
3. са маскирани с цел да се затрудни тяхното разпознаване.
(2) Всеки организатор или участник отговаря за вредите, които по негова вина са причинени при провеждането на проявата.
Чл. 18. (1) За провеждането на масова обществена проява на открито организаторите най-малко 48 часа преди началото й писмено уведомяват кмета на общината, като посочват организатора, целта, мястото и времето на проявата, адрес за кореспонденция, телефон или електронна поща.
(2) В неотложни случаи за масова проява на открито уведомлението по предходната алинея може да се направи в еднодневен срок.
Чл. 19. Организаторите на проявата вземат необходимите мерки за осигуряване на реда при провеждането му.
Чл. 20. (1) Масовата проява се ръководи от организаторите, подписали уведомлението по чл. 18, ал. 1.
(2) Участниците в проявата са длъжни да спазват указанията на организаторите за запазване на реда.
Чл. 21. (1) Когато времето и мястото на масовата проява създават условия за нарушаване на обществения ред или безопасността на движението, кметът на общината предлага промяната им.
(2) Кметът на общината може да забрани провеждането на обществената проява, когато има несъмнени данни, че:
1. са насочени към насилствено изменение на конституционно установения ред или срещу териториалната цялост на страната;
2. застрашават обществения ред в съответното населено място;
3. застрашават народното здраве при предварително обявена епидемична обстановка;
4. нарушават правата и свободите на другите граждани.
(3) Забраната се налага с мотивиран писмен акт в срок от 24 часа от уведомяването.
(4) Организаторът на проявата и другите заинтересовани от акта лица могат да го обжалват в сроковете и по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
(5) За провеждането или непровеждането на проявата кметът на общината уведомява незабавно компетентните органи на Министерството на вътрешните работи.
Чл. 22. (1) Кметът на общината или определени от него лица прекратяват по всяко време масовата обществена проява, когато не е организирана или не се провежда при условията и по реда, установени с тази наредба.
(2) При прекратяване на проявата участниците са длъжни да се разотидат.
Чл. 23. За нарушаване на установения ред и гаранциите за организиране и провеждане на масови обществени прояви, различни от събрания, митинги и манифестации, физическите лица се наказват с глоба в размер до 300 лева, а юридическите лица и едноличните търговци - с имуществена санкция в размер до 1000 лв., ако не подлежат на по-тежко наказание.
Чл. 24. Кметът на общината или определено от него лице води регистър за постъпилите уведомления за провеждане на масови обществени прояви по чл. 14 и чл. 15, ал. 1.

Г Л А В А ІІІ (нова - с реш. № 405/26.11.04 г.)
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. По смисъла на тази наредба:
“Декоративни животни” са диви животни, които не представляват заплаха за здравето и живота на хората и животните и могат да се отглеждат като животни компаньони.
“Диви животни” са представителите на дивата фауна.
“Животни” са млекопитаещи, птици, земноводни, влечуги, молюски, ракообразни, рептилни, амфибийни, други гръбначни и безгръбначни животни, отглеждани от човека със стопанка и нестопанска цел или обитаващи дивата природа.
“Животни компаньони” са животни, отглеждани с нестопанска цел в дома на човека.
“Отглеждане на животни за лични нужди” – отглеждане на животни в частни дворове с нестопанска цел
“Повторно извършване на нарушение” е нарушението, извършено в едногодишен срок от влизането в сила на наказателното постановление, с което е наложено наказание за нарушение от същия вид
“Селскостопански животни” са всички видове животни, отглеждани и развъждани със стопанска цел.

Г Л А В А IV
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1.т.1.Кметът на общината организира контрола по спазването на наредбата. Административно-наказателното производство се осъществява по реда на ЗАНН.
т.2.Налаганите глоби се диференцират според тежестта на нарушението.
т.3 (изм. с реш. № 405/26.11.04 г.).Актовете за установяване на административно нарушение се съставят от органи на РДВР, служители на звено “Контрол за опазване на обществения ред и сигурността” и други упълномощени със Заповед на Кмета на Община Русе служители на общинската администрация.
т.4. (изм. с реш. № 405/26.11.04 г.) Наказателните постановления се издават от Кмета на Община Русе или упълномощения от него Зам.Кмет.
т.5. (нова - с реш. № 405/26.11.04 г.) За маловажни случаи на административни нарушения, установени при извършването им служители на звено “Контрол за опазване на обществения ред и сигурността” при Община Русе, както и други лица от общинската администрация, упълномощени със Заповед на Кмета на общината могат да налагат на местонарушението глоба в размер от 10-30 лв. на виновни лица срещу фиш, който съдържа предвидените в чл.39, ал.2 от ЗАНН реквизити.
6. (нова - с реш. № 405/26.11.04 г.) За явно маловажни случаи на административни нарушения, установени при извършването им, овластените контролни органи налагат на място срещу квитанция глоба в размер на 10 лева.
§ 2 (изм. с реш. № 405/26.11.04 г.)
Изискуемите в тази наредба съоръжения да се изградят в срок до 31.12.2005г.
§ 3. т. 1. Настоящата наредба влиза в сила седем дни след публикуването й в местния печат и огласяването й чрез местния Радиоцентър.
т.2. Периодично Кметът на общината или упълномощено от него лице, чрез средствата за масова информация да уведомява гражданите за наложени санкции на нарушители на наредбата.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
към Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 за поддържане и осигуряване на обществения ред, опазване общественото и личното имущество и чистотата на територията на Община Русе, приета с Решение № 341 по Протокол № 16/18.10.2012 г. на общински съвет - Русе

§ 4. Настоящата Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 за поддържане и осигуряване на обществения ред, опазване общественото и личното имущество и чистотата на територията на Община Русе отменя Наредба № 19 за условията, реда и гаранциите за провеждане на събрания на открито, митинги, манифестации, шествия и други масови обществени прояви на територията на Община Русе.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/ЗАСЛ. ПРОФ. В. ПЕНЧЕВ/