Общински съвет Русе

петък, 16 март 2018 г.

ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ От чл.-кор. проф. дтн Христо Белоев - председател на ОбС-Русе ОТНОСНО: Приемане на Наредба за изменение на Наредба № 1 на Общински съвет – Русе за общинската собственост УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, Съгласно чл. 47 от общия Закона за административните нарушения и наказания, административни наказания /ЗАНН/ могат да...

петък, 16 март 2018 г.

ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ От чл.-кор. проф. дтн Христо Белоев председател на ОбС-Русе ОТНОСНО: Приемане на Правилник за изменение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация. УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, Законът за противодействие на корупцията и...

петък, 16 март 2018 г.

ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е ОТ ПЛАМЕН СТОИЛОВ КМЕТ НА ОБЩИНА РУСЕ ОТНОСНО: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда и условията за ползване на социалната услуга „Социални жилища” УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, С Решение Ν 573, прието с Протокол № 23/22.06.2017 г. на Общински съвет Русе, бе...

четвъртък, 15 март 2018 г.

ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ РУСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОТ ПЛАМЕН СТОИЛОВ Кмет на Община Русе Относно: Правилник за изменение и допълнение на Правилник за устройството и дейността на Център за подкрепа на личностното развитие – Център за ученическо техническо и научно творчество – Русе УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, Центровете за подкрепа за личностно...

вторник, 6 март 2018 г.

ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е ОТ ПЛАМЕН СТОИЛОВ КМЕТ НА ОБЩИНА РУСЕ ОТНОСНО: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за финансово подпомагане на русенски спортни клубове и спортни дейности в Община Русе УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, С Решение № 487, прието с Протокол № 20/23.03.2017 г. на Общински съвет Русе...

сряда, 28 февруари 2018 г.

ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ РУСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОТ ПЛАМЕН СТОИЛОВ КМЕТ НА ОБЩИНА РУСЕ ОТНОСНО: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №9 на Общински съвет Русе за реда и условията за упражняване правата на Община Русе върху общинската част от капитала на търговските дружества УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, Със Заповед на...

понеделник, 19 февруари 2018 г.

ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ РУСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОТ ПЛАМЕН СТОИЛОВ КМЕТ НА ОБЩИНА РУСЕ ОТНОСНО: Приемане на Правила за електронен прием в първи клас в общинските училища на територията на град Русе УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, С Решение №486, прието с Протокол №20 от 23.03.2017 г. на Общински съвет Русе, бяха приети Правила за прием на деца в първи клас в...

понеделник, 19 февруари 2018 г.

ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ РУСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОТ ПЛАМЕН СТОИЛОВ КМЕТ НА ОБЩИНА РУСЕ Относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини на територията на Община Русе УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, Мотиви към настоящия проект: 1....