Общински съвет Русе

понеделник, 13 ноември 2017 г.

ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ От чл.-кор. проф. дтн Христо Белоев - председател на ОбС-Русе ОТНОСНО: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 16 на Общински съвет – Русе за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, С...

петък, 10 ноември 2017 г.

ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ РУСЕ П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е ОТ ПЛАМЕН СТОИЛОВ КМЕТ НА ОБЩИНА РУСЕ Относно:Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата №16. УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, Съгласно чл.9 от Закона за местните данъци и такси /ЗМДТ/, в компетентността на Общински съвет - Русе е...

петък, 11 август 2017 г.

ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е ОТ ПЛАМЕН СТОИЛОВ КМЕТ НА ОБЩИНА РУСЕ ОТНОСНО: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 16 на Общински съвет – Русе за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

понеделник, 10 юли 2017 г.

ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ от ПЛАМЕН СТОИЛОВ- КМЕТ НА ОБЩИНА РУСЕ ОТНОСНО: Приемане на Наредба за изменение на Наредба №27 за условията и реда за извършване на възстановителни работи при изграждане или отстраняване на повреди на елементи на техническата инфраструктура УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, С Решение № 550 по...

четвъртък, 25 май 2017 г.

 

понеделник, 22 май 2017 г.

ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ От чл.-кор. проф. дтн Христо Белоев - председател на ОбС-Русе ОТНОСНО: Приемане на Наредба за изменение на Наредба № 16 на Общински съвет – Русе за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, Съгласно чл. 15, ал. 1 от Закона за...

петък, 12 май 2017 г.

 ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ РУСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОТ ПЛАМЕН СТОИЛОВ КМЕТ НА ОБЩИНА РУСЕ ОТНОСНО: Проект на Наредба за реда и условията за ползване на социалната услуга „Социални жилища“ УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, Община Русе разработи Инвестиционна програма по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 (ОПРР...

вторник, 9 май 2017 г.

ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е ОТ ПЛАМЕН СТОИЛОВ КМЕТ НА ОБЩИНА РУСЕ ОТНОСНО: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 16 на Общински съвет – Русе за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, За всички услуги и права,...