Общински съвет Русе

понеделник, 18 февруари 2019 г.

ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е ОТ ПЛАМЕН СТОИЛОВ КМЕТ НА ОБЩИНА РУСЕ ОТНОСНО: Приемане на Правилник на Програма „Култура“ на община Русе за финансиране на проекти в областта на изкуствата и културатa и други културни събития УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 1.Причини, които налагат приемането на Правилника.

понеделник, 18 февруари 2019 г.

ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ РУСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОТ ПЛАМЕН СТОИЛОВ КМЕТ НА ОБЩИНА РУСЕ ОТНОСНО: Изменение в Правилника за организацията, дейността и управлението на Общинско предприятие „Паркстрой – Русе“ УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, Във връзка с докладна записка от изпълнителния директор на „Общински Транспорт Русе“ АД относно...

понеделник, 18 февруари 2019 г.

УВЕДОМЛЕНИЕ На основание чл. 66, ал.1 във връзка с чл. 69, ал.1, т.1 и ал.2 от АПК Общински съвет – Русе уведомява заинтересованите лица, че открива производство по издаване на общ административен акт по постъпило предложение за решение от Кмета на Община Русе с вх. № 54/30.01.2019 г. Посоченото предложение и бъдещия общ административен акт касае определяне на пасища, мери за общо и индивидуално ползване и одобряване годишен...

понеделник, 18 февруари 2019 г.

ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ РУСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОТ ПЛАМЕН СТОИЛОВ КМЕТ НА ОБЩИНА РУСЕ ОТНОСНО: Приемане изменения и допълнения на Правилата за електронен прием в първи клас в общинските училища на територията на град Русе УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, С Решение №808, прието с протокол №32/22.03.18 г. на Общински съвет Русе, бяха приети Правила за прием на деца в...

събота, 19 януари 2019 г.

 ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е ОТ ПЛАМЕН СТОИЛОВ КМЕТ НА ОБЩИНА РУСЕ ОТНОСНО: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за финансово подпомагане на русенски спортни клубове и спортни дейности в община Русе /НФПРСКСДОР/ УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 1.Причини, които налагат приемането на Наредбата. С Решение...

петък, 9 ноември 2018 г.

ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ РУСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОТ ПЛАМЕН СТОИЛОВ КМЕТ НА ОБЩИНА РУСЕ ОТНОСНО: Проект на Наредба за изменение на Наредба № 15 на Общински съвет Русе. УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, Съгласно чл. 28, ал. 2 от Закона за нормативните актове /ЗНА/ представям мотиви, групирани в 5 групи, за приемане на Проект на Наредба за изменение на Наредба № 15...

сряда, 7 ноември 2018 г.

ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ РУСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОТ ПЛАМЕН СТОИЛОВ КМЕТ НА ОБЩИНА РУСЕ ОТНОСНО: Проект на Наредба за изменение на Наредба № 18 за обществения ред при ползване на превозните средства на територията на Община Русе УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, Въпросите, свързани с изискванията, ограниченията и забраните при движението на превозните средства ...

петък, 26 октомври 2018 г.

 ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ от ПЛАМЕН СТОИЛОВ- КМЕТ НА ОБЩИНА РУСЕ ОТНОСНО: Наредба за изменение на Наредба №27 за условията и реда за извършване на възстановителни работи при изграждане или отстраняване на повреди на елементи на техническата инфраструктура УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, С решение № Решение № 550 по Протокол №...