Общински съвет Русе

петък, 7 септември 2018 г.

ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ РУСЕ П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е ОТ ПЛАМЕН СТОИЛОВ ОТНОСНО: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №16 за определяне и администрирането на местните такси и цени на услуги и права на територията на община Русе УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, Регионална библиотека „Любен Каравелов“ предоставя специализирани библиотечни услуги...

понеделник, 3 септември 2018 г.

ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - РУСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОТ ПЛАМЕН СТОИЛОВ КМЕТ НА ОБЩИНА РУСЕ ОТНОСНО: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 16 на Общински съвет – Русе УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, Във връзка с предстоящото изграждане на Външна мобилна ледена пързалка в град Русе на пл. „Света Троица“, за...

петък, 10 август 2018 г.

ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ РУСЕ     ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОТ ПЛАМЕН СТОИЛОВ Кмет на Община Русе   Относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение Наредбата за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини и подготвителни групи в училища на територията на Община...

вторник, 7 август 2018 г.

НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ЯСЛИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА РУСЕ ГЛАВА ПЪРВА ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. С тази Наредба се регламентират условията и редът за записване, отписване и преместване на децата в общинските детски ясли на територията на Община Русе. Чл. 2. Детските ясли са организационно обособени структури, в които медицински и други...

сряда, 11 юли 2018 г.

ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ РУСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ От Проф. Никола Михайлов Иво Пазарджиев Д-р Теодора Константинова Божидар Йотов, Мариета Волф Дауд Ибрям - Общински съветници в ОбС Русе ОТНОСНО: Приемане на Правилник за допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Русе, неговите комисии и взаимодействието му с...

петък, 15 юни 2018 г.

ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - РУСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОТ ПЛАМЕН СТОИЛОВ КМЕТ НА ОБЩИНА РУСЕ Относно: Приемане на Наредба за изменение на Наредба № 16 на Общински съвет – Русе за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, С Решение № 402/15.12.2016г. на Общински съвет Русе бяха...

сряда, 6 юни 2018 г.

ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ РУСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОТ ПЛАМЕН СТОИЛОВ КМЕТ НА ОБЩИНА РУСЕ Относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 14 за реда и условията за превоз на пътници и багаж с обществения транспорт на територията на Община Русе УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, Наредба № 14 за реда и условията за...

петък, 11 май 2018 г.

ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ РУСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОТ ПЛАМЕН СТОИЛОВ КМЕТ НА ОБЩИНА РУСЕ ОТНОСНО: Приемане на Наредба за изменение на Наредба № 16 за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе. УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 1. Причини, които налагат приемането на наредбата.