Общински съвет Русе

петък, 9 ноември 2018 г.

ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ РУСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОТ ПЛАМЕН СТОИЛОВ КМЕТ НА ОБЩИНА РУСЕ ОТНОСНО: Проект на Наредба за изменение на Наредба № 15 на Общински съвет Русе. УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, Съгласно чл. 28, ал. 2 от Закона за нормативните актове /ЗНА/ представям мотиви, групирани в 5 групи, за приемане на Проект на Наредба за изменение на Наредба № 15...

сряда, 7 ноември 2018 г.

ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ РУСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОТ ПЛАМЕН СТОИЛОВ КМЕТ НА ОБЩИНА РУСЕ ОТНОСНО: Проект на Наредба за изменение на Наредба № 18 за обществения ред при ползване на превозните средства на територията на Община Русе УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, Въпросите, свързани с изискванията, ограниченията и забраните при движението на превозните средства ...

петък, 26 октомври 2018 г.

 ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ от ПЛАМЕН СТОИЛОВ- КМЕТ НА ОБЩИНА РУСЕ ОТНОСНО: Наредба за изменение на Наредба №27 за условията и реда за извършване на възстановителни работи при изграждане или отстраняване на повреди на елементи на техническата инфраструктура УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, С решение № Решение № 550 по Протокол №...

петък, 7 септември 2018 г.

ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ РУСЕ П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е ОТ ПЛАМЕН СТОИЛОВ ОТНОСНО: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №16 за определяне и администрирането на местните такси и цени на услуги и права на територията на община Русе УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, Регионална библиотека „Любен Каравелов“ предоставя специализирани библиотечни услуги...

понеделник, 3 септември 2018 г.

ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - РУСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОТ ПЛАМЕН СТОИЛОВ КМЕТ НА ОБЩИНА РУСЕ ОТНОСНО: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 16 на Общински съвет – Русе УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, Във връзка с предстоящото изграждане на Външна мобилна ледена пързалка в град Русе на пл. „Света Троица“, за...

петък, 10 август 2018 г.

ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ РУСЕ     ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОТ ПЛАМЕН СТОИЛОВ Кмет на Община Русе   Относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение Наредбата за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини и подготвителни групи в училища на територията на Община...

вторник, 7 август 2018 г.

НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ЯСЛИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА РУСЕ ГЛАВА ПЪРВА ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. С тази Наредба се регламентират условията и редът за записване, отписване и преместване на децата в общинските детски ясли на територията на Община Русе. Чл. 2. Детските ясли са организационно обособени структури, в които медицински и други...

сряда, 11 юли 2018 г.

ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ РУСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ От Проф. Никола Михайлов Иво Пазарджиев Д-р Теодора Константинова Божидар Йотов, Мариета Волф Дауд Ибрям - Общински съветници в ОбС Русе ОТНОСНО: Приемане на Правилник за допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Русе, неговите комисии и взаимодействието му с...