Общински съвет Русе

петък, 11 август 2017 г.

ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е ОТ ПЛАМЕН СТОИЛОВ КМЕТ НА ОБЩИНА РУСЕ ОТНОСНО: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 16 на Общински съвет – Русе за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

понеделник, 10 юли 2017 г.

ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ от ПЛАМЕН СТОИЛОВ- КМЕТ НА ОБЩИНА РУСЕ ОТНОСНО: Приемане на Наредба за изменение на Наредба №27 за условията и реда за извършване на възстановителни работи при изграждане или отстраняване на повреди на елементи на техническата инфраструктура УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, С Решение № 550 по...

четвъртък, 25 май 2017 г.

 

понеделник, 22 май 2017 г.

ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ От чл.-кор. проф. дтн Христо Белоев - председател на ОбС-Русе ОТНОСНО: Приемане на Наредба за изменение на Наредба № 16 на Общински съвет – Русе за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, Съгласно чл. 15, ал. 1 от Закона за...

петък, 12 май 2017 г.

 ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ РУСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОТ ПЛАМЕН СТОИЛОВ КМЕТ НА ОБЩИНА РУСЕ ОТНОСНО: Проект на Наредба за реда и условията за ползване на социалната услуга „Социални жилища“ УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, Община Русе разработи Инвестиционна програма по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 (ОПРР...

вторник, 9 май 2017 г.

ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е ОТ ПЛАМЕН СТОИЛОВ КМЕТ НА ОБЩИНА РУСЕ ОТНОСНО: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 16 на Общински съвет – Русе за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, За всички услуги и права,...

четвъртък, 30 март 2017 г.

ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ от ПЛАМЕН СТОИЛОВ- КМЕТ НА ОБЩИНА РУСЕ ОТНОСНО: Наредба №27 за условията и реда за извършване на възстановителни работи при изграждане или отстраняване на повреди на елементи на техническата инфраструктура УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, Хипотезата на правната норма на чл.21, ал.1, т.13 от ЗМСМА създава правомощие за...

сряда, 15 март 2017 г.

ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОТ ПЛАМЕН СТОИЛОВ КМЕТ НА ОБЩИНА РУСЕ Относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №7 За реда и условията за разполагане на преместваемите обекти, на рекламно- информационните и монументално-декоративни елементи, и за осъществяване на рекламната дейност на територията на Община Русе УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,