Общински съвет Русе

неделя, 14 април 2019 г.

ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОТ ПЛАМЕН СТОИЛОВ КМЕТ НА ОБЩИНА РУСЕ ОТНОСНО: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №16, на Общински съвет - гр. Русе, за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе. УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, В изпълнение на дейностите (мярка 2.6.) по проект...

сряда, 6 март 2019 г.

ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОТ ПЛАМЕН СТОИЛОВ КМЕТ НА ОБЩИНА РУСЕ ОТНОСНО: Предоставяне безвъзмездно за управление на част от общински поземлен имот с идентификатор 63427.7.771 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, с адрес: гр. Русе, ул. „Професор Димитър Баларев“ №2: сутерена на сграда с идентификатор 63427.7.771.3 по...

понеделник, 4 март 2019 г.

ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОТ ПЛАМЕН СТОИЛОВ КМЕТ НА ОБЩИНА – РУСЕ ОТНОСНО: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №1 на Общински съвет – Русе за общинската собственост УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, Съгласно чл. 8, ал. 2 от Закона за общинската собственост (ЗОС), в компетентността...

понеделник, 18 февруари 2019 г.

ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е ОТ ПЛАМЕН СТОИЛОВ КМЕТ НА ОБЩИНА РУСЕ ОТНОСНО: Приемане на Правилник на Програма „Култура“ на община Русе за финансиране на проекти в областта на изкуствата и културатa и други културни събития УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 1.Причини, които налагат приемането на Правилника.

понеделник, 18 февруари 2019 г.

ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ РУСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОТ ПЛАМЕН СТОИЛОВ КМЕТ НА ОБЩИНА РУСЕ ОТНОСНО: Изменение в Правилника за организацията, дейността и управлението на Общинско предприятие „Паркстрой – Русе“ УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, Във връзка с докладна записка от изпълнителния директор на „Общински Транспорт Русе“ АД относно...

понеделник, 18 февруари 2019 г.

УВЕДОМЛЕНИЕ На основание чл. 66, ал.1 във връзка с чл. 69, ал.1, т.1 и ал.2 от АПК Общински съвет – Русе уведомява заинтересованите лица, че открива производство по издаване на общ административен акт по постъпило предложение за решение от Кмета на Община Русе с вх. № 54/30.01.2019 г. Посоченото предложение и бъдещия общ административен акт касае определяне на пасища, мери за общо и индивидуално ползване и одобряване годишен...

понеделник, 18 февруари 2019 г.

ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ РУСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОТ ПЛАМЕН СТОИЛОВ КМЕТ НА ОБЩИНА РУСЕ ОТНОСНО: Приемане изменения и допълнения на Правилата за електронен прием в първи клас в общинските училища на територията на град Русе УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, С Решение №808, прието с протокол №32/22.03.18 г. на Общински съвет Русе, бяха приети Правила за прием на деца в...

събота, 19 януари 2019 г.

 ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е ОТ ПЛАМЕН СТОИЛОВ КМЕТ НА ОБЩИНА РУСЕ ОТНОСНО: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за финансово подпомагане на русенски спортни клубове и спортни дейности в община Русе /НФПРСКСДОР/ УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 1.Причини, които налагат приемането на Наредбата. С Решение...