Общински съвет Русе

петък, 15 юни 2018 г.

ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - РУСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОТ ПЛАМЕН СТОИЛОВ КМЕТ НА ОБЩИНА РУСЕ Относно: Приемане на Наредба за изменение на Наредба № 16 на Общински съвет – Русе за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, С Решение № 402/15.12.2016г. на Общински съвет Русе бяха...

сряда, 6 юни 2018 г.

ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ РУСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОТ ПЛАМЕН СТОИЛОВ КМЕТ НА ОБЩИНА РУСЕ Относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 14 за реда и условията за превоз на пътници и багаж с обществения транспорт на територията на Община Русе УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, Наредба № 14 за реда и условията за...

петък, 11 май 2018 г.

ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ РУСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОТ ПЛАМЕН СТОИЛОВ КМЕТ НА ОБЩИНА РУСЕ ОТНОСНО: Приемане на Наредба за изменение на Наредба № 16 за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе. УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 1. Причини, които налагат приемането на наредбата.

вторник, 1 май 2018 г.

ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е ОТ ПЛАМЕН СТОИЛОВ КМЕТ НА ОБЩИНА РУСЕ ОТНОСНО: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 16 на Общински съвет – Русе за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, I.Цени за...

петък, 16 март 2018 г.

ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ От чл.-кор. проф. дтн Христо Белоев - председател на ОбС-Русе ОТНОСНО: Приемане на Наредба за изменение на Наредба № 1 на Общински съвет – Русе за общинската собственост УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, Съгласно чл. 47 от общия Закона за административните нарушения и наказания, административни наказания /ЗАНН/ могат да...

петък, 16 март 2018 г.

ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ От чл.-кор. проф. дтн Христо Белоев председател на ОбС-Русе ОТНОСНО: Приемане на Правилник за изменение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация. УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, Законът за противодействие на корупцията и...

петък, 16 март 2018 г.

ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е ОТ ПЛАМЕН СТОИЛОВ КМЕТ НА ОБЩИНА РУСЕ ОТНОСНО: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда и условията за ползване на социалната услуга „Социални жилища” УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, С Решение Ν 573, прието с Протокол № 23/22.06.2017 г. на Общински съвет Русе, бе...

четвъртък, 15 март 2018 г.

ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ РУСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОТ ПЛАМЕН СТОИЛОВ Кмет на Община Русе Относно: Правилник за изменение и допълнение на Правилник за устройството и дейността на Център за подкрепа на личностното развитие – Център за ученическо техническо и научно творчество – Русе УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, Центровете за подкрепа за личностно...