Общински съвет Русе

Търсене по ключова дума


СТРАТЕГИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕТО И РАЗПОРЕЖДАНЕТО С ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА ПЕРИОДА 2011 – 2015 г.

Приета с Решение № 65 по Протокол № 6/16.02.2012 г. на Общински съвет – Русе

І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Конституцията на Република България от 1991 г. за пръв път раздели общодържавната собственост на държавна, общинска и частна собственост.
Придобиването, управлението и разпореждането с общинско имущество е регламентирано със Закона за общинска собственост (ЗОС), приет през 1996 година.
Конкретните правомощия  на кмета на общината, кметовете на кметства и кметските наместници по придобиването, управлението и разпореждането с общинско имущество са регламентирани с Наредба №1, приета от Общинския съвет - Русе.
Съгласно разпоредбите на закона, имотите и вещите общинска собственост се управляват в интерес на населението на общината, с грижата на добър стопанин, съобразно предназначението и нуждите, за които са предоставени.
Общинската собственост е публична и частна.
Имотите публична общинска собственост се групират в три групи:
имоти, предназначени да обслужват функционирането на органите на местното самоуправление и местната администрация;
имотите, предназначени за трайно задоволяване на обществените потребности от общинско значение;
имоти и вещи, определени със закон;

Публична общинска собственост са:

местните пътища, улици, площади, обществени паркинги и зелени площи;
сградите с административно, здравно, образователно, културно и спортно предназначение;
мрежите и съоръженията от техническата, транспортната съобщителна и инженерно-защитна системи в частта обслужваща територията на съответната община;
водни обекти и водностопански съоръжения и системи;
общински гори;
пасища, мери.

Съгласно чл.3, ал.3 от ЗОС, всички останали движими и недвижими вещи на общината, включително и плодовете от вещите –публична общинска собственост, представляват частна общинска собственост.

Частна общинска собственост са:

общински сгради, поземлени имоти и урегулирани поземлени имоти;
общински жилища, ателиета и гаражи;
общински земеделски земи и гори;
Общината се разпорежда с имоти и вещи – частна общинска собственост, чрез:
продажба,
замяна,
дарение,
делба,
възмездно или безвъзмездно учредяване на ограничени вещни права,
апортиране в капитала на търговски дружества,
по друг начин, определен в закон.
Обектите – публична общинска собственост не могат да се отчуждават и да се придобиват по давност.
Възможна е промяна на правния режим на общинската собственост чрез преобразуването й от обект - публична общинска собственост в обект - частна общинска собственост и обратно.
Имотите и вещите – публична общинска собственост, които са престанали да задоволяват обществени потребности след решение на Общинския съвет се обявяват за частна общинска собственост.
Имотите публична и частна общинска собственост подлежат на актуване.
За временни постройки, обществени паркинги, зелени площи, местни пътища, улици, площади и други линейни обекти на техническата инфраструктура, които са публична общинска собственост актове не се съставят.
След съставянето на всеки акт за общинска собственост, данните и обстоятелствата, констатирани в него, се вписват в зависимост от характера на собствеността в главния регистър за публичната общинска собственост или в главния регистър за частната общинска собственост.
Регистрите за общинските имоти са общодостъпни и всеки може да иска справка по тях.

ИЗТЕГЛЕТЕ ЦЕЛИЯ ФАЙЛ ОТ ТУК
Добавено на: вторник, 28 февруари 2012 г. | Прочетено: (3498) пъти