Общински съвет Русе

ПРЕДСЕДАТЕЛСКИ СЪВЕТ

Председател

Чл.-кор. проф. дтн Христо Иванов Белоев

Адрес: Община Русе, пл. Свобода 6, стая 304

Тел: 082/881 804

e-mail:

Членове на Председателския съвет

Бедрос Пехливанян
Д-р Теодора Константинова
Божидар Йотов
Венцислав Великов
Мирослав Славчев
Айдоан Джелил
Борислав Рачев
Веселин Велчев
Нина Крушева
Галин Ганчев

Председателският съвет подпомага дейността на председателя на Общинския съвет, като:
- разработва проект за дневен ред на заседанията съгласно приетия план за работата на Общинския съвет;
- провежда политически консултации във връзка с дейността на Общинския съвет;
- предлага състав на делегации за международни контакти;
- разглежда постъпили сигнали, жалби и предложения от граждани по обществено значими въпроси на общината;
-упражнява контрол върху изразходването на средствата, предвидени за издръжка на Общинския съвет и представя два пъти годишно отчет за тази дейност.

Председателският съвет се формира от:
1. председателя на Общинския съвет,
2. заместник-председателите на съвета,
3. председателите на групи общински съветници.