Общински съвет Русе

Търсене по ключова дума


вторник, 6 февруари 2018 г.

 На основание чл.52, ал.1 и чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, чл.94, ал.2 и ал.3 и чл. 39 от Закона за публичните финанси, във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2018 година, ПМС №332/22.12.2017г. за изпълнение на ЗДБРБ за 2018г. и чл.16 и чл.22, ал.2 от Наредба за условията и реда за съставянето на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета...

вторник, 6 февруари 2018 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 12 и т. 24 от ЗМСМА, и във връзка с чл. 11, ал. 1 от Закона за туризма, Общински съвет – Русе реши: Приема Отчета на Програма за развитие на туризма на Община Русе през 2017 г., съгласно Приложение 1. Приема Програма за развитие на туризма на Община Русе за 2018 г., съгласно Приложение...

неделя, 4 февруари 2018 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 54, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, Общински съвет – Русе реши: 1. Създава временна комисия за проучване на обстоятелствата около прекратяване дейността на корабостроителницата в град Русе, за възможностите за възобновяване на дейността и...

неделя, 4 февруари 2018 г.

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и чл. 92 от Кодекса за социално осигуряване във връзка с чл.7, ал.4, т.3 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, Общински съвет - Русе реши: 1. Предлага на Министъра на труда и социалната политика, който да предложи на Министерски съвет да бъде отпусната персонална пенсия на: Явор Пламенов Кирчев, ЕГН: 054419****. 2. Задължава Кмета на Община Русе в 7-дневен...

неделя, 4 февруари 2018 г.

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 1 и чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ, във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ и искане с свх. №УТ-27-81 от 19.12.2017 г., от Цветомир Христов Денев, Общински съвет – Русе реши: 1. Одобрява задание за изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) за имот №177023, находящ се в местност „Пундев Баир“ в...