Общински съвет Русе

Търсене по ключова дума


четвъртък, 24 май 2018 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА, Общински съвет - Русе реши: 1. Задължава представителите на Община Русе в Общото събрание на акционерите на „СПЛЕНДИД” АД, по точка 7 от дневния ред на събранието, което ще се проведе на 18.05.2018г, от 11 часа в град Русе, конферентната зала на хотел „Сплендид”, да гласуват за продължаване мандата на членовете на Съвета на директорите на „СПЛЕНДИД” АД...

четвъртък, 24 май 2018 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 92 от Кодекса за социално осигуряване във връзка с чл. 7, ал. 4, т. 3 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, Общински съвет - Русе реши: 1. Предлага на Министъра на труда и социалната политика, който да предложи на Министерски съвет да бъде отпусната персонална пенсия на: Александър Викторов Божков, ЕГН: 134720****. 2. Задължава Кмета на Община Русе в 7-дневен...

четвъртък, 24 май 2018 г.

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 1 и чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ, във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ и искане с вх. №УТ-27-22 от 25.04.2018 г., от Галин Красимиров Цветанов – пълномощник, съгласно пълномощно с рег. №5738 от 30.10.2017 г. на Красимир Григоров Цветанов, Общински съвет – Русе реши: 1. Одобрява задание за изработване на Подробен устройствен план (ПУП)...

четвъртък, 24 май 2018 г.

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 1 и чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ, във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ и искане с свх. №УТ-27-17 от 16.04.2018 г., от Румен Лилянов Стоянов, Общински съвет – Русе реши: 1. Одобрява задание за изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) за ПИ с идентификатор 63427.153.1970 по КККР на гр. Русе, находящ се в...

четвъртък, 24 май 2018 г.

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 1 и чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ, във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ и искане с свх. №УТ-27-15 от 29.03.2018 г., от Милко Димитров Господинов, Общински съвет – Русе реши: 1. Одобрява задание за проектиране на Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) за имот с номер 079001 в землището на с. Басарбово с ЕКАТТЕ 02796,...