Общински съвет Русе

Търсене по ключова дума


сряда, 13 февруари 2019 г.

На основание чл.52, ал.1 и чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, чл.94, ал.2 и ал.3 и чл. 39 от Закона за публичните финанси, във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2019 година, ПМС №344/21.12.2018г. за изпълнение на ЗДБРБ за 2019г. и чл.16 и чл.22, ал.2 от Наредба за условията и реда за съставянето на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на...

сряда, 13 февруари 2019 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 3, ал. 2, т. 3; чл. 6, ал. 2 и ал. 3 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл. 2, ал. 3 от Наредба № 1 за общинската собственост на ОбС - Русе, Общински съвет - Русе реши: Определя имот - частна общинска собственост, намиращ се в гр. Русе, ул. „Александровска“ № 29, представляващ ПИ с идентификатор 63427.2.718 по кадастралната карта на гр....

сряда, 13 февруари 2019 г.

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.198б, т.2 и чл.198е, ал.3 и ал.5 от Закона за водите, във връзка с чл.5, ал.5 и ал.6 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация, Общински съвет - Русе реши: I. При невъзможност за лично участие на Кмета на Община Русе в заседанието на Общото събрание...

сряда, 13 февруари 2019 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 12 и т. 24 от ЗМСМА и във връзка с чл. 11, ал. 1 от Закона за туризма, Общински съвет – Русе реши:   Приема Отчета на Програма за развитие на туризма на Община Русе през 2018 г., съгласно Приложение 1 Приема Програма за развитие на туризма на Община Русе за 2019 г., съгласно Приложение...

сряда, 13 февруари 2019 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1 т. 8 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 1 и ал. 9, чл. 66а от ЗОС и чл. 4, ал. 2 и ал. 3 от Наредба №1 на Общински съвет – Русе, Общинският съвет реши:             1.Приема Отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление за периода от 01.01.2018 г. до 31.12.2018...