Общински съвет Русе

Търсене по ключова дума


вторник, 25 септември 2018 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 92 от Кодекса за социално осигуряване във връзка с чл. 7, ал. 4, т. 3 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, Общински съвет Русе реши: 1. Предлага на Министъра на труда и социалната политика, който да предложи на Министерски съвет да бъде отпусната персонална пенсия на: София Георгиева Върбанова, ЕГН: 045203****. 2. Задължава Кмета на Община Русе в 7-дневен...

вторник, 25 септември 2018 г.

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 1 и чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ, във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ и искане с свх. №УТ-27-54 от 22.08.2018 г., от Маруся Георгиева Пенева, Общински съвет – Русе реши: 1. Одобрява задание за проектиране на Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) за новообразуван имот №503.2436 по Плана на новообразуваните имоти на...

вторник, 25 септември 2018 г.

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 1 и чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ, във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ и искане с свх. №УТ-27-35 от 15.06.2018 г., от Тодор Николов Делев, Общински съвет – Русе реши: 1. Одобрява задание за изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) за ПИ с идентификатор 63427.162.2 по КККР на гр. Русе, находящ се в м....

вторник, 25 септември 2018 г.

На основание чл. 21, ал. 2, чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 11 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 1, чл. 124б, ал. 1 във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ, чл. 126, ал. 6, т. 1 от ЗУТ във връзка с чл. 21, ал. 5 от ЗОЗЗ, чл. 29, ал. 1 от ЗОЗЗ, чл. 30, ал. 3 от ППЗОЗЗ и искане вх. № УТ-16-30/05.07.2018 г. и №30-10445-2/09.08.2018 г. от „А1 България“ ЕАД , Общински съвет - Русе реши: 1.Одобрява задание и разрешава изработване на ...

вторник, 25 септември 2018 г.

На основание чл. 21, ал. 2, чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 11 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 1, чл. 124б, ал. 1 във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ, чл. 126, ал. 6, т. 1 от ЗУТ във връзка с чл. 21, ал. 5 от ЗОЗЗ, чл. 29, ал. 1 от ЗОЗЗ, чл. 30, ал. 3 от ППЗОЗЗ и искане вх. № УТ-16-41/06.08.2018 г. от „ЛПМ Експрес“ ЕООД, Общински съвет - Русе реши: 1.Одобрява задание и разрешава изработване на подробен устройствен план /ПУП/ ...