Общински съвет Русе

Търсене по ключова дума


понеделник, 2 октомври 2017 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 92 от Кодекса за социално осигуряване във връзка с чл. 7, ал. 4, т. 3 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, Общински съвет - Русе реши: 1. Предлага на Министъра на труда и социалната политика, който да предложи на Министерски съвет да бъде отпусната персонална пенсия на: Марийка Илиева Върбанова, ЕГН: 064818****; Силвия Илиева Върбанова, ЕГН: 085112****;

понеделник, 2 октомври 2017 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общинският съвет реши: 1. Дава съгласие Община Русе да кандидатства с проектно предложение „Валоризация на общото местно и европейско нематериално наследство чрез културни пространства“ по Програма „INTERREG V-A Румъния-България 2014-2020 г.“ 2. Дава съгласие Община Русе да осигури...

понеделник, 2 октомври 2017 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Общински съвет - Русе реши: 1. Дава съгласие Община Русе да кандидатства с проектно предложение "Инвестиране в пътната безопасност и подобряване свързаността на Община Русе и Окръг Гюргево с транспортна мрежа TEN-T", по Приоритетна ос 1 "Един добре свързан регион", Специфична цел 1.1 "Подобряване на процеса за планиране, развитие и...

понеделник, 2 октомври 2017 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Общински съвет - Русе реши: 1. Дава съгласие Община Русе да кандидатства с проектно предложение "Добре развита транспортна система в Еврорегион Русе - Гюргево за по-добра свързаност с TEN-T мрежата", по Приоритетна ос 1 "Един добре свързан регион", Специфична цел 1.1 "Подобряване на процеса за планиране, развитие и координиране на...

понеделник, 2 октомври 2017 г.

На основание чл. 21, ал. 2, чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 11 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 1, чл. 124б, ал. 1 във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ, чл. 126, ал. 6, т. 1 от ЗУТ, във връзка с чл. 21, ал. 5 от ЗОЗЗ, чл. 29, ал. 1 от ЗОЗЗ, чл. 30, ал. 3 от ППЗОЗЗ и искане вх. № УТ-16-39/06.07.2017 г. от „МАКС“ ООД, Общински съвет - Русе реши: 1.Одобрява задание и разрешава изработване на подробен устройствен план /ПУП/ ...