Общински съвет Русе

Търсене по ключова дума


неделя, 25 ноември 2018 г.

На основание чл.21, ал.1, т.8, във връзка с чл.21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), във връзка с чл. 14, ал. 1 и 2, чл. 39, ал. 4 от Закона за общинската собственост (ЗОС), чл. 44, ал. 4 от Наредба №1 на Общински съвет - Русе за общинската собственост, чл.1, т.1, чл. 2, ал. 1, т. 39 и ал. 2, чл. 3 и чл. 5 от Наредба № 2 на Общински съвет - Русе, за началните цени за отдаване под наем на общински обекти...

неделя, 25 ноември 2018 г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 и чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.36 от Закона за собствеността, чл.8, ал.1, ал.9, чл.36, ал.1, т.2 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.34, ал.1, т.2 и ал.3 от Наредба №1 на Общински съвет - Русе за общинската собственост, протокол №31/02.08.2018 г. на Комисията по общинска собственост и заявление за прекратяване на съсобственост, Общинският съвет...

неделя, 25 ноември 2018 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 6, ал. 1 и ал. 3 от ЗОС, §22, ал. 1, т. 1, буква „б“ от ЗР от ЗУТ, чл. 41, ал. 2 от ЗОС, Протокол №33/04.10.2018 г. на Комисията по общинска собственост, скица-проект за придаваемо място по улична регулация, във връзка със Заповед №РД-01-1875/18.07.2018 г. на Кмета на Община Русе за одобряване на ПУП-ПР на УПИ XIX-583 в кв. 747 по регулационния план на град Русе,...

неделя, 25 ноември 2018 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 8, ал. 1 и ал. 9; чл. 35, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от ЗОС, и чл. 30 от Наредба № 1 за общинската собственост на ОбС - Русе, Общинският съвет реши: I. Допълва Годишната програма за управление и разпореждане с имотите -общинска собственост за 2018 г. с продажба на недвижим имот - частна общинска собственост, намиращ се в с. Бъзън, Община Русе, представляващ УПИ...

неделя, 25 ноември 2018 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 8, ал. 1 и ал. 9; чл. 35, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от ЗОС, и чл. 30 от Наредба № 1 за общинската собственост на ОбС - Русе, Общинският съвет реши: I. Допълва Годишната програма за управление и разпореждане с имотите -общинска собственост за 2018 г. с продажба на недвижим имот - частна общинска собственост, намиращ се в гр. Русе, кв. ДЗС, представляващ ПИ с...