Общински съвет Русе

Търсене по ключова дума


понеделник, 1 април 2019 г.

На основание чл.21, ал.1, т. 9 от ЗМСМА във връзка с чл. 137, ал. 6 от ТЗ Общински съвет - Русе реши: Упълномощава представителите на Община Русе в Общото събрание на „Водоснабдяване и канализация“ ООД - Русе - Тихомир Георгиев, Мариета Волф, Божидар Йотов и Валери Иванов, да гласуват „ЗА“ по точка 5 от дневния ред на Общото събрание на дружеството, което ще се проведе на 12.04.2019г. от 10.00 часа в сградата на...

понеделник, 1 април 2019 г.

На основание чл.63, ал. 2 от ПОДОбС, общинският съвет реши: 1. Утвърждава дати за провеждане на заседанията на ОбС – Русе за периода от април до септември на 2019 г., както следва: - 18.04.2019 г. - 16.05.2019 г - 20.06.2019 г. - 18.07.2019 г. - 19.09.2019 г. ПРЕДСЕДАТЕЛ: (чл.-кор. проф. дтн Хр. Белоев)  

понеделник, 1 април 2019 г.

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, във връзка с чл.20, ал. 2 и 3 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, Общинският съвет реши: 1. Създава работна група в следния състав: Ръководител: Дауд Ибрям и членове: Емил Милушев, Никола Михайлов, Владо Владов, Веселко Цветков, Валери Иванов, Иван Станев, Анатоли Казаков,...

понеделник, 1 април 2019 г.

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1, във връзка с чл.110, ал.1, т.3 и искане с вх.№УТ-27-13/01.02.19 от Димитър Миланов Касабов, Общински съвет – Русе реши: 1. Одобрява задание за проектиране на подробен устройствен план (ПУП) - план за застрояване (ПЗ) на поземлен имот с идентификатор 63427.156.720, находящ се в местността „Под Левента“, гр. Русе. С плана да...

понеделник, 1 април 2019 г.

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1, във връзка с чл.110, ал.1, т.3 и искане с вх.№УТ-27-14/01.02.19 от Борислав Венциславов Якимов, Общински съвет – Русе реши: 1. Одобрява задание за проектиране на подробен устройствен план (ПУП) - план за застрояване (ПЗ) на поземлен имот с идентификатор 63427.149.505, находящ се в местността „Касева чешма“, гр. Русе. С...