Общински съвет Русе

Търсене по ключова дума


понеделник, 2 април 2018 г.

На основание чл.63, ал. 2 от ПОДОбС, общинският съвет реши: 1. Утвърждава дати за провеждане на заседанията на ОбС – Русе от април до юли 2018 г., както следва: - 19.04.2018 г. - 17.05.2018 г - 21.06.2018 г. - 19.07.2018 г. ПРЕДСЕДАТЕЛ: (чл. - кор. проф. дтн Хр. Белоев)  

понеделник, 2 април 2018 г.

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и чл.92 от Кодекса за социално осигуряване във връзка с чл.7, ал.4, т.3 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, Общински съвет Русе реши: 1. Предлага на Министъра на труда и социалната политика, който да предложи на Министерски съвет да бъде отпусната персонална пенсия на: Евтим Ангелов Миланов, ЕГН: 144516****. 2. Задължава Кмета на Община Русе в 7-дневен срок да изпрати...

понеделник, 2 април 2018 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с във връзка с чл. 56, ал. 1 и 5 от ЗУТ, чл. 14, ал. 1 от Наредба №7 на Общински съвет-Русе, за реда и условията за разполагане на преместваемите обекти, на рекламно-информационните и монументално-декоративни елементи, и за осъществяване на рекламната дейност на територията на Община Русе, Общински съвет – Русе реши: Одобрява допълнение в...

понеделник, 2 април 2018 г.

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124а, ал.1 от ЗУТ и чл.124б, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.110, ал.1, т.1 и т.3 от ЗУТ, Общински съвет – Русе реши: 1. Одобрява задание за проектиране на Подробен устройствен план – План за застрояване на ПИ 63427.15.713 и План за регулация и застрояване на част от ПИ 63427.15.841 по КККР на гр. Русе; 2. Разрешава изработването на Подробен...

понеделник, 2 април 2018 г.

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.110, ал.1, т.3 от ЗУТ и искане с вх. №УТ-27-9 от 19.02.2018 г., от Васил Колев Василев, Общински съвет – Русе реши: 1. Одобрява задание за проектиране на Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) поземлен имот (ПИ) с идентификатор 63427.150.751 по кадастралната карта и кадастралните...