Общински съвет Русе

Търсене по ключова дума


неделя, 29 юли 2018 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Общински съвет - Русе реши: §1. Изменя Решение №885 на Общински съвет – Русе, прието по Протокол №35/21.06.2018 г., като точка 1 придобива следното съдържание: 1. Дава съгласие за извършване на разходи от бюджета на Регионална библиотека „Любен Каравелов“, необходими като собствен принос по проект ROBG-290 „Писмените...

неделя, 29 юли 2018 г.

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 1 и чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ, във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ и искане с вх. №УТ-27-10 от 21.02.2018 г., от Любен Христов Найденов и Надежда Маринчева Станева, Общински съвет – Русе реши: 1. Одобрява задание за изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) за ПИ с идентификатори 63427.159.52 и...

неделя, 29 юли 2018 г.

На основание чл.21 ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1, във връзка с чл.110, ал.1, т.3 от ЗУТ и искане с вх.№№УТ-27-32/11.06.2018г. и 30-10363-1#1/28.06.2018г. от „КАМП ТРАНС“ ЕООД, Общински съвет – Русе реши: 1. Одобрява задание за проектиране на ПУП - план за застрояване на поземлен имот с идентификатор 63427.182.6, находящ се в местността „Над линията“, гр. Русе,...

неделя, 29 юли 2018 г.

О На основание чл.21 ал.2q във връзка с чл.21, ал.1q т.11 от ЗМСМА, чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1q във връзка с чл.110, ал.1, т.3 от ЗУТ и искане с вх.№УТ-27-37/21.06.2018г. от „АГЛЕ“ ЕООД, Общински съвет – Русе реши: 1. Одобрява задание за проектиране на ПУП - план за застрояване на поземлен имот с идентификатор 63427.227.10, находящ се в местността „Над линията“, гр. Русе, като с плана се...

неделя, 29 юли 2018 г.

На основание чл.21 ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1, във връзка с чл.110, ал.1, т.3 от ЗУТ и искане с вх.№№УТ-27-31/07.06.2018г. и 30-10086-2#1/20.06.2018г. от „ВЕЛИКОВИ 2014“ ООД, Общински съвет – Русе реши: 1. Одобрява задание за проектиране на ПУП - план за застрояване на поземлен имот с идентификатор 63427.220.37, находящ се в местността „Бъзов дол“, гр. Русе,...