Общински съвет Русе

Търсене по ключова дума


понеделник, 4 декември 2017 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 52, ал. 2 от ЗПУГДВМС Общински съвет - Русе реши: 1. Не приема направеното предложение чрез подписка, постъпила с Молба вх. № 654/04.10.2017г от инициативен комитет на местна гражданска инициатива. ПРЕДСЕДАТЕЛ: (чл. - кор. проф. дтн Хр. Белоев)  

понеделник, 4 декември 2017 г.

На основание чл.21, ал.1, т. 9 от ЗМСМА във връзка с чл. 226 от ТЗ и чл. 17, т. 1 от Наредба № 9 за реда и условията за упражняване правата на Община Русе върху общинската част от капитала на търговските дружества, Общински съвет - Русе реши: Упълномощава представителите на Община Русе в Общото събрание на „Многопрофилна болница за активно лечение – Русе“ АД д-р Севдалин Ангелов, д-р Ервин Чакърян и д-р Милко Борисов да...

понеделник, 4 декември 2017 г.

На основание чл.21, ал.1, т. 9 от ЗМСМА във връзка с чл. 226 от ТЗ и чл. 17, т. 1 и 2 от Наредба № 9 за реда и условията за упражняване правата на Община Русе върху общинската част от капитала на търговските дружества, Общински съвет - Русе реши: Упълномощава Александър Неделчев, в качеството му на представител на Община Русе в Общото събрание на „Обединена Българска Банка“ АД, да гласува „ЗА“ по точки от 1 до 8...

понеделник, 4 декември 2017 г.

На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Общинският съвет реши: 1. Дава съгласие Община Русе да издаде Запис на заповед, неотменимо и безусловно, без протест и разноски, платим на предявяване, със срок за предявяване за плащане – до два месеца след изтичане на крайния срок по изпълнение на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, в полза на Министерство на регионалното развитие и...

понеделник, 4 декември 2017 г.

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 1 и чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ, във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ и искане с вх. №УТ-27-63 от 20.10.2017 г., от Симеон Георгиев Колев, Общински съвет – Русе реши: 1. Одобрява задание за проектиране на Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) поземлен имот (ПИ) с идентификатор 63427.150.750 по кадастралната карта...