Общински съвет Русе

Търсене по ключова дума


РЕШЕНИЕ № 366 Прието с Протокол № 14/20.10.2016 г.

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, чл.25, ал.1, т.3 от ЗЮЛНЦ във връзка с чл. 35, ал.2 от същия закон и с чл. 14 , ал. 3, 4 и 10 и чл.16, ал.2, 3 и 4 от Учредителния акт на Общинска фондация „Русе – град на свободния дух“ Общинският съвет реши:

1. Приема Отчет за дейността на УС на Фондация „Русе – град на свободния дух“ за периода 15 ноември 2012 г. - 15 септември 2016 г. /Приложение 1/
2. Избира за членове на Управителния съвет до изтичане на мандата им, съгласно Учредителния акт на Фондацията:

1. Страхил Веселинов Карапчански
2. Ирена Ангелова Петрова
3. Мария Сашева Георгиева

3. Избира Страхил Веселинов Карапчански за Председател на Управителния съвет до изтичане на мандата му, съгласно Учредителния акт на Фондацията.

ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА ФОНДАЦИЯ „РУСЕ – ГРАД НА СВОБОДНИЯ ДУХ“  ЗА ПЕРИОДА 15 НОЕМВРИ 2012 Г. – 15 СЕПТЕМВРИ 2016 Г.ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. - кор. проф. дтн Хр. Белоев) 
Добавено на: неделя, 30 октомври 2016 г. | Прочетено: (298) пъти