Общински съвет Русе

Търсене по ключова дума


РЕШЕНИЕ № 462 Прието с Протокол № 19/23.02.2017 г.

На основание чл. 21, ал.1, т.8 и т.23, във връзка с чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и във връзка с чл.14, т.10 от Раздел IV на Учредителния акт на Фондация „Русе-град на свободния дух“ , както и с чл.7, ал.4 и чл.9, ал.4 от Правилника за реда за осъществяване на общественополезна дейност и за набиране и разходване на имуществото на Фондация „Русе – град на свободния дух“, общинският съвет реши:


1.Приема отчет за дейността на Фондация „Русе – град на свободния дух“ за 2016 г./Приложение№1/
2.Приема годишен финансов отчет на Фондация „Русе – град на свободния дух“ за 2016 г. /Приложение 2/ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. - кор. проф. дтн Хр. Белоев)


ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ФОНДАЦИЯ „РУСЕ – ГРАД НА СВОБОДНИЯ ДУХ“  ЗА ПЕРИОДА  1 ЯНУАРИ – 31 ДЕКЕМВРИ 2016 Г.


Добавено на: вторник, 28 февруари 2017 г. | Прочетено: (278) пъти