Общински съвет Русе

Търсене по ключова дума


сряда, 20 декември 2017 г.

На основание чл. 52, ал. 2 от Закона за прякото участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление, О Б Я В Я В А М : В Общински съвет – Русе постъпи Подписка с вх. № 654/04.10.2017г от инициативен комитет с предложение от местна гражданска инициатива за възстановяване на ул. „Славянска“ в автентичния и вид с оригиналната паважна настилка и записването и като паметник на...

четвъртък, 26 октомври 2017 г.

На основание чл. 52, ал. 2 от Закона за прякото участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление, О Б Я В Я В А М : В Общински съвет – Русе постъпи Подписка с вх. № № 599/14.09.2017г от инициативен комитет с предложение от местна гражданска инициатива за запазване на „Вития мост“, намиращ се на Крайбрежния парк и построяването на асансьор към него, за осигуряване на достъпна среда...

четвъртък, 31 август 2017 г.

На основание чл. 140, ал. 4 от Закона за публичните финанси, чл. 37, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Русе и във връзка с внесено в Общински съвет – Русе Предложение Вх. № 549/31.08.2017г., О П О В Е С Т Я В А М: На...

петък, 21 юли 2017 г.

УВЕДОМЛЕНИЕ На основание чл. 66, ал.1 във връзка с чл. 69, ал.1, т.1 и ал.2 от АПК Общински съвет – Русе уведомява заинтересованите лица, че открива производство по издаване на общ административен акт по постъпило предложение за решение от Кмета на Община Русе с вх. № 493/ 10.07.2017г. Посоченото предложение и бъдещия общ административен акт предвижда актуализация на местоположението и броя на местата на таксиметровата...

понеделник, 10 юли 2017 г.

ОБЯВЛЕНИЕ ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ ДЕКЛАРАЦИЯ