Общински съвет Русе

Търсене по ключова дума


УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 66, ал.1 във връзка с чл. 69, ал.1, т.1 и ал.2 от АПК Общински съвет – Русе уведомява заинтересованите лица, че открива производство по издаване на общ административен акт по постъпило предложение за решение от Кмета на Община Русе с вх. № 1201/ 21.10.2010 г. Предмет на посоченото предложение и бъдещия общ административен акт е утвърждаване на градска общинска транспортна схема и приемане на маршрутни разписания.
Приемането на административния акт се налага с оглед задоволяване на потребностите на местната общност на община Русе от ефективен публичен транспорт. Нуждата от нова градска общинска транспортна схема е продиктувана от отражението, което дават върху пътуванията по линиите от градския транспорт променящите се икономически условия, застоя в икономиката и преструктурирането на промишлените предприятия, както и промяната в демографските характеристики на град Русе.
Заинтересованите лица и организации могат да се запознаят с проекта за решение всеки работен ден от 14 до 16 часа в сградата на Община Русе /пл. „Свобода” №6/, ет. 3, стая 304 и от публикуваното по-долу приложение.
Формата за участие в производството по издаване на посочения акт от страна на заинтересованите лица и организации, съгл. чл. 69, ал.1, т.1 от АПК са писмени предложения и възражения. Последните могат да бъдат депозирани в канцеларията на Общински съвет – Русе /пл. „Свобода 6, ет.3, ст. 304/ в срок от 27.10.2010г до 28.11.2010г. включително.

Добавено на: вторник, 26 октомври 2010 г. | Прочетено: (2380) пъти