Общински съвет Русе

Търсене по ключова дума


УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 66, ал.1 във връзка с чл. 69, ал.1, т.1 и ал.2 от АПК Общински съвет – Русе уведомява заинтересованите лица, че открива производство по издаване на общ административен акт по постъпило предложение за решение от Кмета на Община Русе с вх. № 1200/21.10.2010г. Предмет на посоченото предложение и бъдещия общ административен акт е включвaне на автобусна линия Русе – Бъзън в междуселищната Общинска транспортна схема, утвърждаване на маршрутното разписание, обявяване на конкурс за възлагане на превоза, утвърждаване на условията и изискванията към кандидатите, утвърждаване на критерии и начин за оценка и класиране на кандидатите, участници в конкурса, определяне състава на комисията за провеждане на конкурса и оценка на постъпилите предложения.
Конкурсът ще е за автобусна линия Русе – Бъзън със следния маршрут: Русе АГ Изток - Трета поликлиника – Подстанцията - Олимп - Оборище/Бриколаж – Афродита/у-ще „Йордан Йовков” – ЗПП – Дом „Майка и дете” – Русофили - ДЗС – Бъзън и едно разписание със следните курсове: от Русе – 07,55; 09,30; 14,30 и 17,00 часа и от Бъзън – 07,00; 08,45; 10,30 и 16,15 часа.
Приемане на административния акт се налага с оглед задоволяване на нуждата да се обезпечи пътуването на граждани от и за град Русе в посоченото направление и часове на тръгване.
Заинтересованите лица и организации могат да се запознаят с проекта за решение всеки работен ден от 14 до 16 часа в сградата на Община Русе /пл. „Свобода” №6/, ет. 3, стая 304 или от публикуваните по-долу приложения.
Формата за участие в производството по издаване на посочения акт от страна на заинтересованите лица и организации, съгл. чл. 69, ал.1, т.1 от АПК са писмени предложения и възражения. Последните могат да бъдат депозирани в канцеларията на Общински съвет – Русе /пл. „Свобода 6, ет.3, ст. 304/ в срок от 27.10.2010г до 28.11.2010г. включително.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/доц. Васил Пенчев/

Решение за промяна в междуселищната Общинска транспортна схема, включвaне на автобусна линия Русе – Бъзън. Утвърждаване на маршрутното разписание. Решение за обявяване на конкурс за възлагане на превоза. Утвърждаване на условията и изискванията към кандидатите. Утвърждаване на критерии и начин за оценка и класиране на кандидатите, участници в конкурса. Определяне състава на комисията за провеждане на конкурса и оценка на постъпилите предложения.
Добавено на: вторник, 26 октомври 2010 г. | Прочетено: (2487) пъти