Общински съвет Русе

Търсене по ключова дума


УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 66, ал.1 във връзка с чл. 69, ал.1, т.1 и ал.2 от АПК Общински съвет – Русе уведомява заинтересованите лица, че открива производство по издаване на общ административен акт по постъпило предложение за решение от Кмета на Община Русе с вх. № 107/28.01.2011г. Предмет на посоченото предложение и бъдещия общ административен акт е обявяване на конкурс за възлагане на обществен превоз на пътници по автобусни линии от утвърдената Областна транспортна схема, утвърждаване на условията и изискванията към кандидатите, утвърждаване на критерии и начин за оценка и класиране на кандидатите, участници в конкурса, определяне състава на комисията за провеждане на конкурса и оценка на постъпилите предложения, както и определяне цена на конкурсната документация..
Конкурсът ще е за следните автобусни линии:
1. Русе – Тръстеник, ІІ-ро разписание, определено за ТПЛ, с часове на тръгване от Русе – 07,15 и 17,00 ч. и от Тръстеник – 06,20 и 15,00 ч.;
2. Русе – Щръклево, ІІ-ро разписание, с часове на тръгване от Русе – 07,15/до Нисово/; 10,30; 13,15/до Нисово/; 15,15; 17,15/до Нисово/; 20,00 ч. и от Щръклево – 06,10; 08,20/от Нисово/; 11,55; 14,25/от Нисово/; 16,25; 18,20/от Нисово/ ч.;
3. Русе – Щръклево, ІІІ-то разписание, с часове на тръгване от Русе –06,00 и 17,30 ч. и от Щръклево – 06,55 и 19,00 ч.;
4. Русе – Кацелово и обратно, едно разписание, с часове на тръгване от Русе – 18,00 ч и от Кацелово – 07,45 ч., в празнични дни с допълнителен курс на 09,30 ч. от Русе и 11,45 ч. от Кацелово;
Приемане на административния акт се налага с оглед задоволяване на нуждата да се обезпечи пътуването на граждани от и за град Русе в посочените направления и часове на тръгване.
Заинтересованите лица и организации могат да се запознаят с проекта за решение всеки работен ден от 14 до 16 часа в сградата на Община Русе /пл. „Свобода” №6/, ет. 3, стая 304 или от публикуваното по-долу приложение.
Формата за участие в производството по издаване на посочения акт от страна на заинтересованите лица и организации, съгл. чл. 69, ал.1, т.1 от АПК са писмени предложения и възражения. Последните могат да бъдат депозирани в канцеларията на Общински съвет – Русе /пл. „Свобода 6, ет.3, ст. 304/ в срок от 28.01.2011г до 01.03.2011г. включително.
Добавено на: петък, 28 януари 2011 г. | Прочетено: (4048) пъти