Общински съвет Русе

Търсене по ключова дума


УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 66, ал.1 във връзка с чл. 69, ал.1, т.1 и ал.2 от АПК Общински съвет – Русе уведомява заинтересованите лица, че открива производство по ново обсъждане на част от общ административен акт /Решение № 918/17.06.2010г/.
С Решение № 918, прието с Протокол № 45 от 17.06.2010 г., Общински съвет – Русе взе решение по 8 /осем/ броя направления от Областната транспортна схема за възлагането им по реда и условията предвидени в Наредба № 2 на МТС. Същото бе обжалвано пред РАС, а в последствие и пред ВАС, в частите му: за определената цена на конкурсната документация 120 лв. без ДДС – раздел VІ от решението и критерия за оценяване „Цени и социални облекчения” – раздел ІV, т. 3 от решението. С Решение № 27 от 19.10.2010 г. на Административен съд Русе, жалбата е отхвърлена в частта й по раздел ІV, т.3 - критерия за оценяване „Цени и социални облекчения”, докато в частта за определената цена на конкурсната документация 120 лв. без ДДС – раздел VІ, преписката е върната за ново произнасяне на ОбС – Русе, тъй като определянето на цената е задължително и е изцяло в неговата компетентност. Във връзка с това и необходимостта да бъде определена цена на конкурсната документация се налага ново разглеждане на решението в тази му част.
Заинтересованите лица и организации могат да се запознаят с проекта за решение всеки работен ден от 14 до 16 часа в сградата на Община Русе /пл. „Свобода” №6/, ет. 3, стая 305 или от публикуваното по-долу приложение.
Формата за участие в производството по издаване на посочения акт от страна на заинтересованите лица и организации, съгл. чл. 69, ал.1, т.1 от АПК са писмени предложения и възражения. Последните могат да бъдат депозирани в канцеларията на Общински съвет – Русе /пл. „Свобода 6, ет.3, ст. 304/ в срок от 09.00 часа на 19.04.2010г до 09.00 часа на 19.05.2010г. включително.

Изтеглете цялата информация от тук!
Добавено на: вторник, 19 април 2011 г. | Прочетено: (2648) пъти