Общински съвет Русе

Търсене по ключова дума


Проект на правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Русе

ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
От доц. Васил Пенчев
председател на ОбС-Русе

ОТНОСНО: Приемане на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

С Решение № 5/08.11.2011г на Общински съвет – Русе беше сформирана временна комисия със задача изготвяне на проект за Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация. Комисията заседава три пъти, в резултат на което беше изработен проектът за правилник и мотивите за неговото приемане, които са изложени по-долу.
Според чл. 21, ал. 3 от ЗМСМА Общинският съвет приема правилник за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация. В тази законова разпоредба са изложени и основните причини, които налагат приемането на такъв правилник. С този нормативен акт колективният орган урежда правилата, които ще спазва при своята работа и по които ще взаимодейства с общинската администрация.
Към настоящия момент действа правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, приет в края на 2007 година. Действащият правилник обаче страда от редица недостатъци, някои от които водят дори до противоречие със нормативни актове от по-висока степен. Нормите на действащия правилник са неподредени, което създава трудности при неговото прилагане. От друга страна редица от нормите на действащия правилник са утвърдени в практиката и съответстват на законите в Република България. С оглед на това се налага създаването на нов Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.
В настоящия проект за правилник нормите са по-добре систематизирани и подредени. Целта е да се постигне по – голяма яснота на нормативния акт и да се улесни неговото прилагане. Подредбата на нормите следва процесите, които протичат в работата на съвета от самото им начало (внасянето на предложение за решение) до техния край (обявяването на приетите актове).
С проекта за Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация се въвеждат и нови норми, които липсват в действащия към настоящия момент правилник. Целта, която се преследва с новите текстове е уреждане на възникнали в практиката ситуации, за които е липсвало правило в нормативния акт. Тези нови моменти ще бъдат детайлно разгледани по-долу.
Не на последно място проектът съдържа и преуреждане на вече уредени с действащия правилник отношения, но вече съобразени с действащото законодателство и съдебната практика. Целта е съответствие на нормите с действащите закони в страната. Конкретните новости в тази насока ще бъдат описани по-долу.
В чл. 5 на действащия Правилник са изброени правомощията на общинския съвет. На практика е преразказан чл. 21 от ЗМСМА в компилация с чл. 27 от същия закон. Това на практика е преуреждане на обществени отношения, които вече са уредени със ЗМСМА. Поради това в Проекта за правилник не съществува норма със съдържанието на чл. 5 от действащия Правилник, а е предвидено препращане относно правомощията на общинския съвет. Това става с чл. 2, ал. 2 от Проекта.
Предвидена е различна от досега действащата уредба на прекратяването на правомощията на председателя на общинския съвет. Разликата се състои в отпадане на съществуващата в действащия Правилник възможност прекратяването на пълномощията на председателя на съвета да става по искане на 1/3 от общия брой на съветниците. Тази разпоредба противоречи на чл. 24, ал. 3 от ЗМСМА. В посочената норма на ЗМСМА е установена изрична уредба на основанията, при които правомощията на председателя на общинския съвет се прекратяват предсрочно. Законът предвижда само две предпоставки за това, а именно - при подаване на оставка (т. 1) и при трайна невъзможност или системно неизпълнение на задълженията си като председател за повече от три месеца с решение на общинския съвет. Видно от редакцията на чл. 24, ал. 3 от ЗМСМА изброяването на материалноправните предпоставки е изчерпателно и категорично, поради което въвеждането на допълнителни такива с правилника на общинския съвет е недопустимо. С оглед на това в чл. 12, ал. 1 от Проекта за правилник е създадена препращаща норма към чл. 24, ал. 3 от ЗМСМА. В следващите алинеи, подобно на действащия Правилник са уредени правилата за прекратяване в различните хипотези, предвидени от закона.
Нов момент е регламентът, предвиден в чл. 12 на Проекта. С приемането новата уредба вече ще е ясно кой ще изпълнява функциите на председател на съвета до провеждането на избор на следващото заседание на съвета.
Въведен е и регламент, касаещ кворумът за провеждане на председателския съвет, както и мнозинството при вземане на решения от този помощен орган /чл. 19, ал. 2 и 3 от Проекта/, както и правила, регламентиращи присъствието на заседание на председателския съвет /чл. 18, ал. 2 от Проекта/. Така се постига по-пълна уредба на дейността на помощния орган.
В Проекта за правилник /чл. 33 и 34/ се систематизира досега действащата уредба, касаеща Комисията по етика, като нормите са подредени в алинеи на два члена.
Текстът на чл. 37 на досега действащия Правилник не е включен в Проекта, тъй като осемте му алинеи повтарят Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси. В Проекта е създадена препратка към специалния закон.
В чл. 39, ал. 5 от Проекта, уреждащ състава на постоянните комисии е направена промяна, включваща и независимите съветници /тези който не членуват в група/ в разпределението на местата в комисиите. Така се гарантира правото им да участват в работата на комисиите.
Нови текстове, липсващи в досега действащата правна уредба, са ал. 4 и 5 на чл. 43 от Проекта за правилник. Нормите уреждат възможност за замяна на член на постоянна комисия на общинския съвет при неучастие в заседанията й. Целта е подобряване работата на комисиите.
Съществен нов момент е въвеждане на норма, регламентираща подготовката и провеждането на извънредните заседания на съвета. Липсата на норми в тази насока в действащия правилник поставяше редица въпроси и казуси в работата на съвета, чиито отговор се постигаше чрез тълкуване на действащите разпоредби и прилагането им по аналогия. С чл. 58 от Проекта се внася яснота и се регламентират съществуващите обществени отношения, свързани с провеждането и подготовката на извънредните заседания на съвета.
С Проекта за правилник се доразвива и регламентацията, касаеща изказванията по време на заседание от името на група. Новото в случая, на първо място, е въвеждането на времетраене на такова изказване /чл. 78, ал. 1 от Правилника/. В действащия правилник такова регламентиране на времето липсва за разлика от регламента за общински съветник – 3 минути. Въвежда се ограничението изказването от името на група да става само по веднъж на точка от дневния ред. Така правата на отделните съветници, нечленуващи в група и на тези, които се изказват от името на група се изравняват.
Проектът предвижда и нова правна уредба на поправките на очевидни фактически грешки в актовете на съвета /чл. 98 от Проекта за правилник/. Досега действащия правилник предвиждаше тези поправки да стават по ред еднакъв за всички актове на съвета, без да отчита нормите на 62 от АПК и в нарушение на чл. 15, ал. 1 от ЗНА противоречеше в известна степен с кодекса. Новата уредба разделя актовете на съвета на административни и такива, които не са административни и предвижда различен ред за поправяне на очевидни фактически грешки в тях. Така поправката на грешки, допуснати в актове, които не са административни ще става по стария ред, а за поправката на административни актове ще се прилагат нормите на АПК.
В чл. 100 и чл. 113 от Проекта за правилник са направени редакции на съществуващите норми, касаещи упражняването на контрола в местното самоуправление, като текстовете са прецизирани и съобразени с чл. 45 от ЗМСМА.
В резултат на приемане на Проекта за Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация се очаква да се подобри организацията и работата на съвета. Новата подредба на нормите, както и съобразяването им със законите в България, ще доведат до законосъобразното провеждане на заседанията на Общински съвет - Русе.
С оглед гореизложеното предлагам да вземете следното

РЕШЕНИЕ:

На основание чл. 21, ал. 3 от ЗМСМА, Общински съвет – Русе реши:

1. Приема Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, съгласно Приложение 1.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/доц. В. Пенчев/


Изтеглете цялият проект от тук!
Добавено на: понеделник, 21 ноември 2011 г. | Прочетено: (2508) пъти