Общински съвет Русе

Търсене по ключова дума


УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 66, ал.1 във връзка с чл. 69, ал.1, т.1 и ал.2 от АПК Общински съвет – Русе уведомява заинтересованите лица, че открива производство по издаване на общ административен акт по постъпило предложение за решение от Кмета на Община Русе с вх. № 1235/28.11.2011г. Предмет на посоченото предложение и бъдещия общ административен акт е одобряване на план – сметка за разходите по дейностите, които ще се финансират от приходите от таксата за битови отпадъци и определяне на размера на таксата за битовите отпадъци за 2012г.
Приемането на общия административен акт се налага, за да се подсигури финансирането на услугите по събирането, извозването и обезвреждането в депа или други съоръжения на битовите отпадъци, както и за поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места на територията на Община Русе за 2012 година.
Заинтересованите лица и организации могат да се запознаят с проекта за решение всеки работен ден от 14 до 16 часа в сградата на Община Русе /пл. „Свобода” №6/, ет. 3, стая 304 или от публикуваните по-долу приложения.
Формата за участие в производството по издаване на посочения акт от страна на заинтересованите лица и организации, съгл. чл. 69, ал.1, т.1 от АПК са писмени предложения и възражения. Последните могат да бъдат депозирани в канцеларията на Общински съвет – Русе /пл. „Свобода 6, ет.3, ст. 304/ в срок от 28.11.2011г до 28.12.2011г. включително.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/доц. Васил Пенчев/

Добавено на: понеделник, 28 ноември 2011 г. | Прочетено: (1966) пъти