Общински съвет Русе

Търсене по ключова дума


ПРОЕКТ за БЮДЖЕТ за 2012 година

ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
РУСЕ

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е
ОТ
КМЕТА НА
ОБЩИНА РУСЕ
ПЛАМЕН СТОИЛОВ

ОТНОСНО:ПРИЕМАНЕ НА СБОРНИЯ БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА РУСЕ ЗА 2012 ГОДИНА

ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

В изпълнение на разпоредбите на чл. 21, ал. 1, т. 6 и чл. 52, ал. 1 от ЗМСМА, чл.11 ал.7, чл.12 и чл.14 т.2 от Закона за Общинските бюджети и чл.37 от Наредба № 23 за съставянето, изпълнението и отчитането на общинския бюджет приета с Решение на Общински съвет Русе № 890 от 20.05.2010 г., предлагам на Вашето внимание за обсъждане и приемане на материалите по ПРОЕКТА за БЮДЖЕТ за 2012 година – Обяснителна записка , Приложения към нея и Протокол от публичното обсъждане.
Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 63, ал.1 от ПОДОС – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с Общинската администрация, предлагам Общинския съвет да вземе следното

РЕШЕНИЕ:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и чл. 52, ал. 1 от ЗМСМА, чл. 12 от Закона за Общинските бюджети и чл.37 от Наредба № 23 за съставянето, изпълнението и отчитането на общинския бюджет приета с Решение на Общински съвет Русе № 890 от 20.05.2010 г, Общинския съвет

Изтеглете целия проект от тук!
Добавено на: петък, 27 януари 2012 г. | Прочетено: (2367) пъти