Общински съвет Русе

Търсене по ключова дума


ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА РУСЕ КЪМ 31.12.2011 ГОДИНА

ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ РУСЕ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ОТ КМЕТА
НА ОБЩИНА РУСЕ
ПЛАМЕН СТОИЛОВ

ОТНОСНО:ПРИЕМАНЕ НА ОТЧЕТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СБОРНИЯ БЮДЖЕТ
НА ОБЩИНА РУСЕ ЗА 2011 г.

ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

В изпълнение на разпоредбите на чл.21,ал.1,т.6 от ЗМСМА ,чл.30,ал.1 и ал.4 от Закона за общинските бюджети и чл.58,ал.1 от Наредба №23 на ОС за съставянето, изпълнението и отчитането на общинския бюджет,след проведено публично обсъждане,предлагам на Вашето внимание за обсъждане и приемане отчета за изпълнение на бюджета , извънбюджетните сметки, отчета за състоянието на общинския дълг и отчета за изпълнение план сметките на общинските предприятия-обяснителна записка и приложения към нея – 10 броя.
Във връзка с гореизложеното и на основание чл.63, ал.1 от ПОДОС - Русе,неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, предлагам на Общинския съвет да вземе следното

РЕШЕНИЕ:
На основание чл.21, ал.1 , т.6 от ЗМСМА и чл.30,ал.1 от ЗОБ и чл.58, ал.1 от Наредба № 23 за съставянето, изпълнението и отчитането на общинския бюджет , Общинския съвет

Р Е Ш И :
1.Приема отчета за изпълнението на бюджета за 2011 г. както следва:
1.1.По прихода 78 547 401 лв. съгласно Приложение № 1
2.1.По разхода 72 362 598 лв. съгласно Приложение № 1
3.1.Преходен остатък 6 184 803 лв.
2.Приема отчета за капиталовите разходи съгласно
Приложение № 2
3.Приема отчета за изпълнение на извънбюджетни сметки съгласно
Приложения №№3 и 4
4.Приема отчета на план сметките на Общинските предприятия
Приложения №№,5,6,7,8,9
5.Приема годишния отчет за състоянието на общинския дълг съгласно
Приложение №10
ПЛАМЕН СТОИЛОВ
Кмет на Община Русе

Съгласувал:
Начко Наков
Ст.юристконсулт

Подготвил
Б.Бойчева
Главен счетоводител

Изтеглете целия отчет от тук!
Добавено на: петък, 27 януари 2012 г. | Прочетено: (2616) пъти