Общински съвет Русе

Търсене по ключова дума


УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 66, ал.1 във връзка с чл. 69, ал.1, т.1 и ал.2 от АПК Общински съвет – Русе уведомява заинтересованите лица, че открива производство по издаване на общ административен акт по постъпило предложение за решение от Кмета на Община Русе с вх. № 59/30.01.2012г. Предмет на посоченото предложение и бъдещия общ административен акт е обявяване на конкурс за възлагане на обществен превоз на пътници по автобусна линия Русе – Тръстеник, І-во разписание от утвърдената Областна транспортна схема, утвърждаване на изискванията към кандидатите, утвърждаване на критерии и начин за оценка и класиране на кандидатите, участници в конкурса, определяне състава на комисията за провеждане на конкурса и оценка на постъпилите предложения и определяне цена на конкурсната документация..
Конкурсът ще е за автобусна линия Русе – Тръстеник, І-во разписание с часове на тръгване от Русе – 11,00; 16,00; 18,00; 20,00 ч. и от Тръстеник – 07,30; 12,00; 17,00; 19,00 ч.
Приемане на административния акт се налага с оглед задоволяване на нуждата да се обезпечи пътуването на граждани от и за град Русе в посоченото направление и часове на тръгване.
Заинтересованите лица и организации могат да се запознаят с проекта за решение всеки работен ден от 14 до 16 часа в сградата на Община Русе /пл. „Свобода” №6/, ет. 3, стая 304 или от публикуваното по-долу приложение.
Формата за участие в производството по издаване на посочения акт от страна на заинтересованите лица и организации, съгл. чл. 69, ал.1, т.1 от АПК са писмени предложения и възражения. Последните могат да бъдат депозирани в канцеларията на Общински съвет – Русе /пл. „Свобода 6, ет.3, ст. 304/ в едномесечен срок от публикуване на настоящото уведомление.

ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(ДИМИТЪР КЪНЧЕВ)
(зам.-председател на Общински съвет-Русе)

Изтеглете приложението от тук!
Добавено на: вторник, 31 януари 2012 г. | Прочетено: (1950) пъти