Общински съвет Русе

Търсене по ключова дума


УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 66, ал.1 във връзка с чл. 69, ал.1, т.1 и ал.2 от АПК Общински съвет – Русе уведомява заинтересованите лица, че открива производство по издаване на общ административен акт по постъпило предложение за решение от Кмета на Община Русе с вх. № 149/20.02.2012г. Предмет на посоченото предложение и бъдещия общ административен акт е обявяване на конкурс за възлагане на обществен превоз на пътници по утвърдените градски автобусни линии от Общинската транспортна схема; утвърждаване на условията и изискванията към кандидатите; утвърждаване на критерии и начин за оценка и класиране на кандидатите, участници в конкурса; определяне състава на комисията за провеждане на конкурса и оценка на постъпилите предложения и определяне цена на конкурсната документация.
Конкурсът ще е за маршрутите и разписанията на автобусните линии от градската общинска транспортна схема на гр. Русе, утвърдена с Решение № 1072, прието с Протокол № 53/16.12.2010 г. на Общински съвет Русе.
Приемане на административния акт се налага с оглед задоволяване на нуждата да се обезпечи пътуването на граждани в град Русе по автобусните линии от Общинската транспортна схема.
Заинтересованите лица и организации могат да се запознаят с проекта за решение и приложенията към него всеки работен ден от 14 до 16 часа в сградата на Община Русе /пл. „Свобода” №6/, ет. 3, стая 304. С проекта за решение заинтересованите лица могат да се запознаят и от публикуваното по-долу приложение.
Формата за участие в производството по издаване на посочения акт от страна на заинтересованите лица и организации, съгл. чл. 69, ал.1, т.1 от АПК са писмени предложения и възражения. Последните могат да бъдат депозирани в канцеларията на Общински съвет – Русе /пл. „Свобода 6, ет.3, ст. 304/ в едномесечен срок от публикуване на настоящото уведомление.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/ЗАСЛ. ПРОФ. В. ПЕНЧЕВ/

Добавено на: вторник, 21 февруари 2012 г. | Прочетено: (2260) пъти