Общински съвет Русе

Търсене по ключова дума


УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 66, ал.1 във връзка с чл. 69, ал.1, т.1 и ал.2 от АПК Общински съвет – Русе уведомява заинтересованите лица, че открива производство по издаване на общ административен акт по постъпило предложение за решение от Кмета на Община Русе с вх. № 563/30.01.2012г. Предмет на посоченото предложение и бъдещия общ административен акт е Утвърждаване на Общинска транспортна схема в частта междуселищни линии, утвърждаване на маршрутните разписания и определяне на линии и курсове за изпълнение с автобуси за превоз на трудноподвижни лица.
Приемане на административния акт се налага с оглед задоволяване на нуждата да се обезпечи пътуването на граждани от и за град Русе по междуселищните автобусни линии от общинската транспортна схема, да се оптимизира рентабилността на автобусните линии и същите да бъдат приведени в съответствие на обществената нужда от осъществяване на превозите.
Заинтересованите лица и организации могат да се запознаят с проекта за решение всеки работен ден от 14 до 16 часа в сградата на Община Русе /пл. „Свобода” №6/, ет. 3, стая 304 или от публикуваното по-долу приложение.
Формата за участие в производството по издаване на посочения акт от страна на заинтересованите лица и организации, съгл. чл. 69, ал.1, т.1 от АПК са писмени предложения и възражения. Последните могат да бъдат депозирани в канцеларията на Общински съвет – Русе /пл. „Свобода 6, ет.3, ст. 304/ в едномесечен срок от публикуване на настоящото уведомление.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/ЗАСЛ. ПРОФ. В. ПЕНЧЕВ/ 

Изтеглете всички файлове от тук!
Добавено на: петък, 6 юли 2012 г. | Прочетено: (1856) пъти