Общински съвет Русе

Търсене по ключова дума


УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 66, ал.1 във връзка с чл. 69, ал.1, т.1 и ал.2 от АПК Общински съвет – Русе уведомява заинтересованите лица, че открива производство по издаване на общ административен акт по постъпило предложение за решение от Кмета на Община Русе с вх. № 881/ 01.10.2012 г. Предмет на посоченото предложение и бъдещия общ административен акт е актуализация на градската общинска транспортна схема на гр. Русе, утвърдена с Решение № 1072/16.12.2010 на Общински съвет-Русе.
Приемането на административния акт се налага с оглед задоволяване на потребностите на населението и повишаване качеството на транспортната услуга за пътуващите. Нуждата от промени в градската общинска транспортна схема е продиктувана от променената необходимост от транспорт между отделните квартали на територията на град Русе.
Заинтересованите лица и организации могат да се запознаят с проекта за решение всеки работен ден от 14 до 16 часа в сградата на Община Русе /пл. „Свобода” №6/, ет. 3, стая 304 или от публикуваното по-долу приложение.
Формата за участие в производството по издаване на посочения акт от страна на заинтересованите лица и организации, съгл. чл. 69, ал.1, т.1 от АПК са писмени предложения и възражения. Последните могат да бъдат депозирани в канцеларията на Общински съвет – Русе /пл. „Свобода 6, ет.3, ст. 304/ в едномесечен срок от публикуване на настоящото уведомление.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/засл. проф. Васил Пенчев/

Изтеглете предложението за актуализация на градската общинска транспортна схема на гр. Русе, утвърдена с Решение № 1072/Пр. № 53/16.12.2010 г. на Общински съвет Русе от тук!
Добавено на: сряда, 10 октомври 2012 г. | Прочетено: (1927) пъти