Общински съвет Русе

Търсене по ключова дума


Определяне на южната част на ул. „Потсдам“ за платено паркиране в участъка след ул. „Проф. Баларев“ до входа за двора на ПГЕЕ „Апостол Арнаудов“ по приложени схеми

ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
РУСЕ
П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

ОТ ПЛАМЕН СТОИЛОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА РУСЕ
Относно: Определяне на южната част на ул. „Потсдам“ за платено паркиране в участъка след ул. „Проф. Баларев“ до входа за двора на ПГЕЕ „Апостол Арнаудов“ по приложени схеми

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
През последните няколко години с увеличаване ръста на автомобилизацията се увеличиха значително проблемите, свързани с движението на МПС и пешеходците, а също и с паркирането на автомобилите.
На настоящия етап ул. Потсдам в участъка от Кръговото кръстовище при ул. „Никола Петков“ до светофара при ул. „Проф. М. Арнаудов“ и кръстовището ул. „Потсдам“-ул. „Проф. Баларев“ са пренатоварени от движение на автомобили и пешеходци, което създава предпоставки за допускане на тежки ПТП. Голямото движение се обуславя от намиращите се в района три гимназии, зеленчукова борса, множество складове, магазини и др. търговски обекти- бензиностанция, автомивка, Техномаркет Европа,“Хляб и хлебни изделия” ЕООД и др. Всички тези обекти са притегателен център за посещение от много хора, което поражда интензивни потоци през целия ден. Широчината на ул. „Потсдам“ е общо 24,0 м; два тротоара, съответно по 3,0 м и 2,0 м; пътно платно 7,0 м и 12 м свободна площ от южната част на улицата. Терена е разделен с мантинела на две части. В частта си от светофара до входа на училището по електротехника е ограден с мантинели, които почти не се виждат от треви. Използва се за продажба на автомобили втора употреба и като битпазар. В предната част след ул. „Проф. М. Арнаудов“ до светофарно регулираното кръстовище не е ограден и върху него се паркира безразборно. Различни видове автомобили (бусове, леки коли, камиони), влизащи и излизащи през бордюра в зоната на кръстовището създават опасност от причиняване на катастрофи не само с МПС, но и с пешеходци, тъй като различния габарит на превозните средства влошава видимостта за всички участници в движението. Ситуацията се усложнява и от факта, че в този участък има две автобусни спирки на линия № 7 за двете посоки.
От гледна точка на хигиената района е замърсен, има изоставени МПС и купчини боклуци. При това хаотично движение на МПС и пешеходци, терена е труден за почистване и поддържане в приличен вид. От гледна точка на безопасността е абсолютно необезопасен при все че граничи с училища и общежитие за ученици.
На заседание на Общинската комисия по организация и безопасност на движение (КОБД), проведено на 19.10.2012 г. (Пр. №11/19.10.2012 г.) е изразено становище да се обособи платен паркинг, който съответно да бъде почистен, оразмерен по норматив, сигнализиран с пътни знаци и поддържан във вид удобен за ползване. По този начин ще се създаде възможност за отделяне на тротоар от 2,00 м със стандартен верижен парапет за движение на пешеходците в посока г.Разпределителна, точно определяне на спирките на масовия градски транспорт и ред в паркирането на МПС върху останалата част. Това със сигурност ще подобри безопасността на движението в района за всички участници в движението. За целта е извършен подробен оглед на място от членове на КОБД, които разработиха схеми за организацията на движение и начина на паркиране на МПС с обособени два самостоятелни паркинга с общо 89 паркоместа.
На заседание на Общинската комисия по организация и безопасност на движение, проведено на 29.10.2012 г. (Пр. №12/29.10.2012 г.) са приети разработените схеми за организация на движението и начина на паркирането на МПС за посочения район.

Предвид горното и на основание чл.63, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на ОбС-Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, предлагам на Общинския съвет да вземе следното

Р Е Ш Е Н И Е :
На основание чл. 21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.99, ал.1 и ал.2 от Закона за движение по пътищата, Общински съвет-Русе реши:
1. Определя южната част на ул. „Потсдам“ в участъка от ул. „Проф. Баларев“ до входа за двора на ПГЕЕ „Апостол Арнаудов“ за зона за платено паркиране по приложени схеми;
2. Възлага на Кмета на Община- Русе да организира обозначаването на платените паркоместа с вертикална и хоризонтална маркировка, както и да организира събирането на таксите.

ПЛАМЕН СТОИЛОВ
Кмет на Община Русе 

УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл. 66, ал.1 във връзка с чл. 69, ал.1, т.1 и ал.2 от АПК Общински съвет – Русе уведомява заинтересованите лица, че открива производство по издаване на общ административен акт по постъпило предложение за решение от Кмета на Община Русе с вх. № 959/ 29.10.2012 г. Предмет на посоченото предложение и бъдещия общ административен акт е определяне на южната част на ул. „Потсдам“ за платено паркиране в участъка след ул. „Проф. Баларев“ до входа за двора на ПГЕЕ „Апостол Арнаудов“.
Приемането на административния акт се налага с оглед да се подобри безопасността на движението в района за всички участници в движението. Нуждата от определяне на южната част на ул. „Потсдам“ за платено паркиране в участъка след ул. „Проф. Баларев“ до входа за двора на ПГЕЕ „Апостол Арнаудов“ се налага от натоварения трафик в тази част на ул. „Потсдам” и намиращите се в района три гимназии, зеленчукова борса, множество складове, магазини и др. търговски обекти- бензиностанция, автомивка и др.
Заинтересованите лица и организации могат да се запознаят с проекта за решение всеки работен ден от 14 до 16 часа в сградата на Община Русе /пл. „Свобода” №6/, ет. 3, стая 304 или от публикуваното по-долу приложение.
Формата за участие в производството по издаване на посочения акт от страна на заинтересованите лица и организации, съгл. чл. 69, ал.1, т.1 от АПК са писмени предложения и възражения. Последните могат да бъдат депозирани в канцеларията на Общински съвет – Русе /пл. „Свобода 6, ет.3, ст. 304/ в едномесечен срок от публикуване на настоящото уведомление.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/засл. проф. Васил Пенчев/
Добавено на: петък, 9 ноември 2012 г. | Прочетено: (1941) пъти