Общински съвет Русе

Търсене по ключова дума


Приемане на Правилник за организацията и дейността на обществения посредник в община Русе.

ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
От група общински съветници в Общински съвет - Русе

ОТНОСНО: Приемане на Правилник за организацията и дейността на обществения посредник в община Русе.

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Разпоредбата на чл. 21а от ЗМСМА предвижда възможност общинския съвет да избира обществен посредник. Според закона общественият посредник съдейства за спазване правата и законните интереси на гражданите пред органите на местното самоуправление и местната администрация. Той осъществява дейността си въз основа на правилник, който се приема от съответния общински съвет. Към настоящия момент Общински съвет – Русе не е избирал обществен посредник, нито е приемал правилник за организацията и дейността му.
Беше сформирана неформална работна група от общински съветници и представители на русенското общество, която обсъди въпроса за необходимостта от приемане на правилник за организацията и дейността на обществен посредник, действащ на територията на община Русе. В хода на обсъжданията бяха извършени справки и разгледани варианти на подобни правилници, действащи в други български общини. В следствие на обсъжданията беше изготвен проект на Правилник за организацията и дейността на обществения посредник в община Русе в два варианта. Единият от вариантите предвижда за изпълнение на функциите си общественият посредник да получава възнаграждение. Според втория вариант посредникът ще изпълнява своите функции без възнаграждение – на обществени начала.
С оглед гореизложеното и на основание чл. 63, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, предлагаме общинският съвет да вземе следното

РЕШЕНИЕ:

На основание чл. 21а, ал. 3 от ЗМСМА, Общинския съвет - Русе реши:
1. Приема Правилник за организацията и дейността на обществения посредник в община Русе (Вариант 1 или Вариант 2).
Приложение: 1. Проект за Правилник за организацията и дейността на обществения посредник в община Русе (Вариант 1)
2. Проект за Правилник за организацията и дейността на обществения посредник в община Русе (Вариант 2)

ИЗТЕГЛЕТЕ ЦЕЛИЯТ ФАЙЛ ОТ ТУК! 
Добавено на: понеделник, 29 април 2013 г. | Прочетено: (1550) пъти