Общински съвет Русе

Търсене по ключова дума


ОБЯВА

Временната комисия към Общински съвет – Русе, избрана с Решение № 4 по Протокол № 1/09.11.2015г, на основание чл. 68, ал. 1 от Закона за съдебната власт /ЗСВ/, във връзка с изготвянето на предложение за определяне на съдебните заседатели за Районен съд - Русе за мандат 2015-2020 г. от района на Общински съвет – Русе, кани заинтересованите лица, отговарящи на изискванията на чл. 67, ал. 1 от ЗСВ, да подадат заявление по образец, към което да приложат документи, доказващи изпълнението на изискванията на закона.

Съгласно чл. 67, ал. 1 от ЗСВ, за да бъде определено едно лице за съдебен заседател следва да отговаря на следните изисквания:

1. Да е дееспособен български гражданин;
2. Да е навършил 21 години, но да не е навършил 65 години към момента на определянето му за съдебен заседател;
3. Да се ползва се с добро име в обществото;
4. Да не е осъждан за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията.
Според чл. 68, ал. 1 от ЗСВ най-малко 10 на сто от предложените за съдебни заседатели лица трябва да се с педагогическа квалификация.

С оглед горното желаещите да бъдат предложени за съдебни заседатели следва да продадат следните документи:

1. Заявление по образец, което може да бъде изтеглено от тук
или получено в град Русе, пл. „Свобода“ № 6, ет. 3, стая 304;
2. Оригинал на свидетелство за съдимост за конкретния случай, от което да е видно че лицето не е осъждано за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията;
3. Заверено копие от документ, удостоверяващ педагогическа квалификация /ако има такава/;
4. Мнение от председателя на съответния съд за работата му, за лицата, които са били вече съдебни заседатели /при наличие на такова/;
5. Заверени копия от документи, доказващи наличие на добро име в обществото, ако има такива /препоръки, референции, грамоти и други/.
Заявленията и приложените към тях документи могат да се подадат всеки работен ден от 09.00 до 12.00ч. и от 13.00ч. до 17.00 ч., в срок до 24.11.2015г., в град Русе, пл. „Свобода“ № 6, ет. 3, стая 304.
 
Добавено на: понеделник, 16 ноември 2015 г. | Прочетено: (1064) пъти