Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

П Р А В И Л Н И К НА ПРОГРАМА „КУЛТУРА“ НА ОБЩИНА РУСЕ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ПРОЕКТИ В ОБЛАСТТА НА ИЗКУСТВАТА И КУЛТУРАТА И ДРУГИ КУЛТУРНИ СЪБИТИЯ

ГЛАВА I
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
Чл.1.(1) Настоящият правилник урежда реда и условията за финансиране на проекти в областта на изкуствата и културата и други културни събития чрез бюджета на Община Русе.
(2) Бюджетът на Програма „Култура“ се определя ежегодно с приемането на бюджета на Община Русе за съответната календарна година.
Чл.2. Организационно-административното обслужване на Програма „Култура“ се извършва от отдел „Култура” на Община Русе. Програмата има за цел да подкрепя, стимулира и ускори развитието на културния процес на територията на Община Русе като:
1. насърчава културното многообразие;
2.насърчава развитието на конкурентноспособен културен продукт чрез равнопоставеност на различните субекти, прозрачност и конкурсно начало;
3. осигурява широк достъп до културния продукт и реално повишаване на общественото доверие към културните оператори, функциониращи на територията на Община Русе;
4. стимулира въвеждането на иновативни практики в създаването и разпространението на културния продукт;
5. стимулира въвеждането на съвременни образователни практики в областта на културата и изкуствата, насочени към развитието на аудиторията;
6. стимулира развитието на гражданската инициатива в областта на културата и изкуството;
7. създава условия за развитие на творческите индустрии;
8. съдейства за социализацията на културно-историческото наследство на региона;
9. стимулира създаването на интегриран туристически продукт на базата на културното многообразие на региона;
10. насърчава международните контакти и обмен в областта на културата и изкуството;
11. създава условия за синхронизиране на общинската културна политика с европейската практика и стандарти.
Чл.3.(1) Програмата подкрепя проекти, които се изпълняват на територията на Община Русе в следните основни направления:
1. Международни фестивали в областта на изкуствата – до 12 000 лева;
2. Малки творчески проекти в областта на изкуствата и културата – до 3 000 лева;
(2) Програмата подкрепя и предложения в различни области на културата и изкуството по гл. IV – до 3 000 лв., и до изчерпване на финансовия ресурс;
(3) Програмата не подкрепя проекти, които:
1. не се изпълняват на територията на Община Русе;
2. са с неуредени права съгласно Закона за авторското право и сродните му права;
3. нарушават човешките права, подбуждат конфликти и противопоставяне, създават или подпомагат негативни стереотипи на етническа, религиозна, сексуална или друга основа, или насърчават езика на омразата;
4. допускат дискриминация;
5. включват дейности, свързани с политически партии и интереси;
6. кандидатстват за финансиране, което представлява неправомерна или несъвместима държавна помощ.
Чл.4. Всички проектни предложения следва да отговарят на обявените в чл. 2 цели на програмата и да съответстват на поне една от следните тематични области:
1. Проекти в областта на изпълнителските изкуства (театър, музика, танц);
2. Проекти в областта на съвременните визуални изкуства, архитектурата и дизайна;
3. Проекти в областта на литературата;
4. Интердисциплинарни проекти, свързващи изкуство, култура, образование и нови технологии;
5. Мобилност на артисти и продукции и международен културен обмен;
6. Резидентни проекти, свързани с творчески престой;
7. Проекти, свързани с културна периодика, научни изследвания, документални издания, сборници, анализи и проучвания;
8. Изследване и социализация на културното наследство;
9. Развитие на алтернативни пространства за култура;
10. Популяризиране на Русе като значим културен център.
Чл.5.(1) Програмата финансира следните дейности:
1. създаване, съхраняване и разпространение на произведения на изкуството и културата;
2. организация на фестивали и конкурси в областта на изкуствата и културата;
3. образователни и обучителни инициативи в областта на изкуствата и културата;
4. научни изследвания в областта на културата и изкуствата;
5. въвеждане на експериментални/иновативни форми на културна дейност;
6. промотиране на културен продукт;
7. промотиране на възможностите на град Русе като културен център;
8. проучване, опазване и популяризиране на културно-историческото наследство;
9. създаване на интегриран туристически продукт на основата на културното многообразие на града и региона;
10. международна културна дейност;
11. стимулиране на любителското изкуство.
(2) Проектите се финансират по следния ред:
1. Проекти, при които дейностите по ал. 1 имат нестопански характер се разглеждат, оценяват и финансират по реда на Глава II;
2. Проекти, при които дейностите по ал. 1 имат както стопански така и нестопански характер, се разглеждат, оценяват и финансират по реда и при условията на Глава III;
3. Проекти, при които дейностите по ал. 1 имат изцяло стопански характер, и не отговарят на условията на Глава ІІІ, се разглеждат, оценяват и финансират по реда на Глава IV.
(3) Програмата не финансира:
1. Проекти, които предвиждат финансиране на дейности, представляващи стопанска дейност, с изключение на случаите по глава III и глава IV.
2. разходи, които представляват възстановим ДДС, съгласно Закона за ДДС;
3. индивидуални проекти за обучение и специализация извън град Русе и/или стипендии;
4. организации, които не са отчели проектите, финансирани от предходни сесии, съгласно изискванията на програмата;
5. закупуване на дълготрайни материални активи, закупуване на оборудване и представителни разходи (разходи за коктейли, кафе-паузи, подаръци и пр.);
6. данъци и такси извън пряко възникналите от дейностите по проекта;
7. банкови такси извън пряко възникналите от дейностите по проекта;
8. проекти, финансирани по други програми и/или инициативи на Община Русе;
9. разходи, направени преди сключването на договора за реализацията на проекта;
10. административни разходи – телефон, ел. енергия, вода и други консумативи, свързани с ползване на офис.
Чл.6.(1) За финансиране на проекти в областта на културата и изкуствата могат да кандидатстват следните организации:
1. Културни организации, регистрирани по реда на Закона за закрила и развитие на културата, Закона за юридическите лица с нестопанска цел, Закона за народните читалища, Търговския закон и Закона за кооперациите със седалище на територията на Община Русе.
2. Юридически лица, създадени по Закона за предучилищното и училищното образование и Закона за висшето образование.
3. Структури на Община Русе в областта на културата и изкуството.
(2) За направление „Международни фестивали в областта на изкуствата” могат да кандидатстват и организации, чиято регистрация не е на територията на Община Русе.
Чл.7. В конкурса не могат да участват кандидати или партньори по чл. 6, ал. 1, които:
1. са обявени в несъстоятелност или са в производство по несъстоятелност;
2. са в ликвидация;
3. не са изпълнили условия по предходно финансиране от общината;
4. са подпомагани за същия проект или за част от него по други програми на Община Русе;
5. имат ликвидни и изискуеми частноправни задължения към държавата и общината;
6. извършват изцяло стопанска дейност по проекта.
 

Attachments