Публикации

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕТО НА ПК ПО ТСУ, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 09.07.2019 Г. ОТ 16:00 ЧАСА

 1. К.Л. 1131 Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет
 2. К.Л. 1132 Приемане на Наредба за допълнение на Наредба №16 на Общински съвет – Русе за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе
 3. К.Л. 1133 Приемане на Наредба за условията и
подробно “ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕТО НА ПК ПО ТСУ, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 09.07.2019 Г. ОТ 16:00 ЧАСА”

ГРАФИК НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ЗА ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 18.07.2019 г.

№ ПК Ден Час Зала


 1. Култура и религиозни въпроси
  08.07. 13.30 ч. заседателна
  зала

 2. Земеделие и екология
  08.07. 15.30 ч. заседателна
  зала

 3. Здравеопазване и социална политика
  09.07. 14.00 ч. заседателна
  зала

 4. Териториално и селищно устройство
  09.07. 16.00 ч. заседателна
  зала

 5. Икономическа и инвестиционна политика 10.07. 10.00 ч. заседателна
  зала

 6. Младежта
подробно “ГРАФИК НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ЗА ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 18.07.2019 г.”

РЕШЕНИЕ № 1175 Прието с Протокол № 47/20.06.2019 г.

 На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Общински съвет – Русе реши:

§1. Изменя Решение №894 на Общински съвет – Русе, прието по Протокол №35/21.06.2018 г., като точка 2 придобива следното съдържание:

2. Общински съвет – Русе одобрява разходите от … подробно “РЕШЕНИЕ № 1175 Прието с Протокол № 47/20.06.2019 г.”

РЕШЕНИЕ № 1174 Прието с Протокол № 47/20.06.2019 г.

На основание чл.21, ал.1, т.1 от ЗМСМА, чл. 39, ал. 1 и чл. 54, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на ОбС – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, във връзка с чл. 68, ал. 1 и чл. 68а, ал. 1 и 3 от ЗСВ … подробно “РЕШЕНИЕ № 1174 Прието с Протокол № 47/20.06.2019 г.”

РЕШЕНИЕ № 1173 Прието с Протокол № 47/20.06.2019 г.

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1, във връзка с чл. 110, ал.1, т.3 и т.4 и чл. 2, ал. 1,  т. 2 от Наредба №19 от 25 октомври 2012г. за строителство в земеделски земи без промяна на предназначението им … подробно “РЕШЕНИЕ № 1173 Прието с Протокол № 47/20.06.2019 г.”

РЕШЕНИЕ № 1172 Прието с Протокол № 47/20.06.2019 г.

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.10 от ЗМСМА и във връзка с чл.17, ал.1 от Закона за общинския дълг, Общински съвет – Русе реши:

 1. Община Русе да сключи договор за кредит с „Фонд за органите на местното самоуправление в България – ФЛАГ” ЕАД, по силата на
подробно “РЕШЕНИЕ № 1172 Прието с Протокол № 47/20.06.2019 г.”

РЕШЕНИЕ № 1171 Прието с Протокол № 47/20.06.2019 г.

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1,т.23 от ЗМСМА, Общински съвет – Русе реши:

         1. Дава съгласие Община Русе да издаде Запис на заповед, неотменимо и безусловно, без протест и разноски, без никакви възражения и без такси и удръжки от какъвто и да било характер, платим на … подробно “РЕШЕНИЕ № 1171 Прието с Протокол № 47/20.06.2019 г.”

РЕШЕНИЕ № 1170 Прието с Протокол № 47/20.06.2019 г.

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.10 от ЗМСМА и във връзка с чл.17, ал.1 от Закона за общинския дълг, Общински съвет – Русе реши:

 1. Изменя т.1 от Решение № 946, прието с Протокол № 37 от 13.09.2018г.     във

 връзка с  Поемане на дълг чрез Фонд за … подробно “РЕШЕНИЕ № 1170 Прието с Протокол № 47/20.06.2019 г.”

РЕШЕНИЕ № 1169 Прието с Протокол № 47/20.06.2019 г.

На основание чл. 21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1,т.23 от ЗМСМА, Общинският съвет реши:

1. Дава съгласие Община Русе да издаде Запис на заповед, неотменимо и безусловно, без протест и разноски в полза на Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Управляващ орган на ОПРР Главна дирекция „Стратегическо планиране … подробно “РЕШЕНИЕ № 1169 Прието с Протокол № 47/20.06.2019 г.”

РЕШЕНИЕ № 1168 Прието с Протокол № 47/20.06.2019 г.

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.10 от ЗМСМА и във връзка с чл.17, ал.1 от Закона за общинския дълг, Общински съвет Русе реши:

 1. Община Русе да сключи договор за кредит с „Фонд за органите на местното самоуправление в България – ФЛАГ” ЕАД, по силата на който
подробно “РЕШЕНИЕ № 1168 Прието с Протокол № 47/20.06.2019 г.”