Публикации

РЕШЕНИЕ № 1243 Прието с Протокол № 49/19.09.2019 г.

           На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1, във връзка с чл.110, ал.1, т.3 от ЗУТ и искане с вх.№УТ-27-56/02.07.2019г. от Хъкмет Нуридин Реджеб,  Общински съвет – Русе реши:

  1. Одобрява задание за проектиране на план за застрояване на поземлен имот
подробно “РЕШЕНИЕ № 1243 Прието с Протокол № 49/19.09.2019 г.”

РЕШЕНИЕ № 1241 Прието с Протокол № 49/19.09.2019 г.

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1, във връзка с чл.110, ал.1, т.3 от ЗУТ и искане с вх.№УТ-27-69/19.08.2019г. от Георги Иванов Иванов, Общински съвет – Русе решии:

  1. Одобрява задание за проектиране на план за застрояване на поземлен имот с
подробно “РЕШЕНИЕ № 1241 Прието с Протокол № 49/19.09.2019 г.”

РЕШЕНИЕ № 1242 Прието с Протокол № 49/19.09.2019 г.

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1, във връзка с чл.110, ал.1, т.3 от ЗУТ и искане с вх.№УТ-27-57/02.07.2019г. от Семиха Ефраим Исмаил, Общински съвет – Русе реши:

  1. Одобрява задание за проектиране на план за застрояване на поземлен имот с
подробно “РЕШЕНИЕ № 1242 Прието с Протокол № 49/19.09.2019 г.”

РЕШЕНИЕ № 1240 Прието с Протокол № 49/19.09.2019 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 124 а, ал. 1 и чл. 124б, ал. 1, във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ и искане с вх.№УТ-27-54/28.06.2019г. от „Мираж Груп“ ЕООД, Общински съвет – Русе … подробно “РЕШЕНИЕ № 1240 Прието с Протокол № 49/19.09.2019 г.”

РЕШЕНИЕ № 1239 Прието с Протокол № 49/19.09.2019 г.

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1, във връзка с чл.110, ал.1, т.3 от ЗУТ и искане с вх.№УТ-27-65/29.07.2019г. от Стилиан Димитров Димитров,  Общински съвет – Русе реши:

  1. Одобрява задание за проектиране на план за застрояване на поземлен имот с
подробно “РЕШЕНИЕ № 1239 Прието с Протокол № 49/19.09.2019 г.”

РЕШЕНИЕ № 1238 Прието с Протокол № 49/19.09.2019 г.

        На основание чл. 21, ал. 2,  чл. 21, ал. 1, т. 8  и т. 11 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 1, чл. 124б, ал. 1, във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ, чл. 126, ал. 6, т. 1 от ЗУТ, във връзка с чл. 21, … подробно “РЕШЕНИЕ № 1238 Прието с Протокол № 49/19.09.2019 г.”

РЕШЕНИЕ № 1237 Прието с Протокол № 49/19.09.2019 г.

 На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Общински съвет – Русе реши:

         1. Дава съгласие Община Русе, при одобрение на проектно предложение „Подобряване качеството на атмосферния въздух чрез закупуване и доставка на електрически превозни средства за шосеен транспорт – електрически автобуси и тролейбуси за … подробно “РЕШЕНИЕ № 1237 Прието с Протокол № 49/19.09.2019 г.”

РЕШЕНИЕ № 1236 Прието с Протокол № 49/19.09.2019 г.

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1,т.23 от ЗМСМА, Общински съвет – Русе реши:

1.Дава съгласие Община Русе, при одобрение на проект „Подобряване качеството на атмосферния въздух чрез закупуване и доставка на електрически превозни средства за шосеен транспорт – електрически автобуси и тролейбуси за Община Русе“ с Вх. … подробно “РЕШЕНИЕ № 1236 Прието с Протокол № 49/19.09.2019 г.”

РЕШЕНИЕ № 1235 Прието с Протокол № 49/19.09.2019 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 61 от ЗМСМА, общинският съвет реши:

  1. Одобрява договор за сътрудничество между Община Русе и „Хюманита“ АД с предмет: „Събиране и оползотворяване на текстил като например дрехи, домакински изделия и други подобни, на територията
подробно “РЕШЕНИЕ № 1235 Прието с Протокол № 49/19.09.2019 г.”

РЕШЕНИЕ № 1234 Прието с Протокол № 49/19.09.2019 г.

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1,т.23 от ЗМСМА, Общински съвет – Русе реши:

  1. Дава съгласие Община Русе да издаде Запис на заповед, неотменимо и безусловно, без протест и разноски, без никакви възражения и без такси и удръжки от какъвто и да било характер, платим на предявяване в
подробно “РЕШЕНИЕ № 1234 Прието с Протокол № 49/19.09.2019 г.”