Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Достъп до обществена информация

Всеки гражданин на Република България има право на достъп до обществена информация при условията и по реда, определени в закона за достъп до обществена информация /Обнародван, ДВ, бр. 55 от 7 юли 2000 година/.

Задължени да предоставят информация са всички държавни органи и органите на местно самоуправление.

Този закон не се прилага за информацията, която се предоставя във връзка с административното обслужване на гражданите и юридическите лица. 

Достъп до обществена информация се предоставя въз основа на писмено заявление, което се дипозира в центъра за административни услуги и информация – сектор „Деловодство“ /пл. Свобода 6/ или заявление постъпило по електронен път в web – страницата на Община РУСЕ. 

Заявленията за достъп до обществена информация се разглеждат не по-късно от 14 дни след датата на регистрация.

Решението за предоставяне на достъп до исканата информация се връчва на заявителя срещу подпис или се изпраща по пощата с обратна разписка.


Подробна информация за вашите права
По закона за достъп до обществена информация
Може да получите в центъра за административни услуги и информация
/пл. Свобода 6/ – тел. 822 382 или От фондация „Програма достъп до информация“
Адрес: София 1000, ул. Раковски 120
Тел/факс: 02/988 50 62, 986 77 09
Ел. поща: office@aip-lg.org
Интернет страница: www.aip-bg.org