Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Политика за участието на Община Русе в публичните предприятия

Политиката за участие на Община Русе в публични предприятия (Политиката) е насочена към реализиране на такова управление, което гарантира мандата да взема своите решения и да управлява обществените ресурси в интерес на благополучието на общността, създавайки ползи и блага, целейки тяхното справедливо и разумно разпределение, водени от върховенството на закона и прилагането на установени добри практики.

Политиката е разработена в съответствие с изискванията на Закона за публичните предприятия, Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия, Закона за местното самоуправление и местната администрация, както  и Насоките на организация за икономическо сътрудничество и развитие  за корпоративно управление на държавните предприятия. Политиката е резултат, както на нормативно-обусловено задължение, така и израз на  осъзната и целенасочена воля на Общински съвет – Русе да повиши прозрачността и да оптимизира дейността по управлението на собствеността в общинските публични предприятия.

Политиката е насочена към добро управление на общинските публични предприятия, разглеждано като функция и като целеви резултат, така че да не се допускат крайностите, както на пасивното отношение към собствеността, така и на прекомерната намеса на местната власт.

Политиката обосновава причините Общината да участва в публичните предприятия и целите, които си поставя с това участие, показателите за изпълнението на Политиката, както и ролята и отговорностите на органите на местното самоуправление.

При прилагането на Политиката Община Русе ще се ръководи от следните принципи:

 • Общината действа като информиран и активен собственик;
 • Общината се въздържа от намеса в оперативното управление;
 • Прозрачност и отчетност;
 • Прилагане на модел на обусловено от пазара ефикасно разпределение на ресурсите;
 • Общински съвет – Русе създава и изпълнява конкурсна състезателна процедура за формиране на професионални и независими органи на управление и контрол;
 • Дълговото и капиталовото финансиране се осъществяват на пазарен принцип;
 • Периодичен преглед на Политиката и актуализация при изменения в икономическата среда или други обстоятелства, налагащи промяна в подхода на Общината като собственик.

Крайната цел на участието на Общината в публични предприятия е  постигането на максимална стойност за обществото, чрез осигуряване на дългосрочна стойност на инвестициите и приходи за местния бюджет от търговската дейност на публичните дружества или чрез най-ефективно разпределение на ресурсите при извършване на обществени услуги или изпълнение на цели на публичната политика.

Обосновка на собствеността на Община Русе в публични предприятия

 Общински публични предприятия, съгласно чл. 2, ал. 1, т. 1 от Закона за публичните предприятия са всички търговски дружества с над 50 на сто общинско участие в капитала.

Община Русе е едно­лич­ен соб­с­т­ве­ник на капитала в осем търговски дружества-публични предприятия, както следва:

– „Общински пазари” ЕООД;

– „Общински транспорт Русе “ ЕАД;

– „Диагностично консултативен център 1 – Русе” ЕООД;

– „Медицински център 1 – Русе” ЕООД;

– „Център по дентална медицина 1 – Русе” ЕООД;

– „Център за психично здраве – Русе” ЕООД;

– „Комплексен онкологичен център – Русе” ЕООД;

– „Специализирана болница за активно лечение за пневмо-фтизиатрични заболявания д-р Димитър Граматиков – Русе” ЕООД.

От общо осем публични предприятия, две са регистрирани като търговски дружества по смисъла на Търговския закон, образувани и преобразувани след решение на Общински съвет – Русе в еднолично дружество с ограничена отговорност и еднолично акционерно дружество. Останалите шест са преобразувани по реда на Закона за лечебните заведения от публични здравни заведения в търговски дружества със заповед на Министъра на здравеопазването. От тях три са лечебни заведения за извънболнична помощ – диагностично-консултативен център, медицински център и дентален център, едно е лечебно заведение за болнична помощ – специализирана болница за активно лечение и две са лечебни заведения – център за психично здраве и комплексен онкологичен център.

През 2020 г. няма настъпили промени в правната форма и предмета на дейност на разглежданите публични предприятия, които да окажат въздействие върху осъществяваната от тях дейност.

Община Русе няма мажоритарно участие в капитала на други търговски дружества.

Обща стойност и структура на участието на Община Русе в капитала на общинските публични предприятия за 2020 г.

Община Русе участва в капитала на общинските дружества, които са публични предприятия по смисъла на Закона за публичните предприятия, с общ размер на общинското участие  8 578 365 лева, от които 7 299 510 лева са внесени като непарична вноска.

Наименование на публичното предприятиеОбщ размер на капитала към 31.12.2020 г. леваУчастие на Община Русе в капитала, леваРазмер на общинско участие, %Непарична вноска от Община Русе, леваБрой дялове/ акции на Община РусеСтойност на един дял/ акция, лева
„Общински пазари“ ЕООД19 94019 44010001 94410
„Общ. транспорт Русе“ ЕАД1 176 0001 176 0001001 126 00011 760100
„ДКЦ 1“ ЕООД177 470177 747100017 47410
„МЦ 1“ ЕООД54 10554 10510005 41010
„ЦДМ 1“ ЕООД259 780259 780100025 97810
„ЦПЗ“ ЕООД137 680137 680100013 76810
„КОЦ“ ЕООД6 630 2506 630 2501006 173 5106 630 2501
СБАЛПФЗ ЕООД123 140123 140100012 31410

Капиталът е разпределен под формата на дялове и акции, както следва: 772 155 лева, разпределени на 77 215 дяла, по 10 лева всеки един от тях; 6 630 250 лева, разпределени на 6 630 250 дяла, по 1 лев всеки един от тях и 1 176 000 лева, разпределени в 11 760 броя поименни акции, с номинална стойност 100 лева всяка. През 2020 г. не са настъпили промени в размера на капитала на общинските публични предприятия.

Цели, които Общината си поставя като собственик в публичните предприятия

Главните цели, които Общината си поставя при участието си в публичните предприятия, които изпълняват цели на публичната политика са:

 • удовлетворяване на здравни потребности и опазване здравето на гражданите чрез предоставяне на обществената услуга здравеопазване и лечение, социални грижи чрез качествени медицински дейности в съответствие със световните стандарти;
 • привличане на квалифицирани професионалисти, развитие на професионална компетентност, удовлетвореност и мотивация на работещите в дружествата;
 • постоянна модернизация в синхрон с потребностите на пациентите и постиженията на медицинската наука и водещите добри практики;
 • финансова стабилност и опазване имуществените интереси на Общината
 • гарантиране способността на публичното предприятие да продължава да функционира като действащо предприятие.

Главните цели, която Общината си поставя при участието си в публичните предприятия, които извършват приоритетно икономически дейности са:

 • създаване на икономическа изгода за Общината и осигуряване на възвръщаемост на инвестициите, съпоставими с тези в конкурентни стопански субекти, повишаване приходите от продажби, оптимизиране на разходите, повишаване производителността на труда, активите и инвестирания капитал;
 • повишаване на конкурентоспособността, предлагане на качествени и атрактивни продукти;
 • удовлетворяване на обществени потребности – регулиране на обществени отношения, изпълнение на функции по управление, поддържане и контрол на общинска собственост;
 • осигуряване на добавена стойност и спин-офф ефект за икономически и социални сектори, имащи важно значение за заетостта и местната икономика, културата и условията за живот привличане на квалифицирани професионалисти, развитие на професионална компетентност, удовлетвореност и мотивация на работещите в дружествата;
 • постоянна модернизация и усъвършенстване на прилаганите техника и технология;
 • финансова стабилност и опазване имуществените интереси на Общината;
 • гарантиране способността на публичното предприятие да продължава да функционира като действащо предприятие.

Капиталовото участие, осигурено от Общината, е обвързано с изискването за минимална очаквана норма на възвръщаемост, съответстваща на тази на съпоставими дружества от частния сектор.

За постигане на поставените цели всяко едно от публичните предприятия разработва бизнес програма, която се приема от Общински съвет – Русе

Роля на органите на местното самоуправление в ръководенето на общинските  публични предприятия

Условията и редът за упражняване на правата на собственост на Община Русе са определени с Наредба за реда и условията за упражняване правата на Община Русе върху общинската част от капитала на търговските дружества.

Общината действа като информиран и активен собственик и упражнява правото си на собственост, съобразно правната форма на публичното предприятие. Общински съвет – Русе създава прозрачни процедури, основани на професионален подход, за номиниране и подбор на органите на управление и контрол. Общински съвет – Русе определя и наблюдава изпълнението на  определените за публичните предприятия цели, включително нивата на поносимост  на оперативния и финансовия риск.

Общински съвет – Русе прилага система за отчитане, която позволява редовно да одитира, наблюдава и оценява резултатите на публичните предприятия.

Общински съвет – Русе създава ясни и прозрачни правила за определяне възнаграждението на органите за управление и контрол, обвързани с изпълнението на целите и бизнес програмата. Правилата благоприятстват дългосрочния и средносрочния интерес на предприятието, създавайки възможност за привличане, мотивиране и задържане на квалифицирани професионалисти.

Оперативното управление на публичните предприятия, като самостоятелни правни субекти се възлага на органи за управление и контрол, съобразно правната им форма и системата на управление и контрол. Органите за оперативно управление на публичните предприятия организират дейността си, съобразно законодателството на Република България и решенията на Общински съвет – Русе.

Правомощието на принципала на собствеността да дава насоки на органите на оперативното управление по възможност се ограничава до стратегически въпроси и цели на обществената политика. Общината може да бъде включена в оперативно вземане на решения само по изключение, в предварително определени случаи.

При необходимост принципалът ползва външни независими консултанти, договорно възлага дейности на контролната функция по собствеността, за да привлече външна експертиза и да упражнява по-добре, по-обективно и по-прозрачно                                правата си на собственост.

Органите на оперативното управление и контрол имат ясен мандат и носят пълната отговорност за оперативното управление на предприятието. В техните правомощията е да организират и ръководят дейността на дружеството, да представляват дружеството, да осъществяват правомощията на работодател по отношение на работещите в дружеството, да решават всички въпроси, които не са от изключителна компетентност на общото събрание, да предприемат действия в защита интересите на собственика на капитала на предприятието и др. Те разработват и прилагат адекватни мерки за вътрешен контрол, етика и съобразност с цел откриване и предотвратяване на нарушения на закона.

Кметът на Общината, чрез общинската администрация, подпомага дейността на Общински съвет – Русе и на общинските публични предприятия при разработване на анализи, стратегии и програми за развитието им, подпомага методически оперативната им дейност, обобщава/агрегира и анализира информацията от годишните и междинните финансови отчети, организира публикуването на отчетите и докладите от дейността на публичните предприятия на интернет страницата на Общината, дава становища по предложения на органите на управление за разширяване обхвата на дейността и оптимизация на разходите, организира конкурси за избор на органи на управление и контрол на публичните предприятия, подпомага управителите при подготовка и провеждане на търгове за отдаване под наем и др.

Показатели за изпълнението на Политиката

Общинският съвет определя цели за всяко едно от публичните предприятия и времевия хоризонт за тяхното изпълнение.

За всяка от целите се определят показатели за тяхното изпълнение.

Всяка цел съответства на концепцията СМАРТ (S.M.A.R.T.) – да е специфична, измерима, приета от всички, които ще работят по постигането й, реалистична и с определен краен срок на изпълнение.

Целите и показателите за тяхното изпълнение са част от бизнес програмите на публичните предприятия.

Изпълнението на целите, отчетено чрез изпълнението на показателите, е елемент от годишната оценка на представянето на всяко едно публично предприятие.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                   (Иво Пазарджиев)