Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Русе

(Правилникът е приет на основание чл.21, ал.3 от ЗМСМА с Решение № 15 по протокол № 3/ 15.12.2011г., изменен с Решение № 281/12.07.2012 г., Решение № 528/21.03.2013 г., Решение № 884/23.01.2014 г., изм. с реш.№ 1326/26.02.2015 г., изм. с Решение № 838/19.04.2018г., изм. с Решение № 29/17.09.2018г. на АС-Русе по адм. Дело № 321/2018г.; изм. с Решение № 4/05.12.2019г., изменен с Решение №331/19.11.2020 г., изменен с Решение № 391/28.01.2021 г., изменен с Решение № 419/25.02.2021 г., изменен с Решение № 675/14.10.2021 г.,изменен с Решение № 676/14.10.2021 г., изменен с Решение № 18/28.04.2022 г. на АС – Русе по адм. дело № 740/2021 г., изменен с Решение № 5/05.12.2023 г.)

Глава първа

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1. Този правилник урежда организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.

Чл.2. (1) Организацията и дейността на Общинския съвет се определят и осъществяват  съгласно Конституцията на Република България, Европейската харта за местно самоуправление, Закона за местното самоуправление и местната администрация, действащото законодателство и разпоредбите на този правилник.

(2) Правомощията на Общинския съвет са уредени в чл. 21 от ЗМСМА. 

Чл.3. (1) Правилникът има за цел да осигури ефективна организация на работата на Общинския съвет, неговите комисии и общинските съветници, взаимодействието им с общинската администрация  за осъществяване на местното самоуправление.

(2) Общинският съвет e колективен орган на местното самоуправление и осъществява своите правомощия при спазване принципите на законност, публичност, отговорност и гражданско участие.

Чл.4. (1) Общински съвет – Русе се състои от 51 съветници и заседава в сградата на Община Русе. 

(2) Заседание може да се свика от председателя на Общинския съвет и на друго място след консултация с Председателския съвет.

(3) (нова с реш. № 31/19.11.2020г.) При обявени извънредно положение, бедствено положение, извънредна епидемична обстановка или кризисна ситуация, засягащи територията на общината или част от нея, и когато въведените мерки и наложените ограничения, свързани с тях, не позволяват или затрудняват провеждането на присъствени заседания, общинският съвет или неговите комисии могат да провеждат заседания от разстояние при спазване на условията за кворум и лично гласуване, като се осигурява пряко и виртуално участие чрез видеоконференция чрез технически средства за комуникационна връзка за едновременно предаване и приемане на образ и звук между общинските съветници, намиращи се на различни места, които отговарят на изискванията за мрежова и информационна сигурност и гарантират участието, идентифицирането и начина на гласуване на всеки общински съветник.

(4) (нова с Решение № 331/19.11.2020 г.)  Председателят на Общинския съвет уведомява общинските съветници за заседанията по ал.3, за техническия способ за провеждането им, за процедурата за приемане и удостоверяване на кворума и начина за приемане на решенията чрез писмена покана, изпратена по електронната поща.

(5) (нова с Решение № 331/19.11.2020 г.) Материалите и проектите за решения за заседанията по ал.3 се изпращат до общинските съветници от звеното по чл.122, ал.1 от настоящия правилник по електронната поща, при спазване на установените в ЗМСМА и този правилник изисквания. 

(6)  (нова с Решение № 331/19.11.2020 г.) Към дневния ред на насроченото заседание по ал.3, на електронната страница на Общински съвет – Русе се обявява и електронна поща за предложения и становища по разглежданите въпроси от страна на граждани, представители на юридически лица, на институции и журналисти.

(7)  (изм. Решение № 331/19.11.2020 г. стара алинея 3) При необходимост могат да бъдат провеждани и съвместни заседания с други общински съвети.

            (8) (нова с Решение № 419/25.02.2021 г.) Правила за дистанционно участие по електронен път в заседанията на Общински съвет – Русе на общински съветници, поставени под задължителна изолация или карантина поради COVID-19 с акт на орган по чл. 61, ал. 2 и 3 от Закона за здравето

            т.1. Общински съветници, поставени под задължителна изолация или карантина поради COVID-19 с акт на орган по чл. 61, ал. 2 и 3 от Закона за здравето, имат право да участват дистанционно по електронен път в заседанията на Общинския съвет, включително ако са близки контактни по смисъла на акт на орган по чл. 61 от Закона за здравето на потвърден случай на COVID-19.

            т.2. Дистанционното участие по електронен път в заседанията се осъществява чрез интернет платформа за видеоконферентна връзка, която осигурява пряко и виртуално участие.

            т.3. Председателите на групи представят до 17,00 ч. на деня, предхождащ заседанието на Общинския съвет, в кабинета на председателя на Общинския съвет списък на общинските съветници от съответната група, отговарящи на условията по т. 1 и изразили желание да участват в заседанието.

            т.4. Общински съветник, нечленуващ в група, отговарящ на условията по т.1 и изразил желание да участва в заседанието, заявява това в срока по т.3 на електронен адрес:   office@obs.ruse-bg.eu

            т.5. Звеното по чл.122, ал.1 от правилника изготвя до председателя на Общинския съвет общ списък на общинските съветници по т. 3 и 4. На всеки общински съветник, включен в списъка, до 8,45 ч. в деня на съответното заседание от кабинета на председателя на Общинския съвет се изпраща линк за регистрация в интернет платформата за видеоконферентна връзка и участие в заседанието.

            т.6. При проверката на кворума по чл. 73, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе общинските съветници по т. 5 се регистрират чрез визуализиране на специален екран в залата, в която се провежда заседанието. След проверка от звеното по чл.122, ал.1 от правилника дали визуализираните на екрана общински съветници са включени в списъка по т. 5 председателят ги обявява, с което те се смятат за присъстващи на заседанието и се добавят в протокола от заседанието. Председателят открива заседанието, когато броят на регистрираните общински съветници чрез компютризираната система за гласуване заедно с регистрираните чрез визуализиране, е повече от половината от общия брой общински съветници. Общински съветник, който не желае да участва в проверка на кворума по чл. 73, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, напуска платформата.

            т.7. При желание за изказване, реплика, дуплика, обяснение на отрицателен вот, лично обяснение или по процедурни въпроси общинският съветник по т. 6, изречение първо и второ заявява желанието си чрез заявка – изпращане на съобщение до всички участници в платформата. Председателят дава и отнема думата на общинския съветник чрез платформата. Общинският съветник се изказва по реда, описан от чл. 76 до чл.83 включително от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе.

            т.8. Общинският съветник по т. 6 участва в обявено гласуване след приключване на гласуването на общинските съветници в залата, като лично и устно заяви своя вот – „за“, „против“ или „въздържал се“. Резултатите от съответното гласуване се сумират и председателят обявява общия резултат.

            т.9. Звеното по чл.122, ал.1 от правилника подпомага председателя при прилагането на тези правила.

            т.10. Общинските съветници, които участват дистанционно по електронен път в заседанията на общинския съвет, изразили желание да участват в заседанието, използват персоналните си технически средства – таблети и осигуряват връзка с интернет.

            т.11. Тези правила не се прилагат при тайно гласуване, както и за закритите заседания на Общински съвет – Русе.

            т.12. За неуредените въпроси се прилагат съответно разпоредбите на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе.

т.13. За участието си в заседанието, общинският съветник по т.1  не получава възнаграждение. Звеното по чл.122, ал.1 от Правилника не подава информация към Дирекция ФСД за изплащане на възнаграждение на общинския съветник по т.1, участвал дистанционно в заседанието.

Чл. 5. По въпроси, свързани с организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация и неуредени с този правилник общинският съвет приема отделни решения.   

Глава втора

КОНСТИТУИРАНЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ

Чл.6. /1/Първото заседание на новоизбрания Общински съвет се свиква по реда и при условията на ЗМСМА.

            /2/ Преди началото на първото заседание на Общинския съвет новоизбраните общински съветници, кмет на община и кметовете на кметства полагат предвидената в ЗМСМА клетва, съобразно правилата на закона.

            /3/ Клетвената декларация на всеки общински съветник, кмет на община и кмет на кметство се съхранява в архива на Общинския съвет.

Чл.7. Първото заседание на новоизбрания Общински съвет се открива и ръководи от най-възрастния общински съветник. Под неговото председателството могат да се проведат само разисквания по избора на председател на Общинския съвет.

 Чл.8. На първото си заседание Общинският съвет избира от своя състав с тайно гласуване председател на Общинския съвет.

Чл.9. (1) За произвеждането на тайното гласуване по чл.8 се избира комисия, в чиито състав влизат нечетен брой общински съветници.

 (2) Комисията утвърждава образец на бюлетина и плик.

Чл.10. Всеки общински съветник, партия, коалиция или група, представени в Общинския съвет, могат  да издигат  кандидатури за председател. 

            Чл.11. (1) Изборът на председател се извършва  с бюлетини по утвърдения образец  с имената на издигнатите кандидати.  

(2) Всеки съветник гласува, като поставя в плик бюлетина с името на предпочитания от него кандидат и пуска плика в изборната урна.

(3) (отменена с Решение №5/05.12.2023 г.);

(4)  Недействителни са бюлетините, когато:

са намерени в избирателната кутия без плик;

(изм. с Решение №5/05.12.2023 г.) в избирателния плик са поставени две или повече бюлетини;

не са по установения образец;

върху тях са отбелязани думи и знаци.

 (5) Празните пликове се смятат за недействителни бюлетини.

(6) За избран се смята кандидатът, получил повече от половината от гласовете от общия брой на съветниците. Ако при първото гласуване не се получи необходимото мнозинство, изборът се повтаря в същия ден, като в него участват двамата кандидати, получили най-много гласове. В този случай за избран се смята този, който е получил повече от половината от гласовете на общия брой на съветниците. Ако и при повторното гласуване нито един от кандидатите  не бъде избран, процедурата по избора започва отначало.

(7) При една кандидатура празният плик се счита за отрицателен вот.

Чл.12. (1) Пълномощията на председателя на Общинския съвет се прекратяват предсрочно в предвидените в чл. 24, ал. 3 от ЗМСМА хипотези.

(2) (изм. с Решение № 838/19.04.2018г., изм. с Решение № 5/05.12.2023 г.) В случаите на подаване на оставка и на влизане в сила на акт, с който е установен конфликт на интереси по Закона за противодействие на корупцията /ЗПК/, прекратяването на пълномощията не се обсъжда и гласува. То поражда действие от обявяване на изявлението за прекратяване пред Общинския съвет, съответно от влизането в сила на акта по ЗПК.

(3) В случай на трайна невъзможност или системно неизпълнение на задълженията си като председател за повече от три месеца решението на Общинския съвет се взема по реда на чл. 8 и чл. 9 от настоящия правилник.

(4) (изм. с Решение № 838/19.04.2018г. изм. с Решение № 5/05.12.2023 г.) При предсрочно прекратяване на пълномощията на председателя на Общинския съвет, нов избор се произвежда веднага след обявяване на оставката  или приемане на решението, или на следващото заседание. При предсрочно прекратяване на пълномощията на председателя на Общинския съвет на основание чл. 24, ал. 3, т. 3 от ЗМСМА нов избор се провежда на първото заседание след влизане в сила на акта по ЗПК.

(5) При предсрочно прекратяване на пълномощията на председателя, както и при обсъждане на дейността му, Общинския съвет се председателства от един от заместник-председателите, избран с явно гласуване. Решението се взема с мнозинство повече от половината от присъстващите съветници.

Чл.13. (1) Общинският съвет  определя броя и избира заместник-председатели, по предложение на общински съветник или група общински съветници.

            (2) Заместник-председателите на Общинския съвет се избират с явно гласуване с мнозинство повече от половината от присъстващите общински съветници.

Чл.14. (1) Пълномощията на заместник-председателите на Общинския съвет се прекратяват предсрочно:

при подаване на оставка;

при трайна невъзможност или системно неизпълнение на задълженията си като заместник-председател за повече от три месеца;

(изм. с Решение № 331/19.11.2020г.) по искане на общинския съветник или групата съветници, които са издигнала кандидата;

(изм. с Решение № 838/19.04.2018г., изм. с Решение № 5/05.12.2023 г.) При влизане в сила на акт, с който е установен конфликт на интереси по ЗПК.

(2) В случаите по ал.1, т.2 и 3 решението на Общинския съвет се приема по реда на чл.13, ал.2.

Глава трета

РЪКОВОДСТВО НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ

Чл.15. (1) Председателят на Общинския съвет:

свиква и ръководи заседанията на съвета, ръководи подготовката им;

координира работата на постоянните комисии и им разпределя работните материали според тяхната компетентност;

провежда срещи и консултации с председателите на постоянните комисии, ръководителите на групите общински съветници, с представители на политически партии, обществени организации и граждани (сам или съвместно със заместник-председател/и);

подпомага съветниците в тяхната дейност;

представлява Общинския съвет пред външни лица и организации;

удостоверява с подписа си съдържанието на приетите от Общинския съвет актове;

осигурява необходимите условия за работата на комисиите на Общинския съвет и на общинските съветници;

удостоверява с подписа си съдържанието на протоколите от заседанията на Общинския съвет;

определя местата в заседателната зала за общинските съветници, участващите лица с право на съвещателен глас и  гражданите;

следи за довеждане до знанието на  гражданите на общината на всички актове, приети от Общинския съвет;

нарежда нормативните актове, приети от Общинския съвет, да бъдат доведени до знанието на гражданите на общината чрез публикуване в местния печат и на официалната Интернет страница на Общинския съвет;

следи за спазване на този правилник;

свиква и ръководи заседанията на Председателския съвет;

/отм. с Решение № 29/17.09.2018г. на АС-Русе по адм. Дело № 321/2018г. в частта „общинските съветници“) в подписва заповеди за командировки в чужбина на кмета на общината;

изпълнява и други функции, възложени му от законите на Република България, общинския съвет и този правилник.

 (2) При участие на председателя на Общинския съвет в разискванията по даден проект за решение, заседанието се ръководи от един от заместник-председателите, посочен от него, до гласуването на проекта или прекратяване на обсъждането.

(3) Председателят на Общинския съвет, за времето на отсъствието си, определя заместник-председател, който да го замества.  

(4) (изм. с Решение № 838/19.04.2018г., изм. с Решение № 4/05.12.2019г.) Когато на заседание на общинския съвет се обсъжда и решава въпрос, по който председателят е обявил частен интерес  заседанието се ръководи от един от  заместник-председателите.

(5) Председателят на Общинския съвет изготвя и внася за разглеждане два пъти годишно отчет за дейността на съвета и на неговите комисии, който се разглежда в открито заседание и се разгласява на населението на общината. 

            Чл.16. (1) Председателят на Общинския съвет изпълнява функциите си на пълно работно време при ненормиран работен ден, при условията на Кодекса на труда.   

         (2) (изм. с реш.№281/12.07.2012 г.) Размерът на възнаграждението на председателя на Общинския съвет е 90 на сто от възнаграждението на кмета на Общината.”

Чл.17. Заместник-председателите на Общинския съвет:

участват в председателски съвет;

участват в срещи и консултации с председателите на постоянните комисии и ръководителите на групите общински съветници, с представители на политически партии, общински организации и граждани съгласувано с председателя на Общинския съвет;

заместват председателя в случаите, определени в този правилник.

Чл.18. (1) Председателският съвет е консултативен орган към председателя на Общинския съвет и се формира от:

1. председателя на общинския съвет,

2. заместник-председателите на съвета,

3. ръководителите на групи общински съветници.

(2) Ако ръководител на група от общински съветници не може да присъства на заседание на Председателския съвет групата или нейният ръководител може да определи друг член на групата, който да вземе участие в заседанието, за което информира председателя на Общинския съвет до началото на заседанието на Председателския съвет.

Чл.19. (1)Председателският съвет подпомага дейността на председателя на Общинския съвет, като:

(изм. с Решение № 4/05.12.2019г.) обсъжда проект за дневен ред на заседанията; 

провежда консултации във връзка с дейността на Общинския съвет;

предлага състав на делегации за международни контакти; 

(отм. с Решение № 18/28.04.2022 г. на АС – Русе  по адм. дело № 740/2021 г.) разглежда постъпили сигнали, жалби и предложения от граждани по обществено значими въпроси на общината.

(2)  Заседанията на Председателския съвет се провеждат ако на тях присъстват повече от половината му членове.

(3) В изпълнение на функциите си по алинея 1 Председателският съвет приема становища с мнозинство от половината от присъстващите членове.

Чл.20.(1) (изм. с Решение №5/05.12.2023 г.) Общинският съвет със свое решение създава консултативен/обществен съвет, който да подпомага работата му по конкретни въпроси.

            (2) Общинският съвет със свое решение може да създава работни/експертни групи във връзка с осъществяване на своите правомощия или в изпълнение на конкретни задачи, произтичащи от нормативни актове или от негови решения.

            (3) В решението за съставяне на консултативен съвет/експертна група Общинският съвет определя техният ръководител и състав, редът на осъществяване на дейността им, техните функции и задачи.

            (4) Експертите/консултантите работят на обществени начала.

            (5) Експертите и консултантите могат да получат възнаграждение. Размерът на възнаграждението се определя по правила, приети от Общинския съвет, в зависимост от обема на извършената работа и се изплаща въз основа на договор, подписан от кмета на общината.

            (6) Средствата се осигуряват от общинския бюджет, в рамките на бюджета на Общинския съвет.

(7) Информация за състава на консултативния съвет/експертната група и резултатите от тяхната работа се предоставя на официалната страница на Общинския съвет в Интернет. 

Глава четвърта

ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК

Чл.21. Пълномощията на общинския съветник възникват от деня на полагане на клетвата по чл.32, ал.1 от ЗМСМА.

Чл.22. (1) Общинският съветник има правата, описани в чл. 33 и чл. 34, ал. 1, 3 и 4 от ЗМСМА.

            (2) (нова с реш.№884/23.01.2014 г., изм. с реш. № 391/28.01.21 г., изм. с Решение №5/05.12.2023 г.) За участието си в заседанията на Общинския съвет общинският съветник получава възнаграждение в размер на 75 % от минималната работна заплата за страната за всяко заседание. Възнаграждението се получава, в случай че общинският съветник е гласувал  най-малко за 2/3 от точките в дневния ред.

(3) (нова с реш.№884/23.01.2014 г., изм. с реш. № 391/28.01.21 г.) Общинският съветник – член на комисия към Общински съвет – Русе, получава възнаграждение за участие в заседанията й в размер на 18 % от минималната работна заплата за страната за всяко заседание.      (4) (Стара ал.2, изм. с реш.№281/12.07.2012 г.; реш.№528/21.03.2013 г., реш.№884/23.01.2014 г.)  Общият размер на възнаграждението на общинския съветник за участието му в заседанията на Общинския съвет и на неговите комисии за един месец не може да надхвърля 70 на сто от брутната работна заплата на председателя на Общинския съвет за съответния месец. Това възнаграждение не включва възнаграждението, което общинският съветник има право да получава за участието си в специализирани комисии към Общински съвет – Русе, чието създаване е предвидено в закон или подзаконов нормативен акт.

            (5) (Стара ал.3 – с реш.№884/23.01.2014 г.) Средствата за възнаграждение на общинските съветници, както и пътните и други разноски, свързани с дейността им, се осигуряват от общинския бюджет в рамките на бюджета, предвиден за Общинския съвет.

Чл.23.(1) Общинският съветник, освен да изпълнява задълженията си по чл. 36, ал. 1 от ЗМСМА, следва и:

да следи промените в нормативната уредба, отнасящи се до местното самоуправление;

(изм. с Решение № 4/05.12.2019г.) да се подписва в присъствен списък в началото на всяко заседание на Общинския съвет и на неговите комисии;

да се запознава предварително със съдържанието на изпратените му и подлежащи на обсъждане материали;

да спазва установения ред по време на заседанията на Общинския съвет и неговите комисии.

писмено да уведомява председателя на ОбС чрез деловодството или по електронната поща за неучастието си в заседание на съвета или негова комисия по уважителни причини.

(изм. с Решение № 838/19.04.2018г., изм. с Решение № 5/05.12.2023 г.) да подаде необходимите декларации, съгласно ЗПК в установения срок.

(2)  (отменена с реш.№884/23.01.2014 г.)

(3)  (отменена с реш.№884/23.01.2014 г.)

(4)   (отменена с реш.№884/23.01.2014 г.)

Чл.24. Прекратяването на пълномощията на общинския съветник, както и полагането на клетва от избрания на негово място общински съветник, става при условията и реда на чл. 30, ал. 4 – 10 от ЗМСМА.

Чл.25.(изм. с реш. № 331/19.11.2020г.) Общинският съветник се легитимира чрез служебна карта, издадена по образец, утвърден от председателя на ОбС. Картата се издава в срок не по-късно от 30 дни след полагане на клетва по чл. 32 ал. 1 от ЗМСМА

Чл.26. Общински.ят съветник по време на заседание няма право:

да прекъсва изказващия се или да го репликира от място;

да отправя лични нападки, оскърбителни думи, жестове или заплахи;

да разгласява данни, отнасящи се до личния живот или увреждащи доброто име на гражданите;

на непристойно поведение или на постъпки, които нарушават реда на заседанието.

Чл.27. Председателят на Общинския съвет може да налага на общинските съветници следните дисциплинарни мерки:

1. напомняне;

2. забележка;

3. отнемане на думата;

4. отстраняване от заседание.

Чл.28. Напомняне се прави на общински съветник, който се отклони от предмета на разискванията или наруши реда на заседанието по какъвто и да е друг начин.

Чл.29. (1) Забележка се прави на общински съветник, на когото е направено напомняне на същото заседание, но продължава да нарушава реда.

(2) Забележка се прави и на общински съветник, който се е обърнал към свой колега или колеги с оскърбителни думи, жестове или със заплаха.

Чл.30. Председателят на Общинския съвет отнема думата на общински съветник, който:

по време на изказването си има наложени две от предвидените в чл.27, т.1  и  2 от правилника дисциплинарни мерки;

след изтичане на времето за изказване продължава изложението си, въпреки поканата на председателя да го прекрати.

(нова с реш. № 331/19.11.2020г.) след предупреждение от председателя продължи да се отклонява от обсъждания въпрос.

Чл.31. (1) След решение на Общинския съвет председателят отстранява от едно заседание общински съветник, който:

възразява против наложената дисциплинарна мярка по груб и непристоен начин;

продължително и непрекъснато не дава възможност за нормална работа по време на заседание;

гласува с чуждо устройство;

след налагане на някоя от мерките по чл. 28 и чл. 29 продължава да нарушава реда;

в рамките на едно заседание превиши повторно определеното за изказване време.

(2) Отстраненият общински съветник не получава възнаграждение за заседанието, от което е бил отстранен.

Чл.32. Дисциплинарните наказания се отразяват в протокола на съответното заседание.

Чл.33. (1) (изм. с Решение № 331/19.11.2020г.) За спазване нормите на поведение на общинския съветник и етичните правила следи Комисия по етика към ОбС, в която влиза най-малко по един представител от всички групи, представени в ОбС. Комисията се състои от нечетен брой съветници.

(2) Комисията по етика проверява всички оплаквания и сигнали за нарушения на този правилник.

Жалбите до Комисията по етика трябва да бъдат в писмена форма и подписани от жалбоподателя.

Не по-късно от 14 дни от получаване на жалбата комисията следва да провери твърденията, които се съдържат в нея.

Комисията следва да предостави възможност на общинския съветник да отговори на твърденията в жалбата и да се защити.

Ако комисията стигне до заключение, че съдържащите се в жалбата твърдения са неоснователни, веднага прекратява проверката, като изготвя мотивирано писмено заключение, което изпраща на жалбоподателя и на общинския съветник, срещу когото е била насочена жалбата.

Когато Комисията по етика констатира нарушение, изпраща на всички  общински съветници преписи от жалбата и общо становище относно това кои разпоредби са нарушени и предлага ОбС да наложи на извършителя дисциплинарно наказание.

 (нов с Решение №331/19.11.2020г.) Комисията по етика следва да внесе предложение до ОбС в рамките на един месец от получаване на жалбата

(изм с Решение № 331/19.11.2020г. стара алинея 8) Ако комисията прецени, че произнасянето по жалбата е извън нейните правомощия или че извършеното деяние е престъпление или административно нарушение, предлага на ОбС да прекрати проверката и да изпрати всички материали на компетентния орган.

Чл. 34.(1) Ако в следствие на предложението по чл. 33, ал. 7 ОбС стигне до заключение, че са налице ясни и убедителни доказателства за нарушение на този правилник, налага следните наказания:

забележка

предупреждение да се преустанови нарушението

публично порицание

(2) Решението за налагане на дисциплинарното наказание се взема на заседание на ОбС с мнозинство повече от половината от всички общински съветници при явно гласуване.

Чл. 35. (отм. с Решение № 838/19.04.2018г.)

Глава пета

ГРУПИ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ

Чл.36. (1) Общинските съветници могат да образуват групи според своята партийна принадлежност или политическа ориентация или на друга програмна основа. Всеки общински съветник може да участва само в една група.  Не могат да се образуват групи на общински съветници, които да представляват частни, местни, етнически, религиозни или професионални интереси.

            (2) Всяка група се състои от най-малко 2  общински съветници.

(3) Когато броят на общинските съветници в една група спадне под определения минимум, тя преустановява своето съществуване.

Чл.37. (1) Всяка група общински съветници представя на председателя на Общинския съвет решение за образуването си и списък на ръководството и на членовете, подписани от всички общински съветници от състава на групата.

(2) Групите общински съветници, техните ръководства, както и промените в тях се вписват в специален регистър при председателя на Общинския съвет.

(3) Председателят на Общинския съвет обявява регистрираните групи общински съветници и техните ръководства на следващото заседание на съвета. Същият ред се прилага и при последващи промени в състава и ръководствата им, както и при тяхното прекратяване.

(4) Името на група не може да повтаря име на група, която вече е регистрирана по съответния ред в специалния регистър при председателя на Общинския съвет.

Чл.38. (1) Условията за членуване, възникване и прекратяване на членството, както и правата и задълженията на членовете се определят от самата група, в съответствие с разпоредбите на този правилник.

(2) Общинският съветник може да напусне групата, като подаде писмено уведомление до нейния ръководител и до  председателя на Общинския съвет.

Глава шеста

КОМИСИИ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ

Чл.39. (1)Общинският съвет избира от състава на своите съветници постоянни комисии, временни комисии и комисии, създаването на които е предвидено в специален закон или подзаконов нормативен акт. Общинският съвет избира и освобождава председателите и членовете на всяка комисия с явно гласуване с обикновено мнозинство от общия брой на съветниците.

(2) Всеки съветник има право да бъде избиран в състава на комисиите на Общинския съвет.

(3) Общинският съвет може да извършва промени във вида, броя, състава и председателите на постоянните комисии.

(4) Броят на членовете на всяка комисия е нечетен. Всяка комисия се състои от минимум 5 общински съветника, освен ако в специален закон не е предвидено друго. Конкретният брой на общинските съветници, участващи в комисия се определя от Общинския съвет с решението за нейното създаване.

(5) Съставът и председателите на постоянните комисии, временните комисии и на комисиите, създаването на които е предвидено в специален закон или подзаконов нормативен акт, се определят пропорционално на броя на членовете на групите и независимите общински съветници.

(6) Общинският съвет определя състава на постоянните и временните комисии според професионалната подготовка и личното желание на  всеки общински съветник.

(7) Всяка постоянна комисия избира от своя състав заместник председател.

Чл.39а (нов с Решение № 676/14.10.2021 г.) Към ОбС – Русе се създава Комисия за взаимодействие с гражданското общество, която изпълнява единствено задачи, свързани с разглеждане на жалби, сигнали и други, адресирани до нея.

 Чл.40. (изм. с Решение № 4/05.12.2019г.) Постоянните комисии на Общинския  съвет са:

Комисия по икономика, инвестиции, земеделие и туризъм;

(изм. реш.№ 331/19.11.2020г.) Комисия по бюджет и финанси;

Комисия по комунални дейности, транспорт и безопасност на движението;

Комисия по териториално устройство и строителство;

(изм. с Решение №5/05.12.2023 г.) Комисия по образование, наука иновации и дигитализация;

Комисия по здравеопазване и социална политика;

Комисия по култура и религиозни въпроси;

Комисия по екология;

Комисия по младежта и спорта;

Комисия по законност, обществен ред и сигурност;

(изм. с Решение № 838/19.04.2018г., изм. с Решение №5/05.12.2023 г.) Комисия по Закона за противодействие на корупцията;

(отм. с Решение № 676/14.10.2021 г.)

Чл.41. (1) Постоянните и временни комисии изпълняват задачите, предвидени в чл. 49, ал. 1 от ЗМСМА и специалните закони при условията на чл. 49, ал. 2 и 3 и чл. 50 от ЗМСМА.

Чл.42. Всеки общински съветник е длъжен да участва в състава най-малко на една постоянна комисия, но не повече от три. 

Чл.43. (1) Председател на постоянна комисия се освобождава при подаване на оставка, като прекратяването на пълномощията се приема, без да се обсъжда и гласува.

(2) Председател на постоянна комисия се освобождава с решение на Общинския съвет при обективна невъзможност да изпълнява своите задължения или при системно нарушаване или неизпълнение на произтичащи от този правилник права или задължения.

(3) Освобождаването по предходната алинея може да стане по предложение на най-малко една трета от членовете на комисията, на председателя на съвета или по искане на групата общински съветници, която е предложила председателя на комисията, чието освобождаване се иска.

(4) (нова с Решение № 331/19.11.2020г.) До избиране на нов председател функциите се поемат от заместник-председателя.

(5) (изм. с Решение № 331/19.11.2020г. стара алинея 4) Член на постоянна комисия се освобождава с решение на Общинския съвет при обективна невъзможност да изпълнява задълженията си или ако отсъства от три поредни заседания на комисията без наличието на уважителни причини.

(6) (изм. с Решение № 331/19.11.2020г. стара алинея 5) Освобождаването по алинея 5 става по искане на председателя на постоянната комисия.

(7) (нова с Решение № 331/19.11.2020г.) В случаите по алинея 4 Общинският съвет с решение избира нов член на постоянната комисия  по реда на чл. 39.

Чл.44. (1) Постоянните комисии могат да приемат свои вътрешни правила в съответствие с разпоредбите на този правилник.

(2) Постоянните комисии могат да образуват подкомисии и работни групи. 

Чл.45. (1) Постоянната комисия се свиква на заседание от нейния председател или зам.-председател в отсъствието на председателя, по искане най-малко от 1/3   от членовете й, или от председателя на Общинския съвет.

(2)  (изм. с Решение № 331/19.11.2020г.) Председателят на комисията е длъжен да уведоми членовете й за насроченото заседание, не по-късно от 3 дни преди деня на провеждане на заседанието чрез звеното по чл. 29а, ал.2 от ЗМСМА. Уведомяването може да стане  по телефон или електронна поща. Членовете на комисията са длъжни да получат материалите  за заседанието от звеното по чл. 29а, ал.2 от ЗМСМА.

(3) Преди заседанието председателят на комисията информира  обществеността  за предстоящото заседание, като обявява предложението за дневен ред, датата, часа и мястото на провеждане на заседанието на предварително определените за това места в общината или на официалната Интернет страница на Общинския съвет.

Чл.46. (1) Постоянните комисии заседават, ако присъстват повече от половината от техните членове. 

(2) (изм. с Решение №331/19.11.2020г.) Председателят на постоянната комисия предлага за включване в дневния ред всички проекти за решения, разпределени от председателя на ОбС и предложенията постъпили от членове на комисията. Постоянната комисия определя чрез гласуване с обикновено мнозинство дневния ред на заседанието си.

(3) Председателят на постоянната комисия ръководи заседанието на комисията, дава думата за изказвания на присъстващите и формулира проектите за предложения и препоръки. 

(4) (изм. с Решение № 4/05.12.2019г.)  Постоянната комисия приема доклади, становища, предложения и препоръки с мнозинство повече от половината от присъстващите, с явно гласуване.

Чл.47. (1) Предложения и проекти за решения от общинската администрация се разглеждат в постоянните комисии, само ако са внесени от кмета на общината.

 (2) При обсъждане на предложения и проекти за решения или други въпроси, разпределени за разглеждане от постоянната комисия, вносителят или негов представител присъства на заседанието.

(3) Ако предложение, включено в дневния ред на комисията, не се докладва от вносителя или от упълномощено от него компетентно лице, комисията не е задължена да вземе становище по него.

Чл.48. (1) (изм. с Решение № 4/05.12.2019г.) Заседанията на комисиите са открити и се излъчват пряко чрез интернет страницата на Общински съвет – Русе. Комисиите могат да решат по изключение отделни заседания да бъдат закрити по предложение на председателя или член на комисията.

            (2) Председателят на комисия е длъжен да осигури условия за присъствие на граждани, представители на неправителствени организации и медии.

(3) Гражданите, представителите на неправителствени организации и на медиите могат да присъстват в заседания на комисиите и са длъжни да спазват установения ред и да заемат специално определените за тях места.

(4) (нова с Решение № 331/19.11.2020г.) По решение на председателите на комисии, съгласувано с председателя на Общинския съвет, комисиите могат да провеждат заседания при условията на чл.4, ал.3 от този правилник, ако са налице предвидените в ЗМСМА и настоящия правилник предпоставки.

(5) (нова с Решение № 331/19.11.2020г.)  За заседанията по ал.4 се прилагат аналогично разпоредбите на чл.4, ал.4 и 5 от този правилник

            (6) (нова с Решение № 419/25.02.2021 г.) Правила за дистанционно участие по електронен път в заседанията на комисиите към Общински съвет – Русе на общински съветници, поставени под задължителна изолация или карантина поради COVID-19 с акт на орган по чл. 61, ал. 2 и 3 от Закона за здравето

т.1. Общински съветници, поставени под задължителна изолация или карантина поради COVID-19 с акт на орган по чл. 61, ал. 2 и 3 от Закона за здравето, имат право да участват дистанционно по електронен път в заседанията на комисиите към Общинския съвет, включително ако са близки контактни по смисъла на акт на орган по чл. 61 от Закона за здравето на потвърден случай на COVID-19.

т.2.      Дистанционното участие по електронен път в заседанията се осъществява чрез интернет платформа за видеоконферентна връзка, която осигурява пряко и виртуално участие.

т.3. Председателите на групи представят до 17,00 ч. на деня, предхождащ провеждането на заседанието на първата по ред комисия към Общинския съвет, в кабинета на председателя списък на общинските съветници от съответната група, отговарящи на условията по т. 1 и изразили желание да участват в заседанието.

т.4. Общински съветник, нечленуващ в група, отговарящ на условията по т.1 и изразил желание да участва в заседанието, заявява това в срока по т.3 на електронен адрес:  office@obs.ruse-bg.eu

т.5. Звеното по чл.122, ал.1 от правилника изготвя до председателя на Общинския съвет общ списък на общинските съветници по т. 3 и 4. На всеки общински съветник, включен в списъка, до 15 мин. преди началния час на комисията в деня на съответното заседание, от кабинета на председателя на Общинския съвет се изпраща линк за регистрация в интернет платформата за видеоконферентна връзка и участие в заседанието.

т.6. При проверката на кворума, общинските съветници по т. 5 се регистрират чрез визуализиране на специален екран в залата, в която се провежда заседанието. След проверка от звеното по чл.122, ал.1 от правилника дали визуализираните на екрана общински съветници са включени в списъка по т. 5 председателят на комисията ги обявява, с което те се смятат за присъстващи на заседанието и се добавят в протокола от заседанието. Председателят открива заседанието, когато броят на присъстващите общински съветници, заедно с регистрираните чрез визуализиране, е повече от половината от общия брой общински съветници членове на съответната комисия. Общински съветник, който не желае да участва в проверка на кворума, напуска платформата.

т.7. При желание за изказване, реплика, дуплика или по процедурни въпроси общинският съветник по т. 6, изречение първо и второ заявява желанието си чрез заявка – изпращане на съобщение до всички участници в платформата. Председателят дава и отнема думата на общинския съветник чрез платформата. Общинският съветник се изказва, когато е получил думата от председателя на комисията.

т.8. Общинският съветник по т. 6 участва в обявено гласуване след приключване на гласуването на общинските съветници в залата, като лично и устно заяви своя вот – „за“, „против“ или „въздържал се“. Резултатите от съответното гласуване се сумират и председателят обявява общия резултат.

     т.9.            Звеното по чл.122, ал.1 от правилника подпомага председателя при прилагането на тези правила.

т.10. Общинските съветници, които участват дистанционно по електронен път в заседанията на комисиите, изразили желание да участват в заседанието, използват персоналните си технически средства – таблети и осигуряват връзка с интернет.

т.11. Тези правила не се прилагат при тайно гласуване, както и за закритите заседания на комисиите към Общински съвет – Русе.

т.12. За неуредените въпроси се прилагат съответно разпоредбите на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе.

т.13. За участието си в заседанието, общинският съветник по т.1  не получава възнаграждение. Звеното по чл.122, ал.1 от Правилника не подава информация към Дирекция ФСД за изплащане на възнаграждение на общинския съветник по т.1, участвал дистанционно в заседанието.

Чл.49. Комисиите могат да провеждат изнесени заседания, включително и в кметство на територията на общината.

Чл.50. (1) Общински съветници, които не са членове на съответната комисия, както и кметът на общината, кметовете на кметства, кметските наместници и експерти от общината, могат да участват в заседанията с право на съвещателен глас.

(2) Председателят на комисията може да кани на заседание представители на държавни институции и ведомства и други заинтересовани страни, ако се разискват въпроси от тяхната компетентност или се засягат техни права и интереси.

(3) ( изм. с Решение №5/05.12.2023 г.) Участващите в  закрити заседания на комисиите са длъжни да не разпространяват сведенията, станали им известни по време на заседанията и отнасящи се до личния живот и доброто име на гражданите.

Чл.51. (1) За заседанията на постоянните комисии се води съкратен протокол, отразяващ всички направени предложения и приетите становища. Протоколът се води от служител от звеното по чл.29а, ал.2 от ЗМСМА.                                                                                                   

(2) Протоколът се подписва от председателя на комисията и от служителя от звеното по чл.29а, ал.2 от ЗМСМА.                                                                                                   

Чл.52. (1) Комисиите могат да провеждат съвместни заседания, когато се разглеждат общи за две или повече комисии въпроси. Тези заседания се ръководят по споразумение от един от председателите на комисия.

(2) При съвместни заседания всяка комисия гласува свое становище, което представя на председателя на Общинския съвет.

Чл.53. (изм. с Решение № 331/19.11.2020г.) (1) Извлеченията от протоколите на постоянните комисии, съдържащи изразените от тях становища се предоставят на общинските съветници три работни дни преди заседанието на общинския съвет, на което ще се обсъждат.

(2) Общинските съветници могат да преглеждат извлеченията от протоколите и да искат поправянето на грешки при разглеждане на съответната точка от дневния ред на сесията.

Чл.54. (1) Временна комисия се образува по конкретен повод за проучване на отделни въпроси.

(2) Правилата за работа на постоянна комисия се прилагат и за временната комисия.

(3) Временната комисия изготвя и представя отчет за резултатите от дейността си пред Общинския съвет.

(4) Общинският съвет с решение прекратява дейността на временната комисия.

Чл.55. (1) При необходимост в работата си постоянните и временните комисии могат да привличат външни лица като експерти и консултанти, с право на съвещателен глас.

            (2) Експертите и консултантите по алинея 1 могат да получат възнаграждение. Размерът на възнаграждението се определя с решение на Общинския съвет, в зависимост от обема на извършената работа и се изплаща въз основа на договор, подписан от кмета на общината.

(3) Извън случаите по ал. 1 всяка група общински съветници може пропорционално на броя на своите членове да предлага в работата на постоянните и временните комисии да участват със съвещателен глас външни лица като експерти или консултанти, които се утвърждават от общинския съвет с решение, взето с мнозинство повече от половината от присъстващите общински съветници. Такова право имат и  съветниците, които не членуват в група.

Чл. 56. Правилата за работа на постоянните и временните комисии, регламентирани с настоящия правилник, се прилагат и по отношение на комисиите, създаването на които е предвидено в специален закон или подзаконов нормативен акт, освен когато специалният закон или подзаконовият нормативен акт предвиждат друг ред за работата им.

Глава седма

ПЛАНИРАНЕ И ПОДГОТОВКА НА ЗАСЕДАНИЯ

НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ

Чл.57. (1) (изм. с Решение № 4/05.12.2019г.) Общинският съвет организира своята дейност в съответствие с целите и приоритетите за развитието на общината, заложени в Общинския план за развитие.

(2) (изм. с Решение № 4/05.12.2019г.) Общинският съвет планира заседанията си  като определя датите на заседанията по тримесечни планове. Плановете се оповестяват чрез Интернет страницата на Общинския съвет.

            (3) (отм. с Решение № 4/05.12.2019г.)

            Чл. 58. (1) Освен планираните заседания, Общинският съвет може да провежда и извънредни заседания, при възникване на обстоятелствата по чл. 63, ал. 2 от настоящия правилник.

(2) Правилата за подготовката и провеждането на планираните заседания, както и сроковете за внасяне на предложенията се прилагат и за извънредните заседания доколкото конкретният случай позволява това.  

Чл.59. (1) Заседанията на Общинския съвет се провеждат най-малко шест пъти в годината.

(2) Времетраенето на едно заседание е не повече от 8 часа, което се разпределя в две части с прекъсване от 1 час и с почивки по 15 минути за всяка част.

(3) (изм. с Решение № 331/19.11.2020 г.) По решение на Общинския съвет заседанията могат да бъдат удължавани

Чл.60. (1) (изм. с Решение № 4/05.12.2019г.) Заседанията на Общинския съвет, с изключение на тези по чл. 58, се провеждат на датите, приети с графика. Когато важни обстоятелства налагат да се промени датата на заседанието, председателят на Общинския съвет определя нова дата и уведомява съветниците чрез звеното по чл.29а, ал.2 от ЗМСМА.

  (2) (изм. с Решение № 4/05.12.2019г.) В изпълнение на приетите графици председателят на Общинския съвет, подпомаган от председателския съвет, подготвя проект за дневен ред на заседанието.

(3) (изм. с Решение № 331/19.11.2020г. ) Най-малко 3 дни преди заседанието председателят на Общинския съвет информира обществеността  за предстоящото заседание, като обявява дневния ред, датата, часа и мястото на провеждане на заседанието на предварително определените за това места в общината, и на официалната Интернет страница на Общинския съвет. 

Чл.61. (1) (изм. с Решение № 331/19.11.2020г.) При определяне на дневния ред за всяко заседание на Общинския съвет председателят на съвета включва отделни точки за изказвания, питания, становища и предложения на граждани и отговорите на питанията. За тези точки се определя не повече от 60 минути за едно заседание.

(2) Председателският съвет разглежда по реда на постъпването им в деловодството на общината исканията по предходната алинея и предлага за включване в проекта за дневния ред онези от тях, които отговарят на изискванията на чл. 28, ал. 3 от ЗМСМА.

(3) (нова с Решение № 331/19.11.2020 г.) Питането се изготвя в писмена форма, подписва се от гражданина, и се завежда в деловодството на ОбС, не по- късно от три работни дни преди началото на заседанието. То трябва да бъде ясно и точно формулирано и да не съдържа обвинения и лични нападки.

(4) (нова с Решение № 331/19.11.2020г.) При устен отговор на питане на гражданин, се прави резюме за не повече от 3 минути, а пълния текст се връчва на лицето.

(5) (изм. с реш. № 331/19.11.2020г. предишна алинея 3) Питанията, предложенията и становищата на гражданите, които не отговарят на изискванията на чл. 28, ал. 3 от ЗМСМА, се връщат на подателя им от звеното по чл.29а, ал.2 от ЗМСМА в 30-дневен срок.

Чл.62. (1) Председателят на Общинския съвет е длъжен да организира уведомяването на общинските съветници за заседанието. Уведомяването на общинските съветници за провеждане на заседанието на Общинския съвет и   осигуряването на материалите за него се извършва от звеното по чл.29а, ал.2 от ЗМСМА, преди започване на заседанията на постоянните комисии. Материалите се осигуряват за всеки общински съветник.

(2) По изключение материали за съответното заседание могат да се предоставят на общинските съветници и в деня на неговото провеждане, преди започването му.

(3) В случай, когато заседанието се свиква по искане на група общински съветници или от областния управител, уведомлението се извършва от звеното по чл.29а, ал.2 от ЗМСМА.

Глава осма

ВНАСЯНЕ, ОБСЪЖДАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ПРОЕКТИ ЗА РЕШЕНИЯ

И ДРУГИ АКТОВЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ

Чл.63. (1) (нова с Решение № 331/19.11.2020г.) Проекти на правилници, наредби, инструкции, решения, декларации и обръщения, заедно с мотивите към тях, се внасят от общинските съветници или кмета на общината. Проектите се внасят в деловодството на Общинския съвет в срок не по-малко от 16 дни преди заседанието.

(2) Кметът на общината или общински съветник могат да предлагат за включване на въпроси в дневния ред след срока по предходната алинея до началото на заседанието на ОбС, ако се регистрират при звеното по чл.29а, ал.2 от ЗМСМА, не по-късно от 12.00 часа на предхождащия заседанието ден, когато са налице една от следните причини:

настъпването на непредвидими обстоятелства – природни бедствия, промишлени аварии със значителни щети, обществени, социални проблеми, които изискват спешно вземане на решение;

(изм. с Решение № 5/05.12.2023 г.) спазването на срок, който не позволява прилагането на установената процедура;

(отм. с Решение № 5/05.12.2023 г. )

Чл. 64. (1) Вносителят мотивира своето предложение. В мотивите си той дава становище по очакваните последици от прилагането на проекта и за необходимите разходи за неговото изпълнение.

(2) В случаите, в които кметът ще изрази становище, което съдържа предложение за промени по същество в проекта за решение на вносителя, мотивира пълна или частична незаконосъобразност или искане за отхвърляне на същото, становището се внася в деловодството на ОбС не по-късно от 72 часа преди началото на заседанието.

Чл.65. (1) (изм. с Решение №331/19.11.2020г.) Председателят на Общинския съвет разпределя проектите за решения между постоянните комисии и изготвя график на заседанията в тридневен срок след изтичане на срока по чл. 63 (1).

 (2) Председателят на Общинския съвет определя водеща постоянна комисия за всеки проект за решение, когато се налага обсъждане в повече комисии.

            (3)  (изм. с Решение №331/19.11.2020г.) Възражения по разпределението на проектите за решения могат да правят председателите на комисии и председателите на групи пред председателя на съвета в тридневен срок от уведомяването им. Той се произнася по направените възражения в същия срок.

Чл.66. (1) Постоянните комисии обсъждат проектите за решения не по-рано от 2 дни от предоставянето им на членовете на съответната комисия. Те представят на председателя на общинския съвет своето становище.

            (2) Становищата по проектите за решения се предоставят на Общинския съвет от водещите комисии не по-късно от 7 дни от тяхното внасяне.

            (3) (изм. с Решение № 4/05.12.2019г.) Проектът за решение се разглежда и подлага на гласуване независимо от становището на водещата комисия или при неизпълнение на условията по ал.1.

Чл.67. (1) Проектите за решения заедно с редакционните поправки, изменения и допълнения, с мотивите към тях и със становището на водещата комисия, се предоставят на общинските съветници по реда на чл. 62, ал.1 от този правилник. А в случаите на чл.63, ал.2 и чл.62, ал.2 от този правилник – не по-късно от началото на заседанието, в което ще бъдат разгледани.

            (2) (изм. с Решение № 4/05.12.2019г.) Проектът за решение се обсъжда и гласува по реда на глава девета от този правилник, след като Общинският съвет се запознае със становището на водещата комисия, становищата на други комисии, на които той е бил разпределен и доклада на вносителя.

Чл.68. Вносителят на проекта за решение може да го оттегли по всяко време на заседанието до гласуването му.

Чл.69. (1) Общинският съвет може да организира публични обсъждания на проекти за решения от значим обществен интерес за местната общност. Целта на обсъждането е гражданите на общината и другите заинтересовани лица да дадат становища и предложения по проекти за решения.

            (2) Общинският съвет с мнозинство повече от половината общински съветници приема решения за организиране на публични обсъждания, с което определя: предмета, формите, датата, мястото, продължителността и процедурните правила за обсъждането.

            (3) Председателят на Общинския съвет, чрез звеното по чл.29а, ал.2 от ЗМСМА уведомява заинтересованите лица и оповестява чрез Интернет страницата на Общинския съвет, а при необходимост и чрез местните печатни и електронни медии решението по ал. 2 най-малко 7 дни преди датата на обсъждането.

            (4) За постъпилите становища и предложения от заинтересованите лица или гражданите се съставя протокол, който се внася за разглеждане в Общински съвет заедно с проекта за решение и становищата на постоянните комисии.

Чл.70. Декларации и обръщения могат да правят общински съветници и групи общински съветници по реда на чл. 63, ал. 2 от този правилник.

Чл.71. (1) Проектът за общинския бюджет се внася от кмета на общината и се разпределя за становище на всички постоянни комисии. Водеща е комисията, отговаряща за финанси и бюджет.

(2) Проектът се разглежда приоритетно от постоянните комисии и от съвета. Комисиите са длъжни да се произнесат в срок от 7 дни от разпределянето му.

Глава девета

ПРОВЕЖДАНЕ НА ЗАСЕДАНИЯТА

Чл.72. (1) Заседанията на Общинския съвет се откриват и ръководят от председателя на Общинския съвет.

(2) (изм. с Решение №331/19.11.2020г.)  При отсъствие на председателя на Общинския съвет заседанията се откриват и ръководят от определения от него заместващ го заместник-председател.

Чл.73. (1) Председателят на Общинския съвет открива заседанието, ако присъстват повече от половината от общия брой на съветниците.

(2) Проверката на кворума се извършва преди откриването на заседанието, след всяка почивка или прекъсване на заседанието.

(3) По преценка на председателя или по искане на общински съветник проверка на кворума може да се извърши и в процеса на заседанието.

(4) Проверката на кворума се извършва чрез гласуване с електронните устройства, преброяване на общинските съветници или чрез поименно прочитане на имената им от председателя.

Чл.74. (1) В началото на заседанието се гласува дневния ред.

(2) Предложения за включване на допълнителни точки в дневния ред се подлагат на гласуване само ако са депозирани в писмен вид преди началото на заседанието по реда на този правилник.

(3) По време на заседанието не могат да бъдат обсъждани въпроси, които не са включени в гласувания дневен ред.

Чл.75. (1) (доп. с Решение № 4/05.12.2019г.)  Заседанията на Общинския съвет са открити и се излъчват пряко чрез интернет страницата на Общински съвет – Русе.

(2) По изключение Общинският съвет може да реши отделни заседания или части от тях да бъдат закрити.

(3) Предложение за закрито заседание могат да правят всеки общински съветник или кмета на общината.

(4) (изм. с Решение № 4/05.12.2019г.) При постъпило предложение за закрито заседание председателят на Общинския съвет поканва всички външни лица да напуснат залата и разпорежда прекъсване на прякото излъчване на заседанието, ако има такова. След като изслуша мотивите на вносителя на предложението, Общинският съвет го обсъжда и гласува предложението за закрито заседание. Съобразно резултата от гласуването заседанието продължава като открито или закрито.

(5) (нова с Решение № 4/05.12.2019г.) Обсъжданията и протоколът от закрито заседание на общинския съвет не се разгласяват публично.

(6) (стара ал. 5 с Решение № 4/05.12.2019г.) Решенията, взети на закрито заседание, се обявяват публично.

Чл.76.(изм. с Решение № 675/14.10.2021 г.) (1) Председателят на Общинския съвет дава думата за изказване на общинските съветници и на обществения посредник.

(2) (изм. с Решение № 675/14.10.2021 г.) Лицата по ал.1 не могат да се изказват, без да са получили думата от председателя.

(3) (изм. с Решение № 675/14.10.2021 г.) Думата се иска с предварителна писмена заявка, от място с вдигане на ръка или чрез индивидуалния пулт.

(4) Председателят съставя списък на желаещите за изказвания и определя реда на изказващите се в зависимост от поредността на заявките.

(5) Председателят дава думата на ръководителите на групите общински съветници, а при тяхно отсъствие на заместниците им или на определен от тях съветник, когато я поискат в рамките на дискусиите по въпроси от дневния ред.

(6) Изказванията по предходната алинея могат да се правят веднъж по точка от дневния ред. При изказване от името на група упълномощеният неин представител изразява общото становище на съветниците, членуващи в групата.

(7) (изм. с Решение №331/19.11.2020г., изм. с Решение № 5/05.12.2023 г.) Веднъж на заседание председателят дава думата на ръководителите на групите общински съветници или на техните заместници, ако я поискат, извън въпросите от дневния ред. Изявленията са до 3 минути. Такова право имат и съветниците, които не членуват в група.

Чл.77. Когато общински съветник се отклонява от обсъждания въпрос председателят го предупреждава и ако нарушението продължи или се повтори, му отнема думата.

Чл.78. (1) (изм. с Решение № 4/05.12.2019г.) Всеки общински съветник може да се изказва по един път по точка от дневния ред като продължителността на изказването не може да превишава 3 минути. Когато общински съветник е взел думата от името на група продължителността на изказването не може да превишава 5 минути.

(2) Председателят отнема думата на общински съветник, който превиши определеното по предходната алинея време за изказване, след като го предупреди за това. При повторно превишаване на определеното за изказване време в рамките на едно заседание председателят налага предвидената в чл. 27, т. 4 дисциплинарна мярка по реда определен в правилника.

Чл.79. (1) (изм. с Решение № 675/14.10.2021 г.) Общинските съветници, кметът на общината, общественият посредник или посочен от кмета служител на общинската администрация имат право на реплика.

(2) Репликата е кратко възражение по същество на приключило изказване. Тя се прави веднага след изказването и не може да бъде повече от 2 минути.

(3) ( изм. с Решение № 5/05.12.2023 г.) По едно и също изказване могат да бъдат направени най-много до 3 реплики.

(4) (изм. с Решение № 675/14.10.2021 г.)  Не се допуска реплика на репликата. Репликираният има право на отговор (дуплика) с времетраене до 2 минути след приключване на репликите.

Чл.80. (1) Общинският съветник има право на лично обяснение до 3 минути, когато в изказване на заседание е засегнат лично или поименно. Личното обяснение се прави след гласуването по съответната точка и евентуалните обяснения на отрицателен вот.

(2) Общинският съветник има право след гласуването на обяснение на своя отрицателен вот в рамките на 2 минути след гласуването.

(3) Правото на обяснение на отрицателен вот има само този общински съветник, който при обсъждането на въпроса не е изразил същото отрицателно становище или не се е изказал.

(4) За обяснение на отрицателен вот думата се дава най-много на 2 общински съветници по реда на постъпване на заявките. Ако са постъпили повече от 2 заявки за обяснение на отрицателен вот думата се дава на двама съветници, които не членуват в една и съща група.

(5) Не се допуска обяснение на отрицателен вот след тайно гласуване или след гласуване на процедурни въпроси.

Чл.81. След като списъкът на изказващите се е изчерпал, председателят обявява разискванията за приключени.

Чл.82. (1) По процедурни въпроси думата се дава веднага, освен ако има направени искания за реплика, дуплика или за обяснение на отрицателен вот.

(2) Процедурни са въпросите, с които се възразява срещу конкретно нарушение на реда за провеждане на заседанията, предвиден в този правилник, или съдържат предложения за изменение и допълнение на приетия ред за развитие на заседанието, включително и за:

прекратяване на заседанието;

отлагане на заседанието;

прекратяване на разискванията;

отлагане на разискванията;

отлагане на гласуването.

(3) Процедурните въпроси се поставят в рамките на не повече от 1 минута, без да се засяга същността на главния въпрос.

(4) (нова с Решение № 331/19.11.2020г.) Когато е постъпило процедурно предложение за прекратяване на разискванията, то не се обсъжда и се подлага на гласуване, ако са направени не по-малко от пет изказвания от общински съветници преди това. След приемане на процедурата за прекратяване на разискванията всички общински съветници, заявили преди приемането на тази процедура изказвания, губят това си право, с изключение на представителите на групи, които не са се изказвали по точката. Ако има заявени реплики преди процедурното предложение за прекратяване на разискванията, те се довършват и изказалият се има право на дуплика.

Чл.83. (изм. с Решение № 331/19.11.2020г.) Когато е постъпило процедурно предложение, думата се дава на един общински съветник, който не е съгласен с него, за изказване в рамките на не повече от една минута. Предложението се поставя веднага на гласуване, без да се обсъжда.

Чл.84. (1) Кметът на общината, кметовете на кметства и кметските наместници имат право да присъстват на заседанията на Общинския съвет.

(2) (изм. с Решение № 4/05.12.2019г., изм. с Решение №331/19.11.2020г.) Председателят на Общинския съвет дава думата за изказване на кмета на общината по негово искане или на посочен от кмета представител на общинска администрация.

(3) Председателят на Общинския съвет дава думата за изказване на кметовете на кметства и кметските наместници по тяхно искане при обсъждане на въпроси, отнасящи се до съответните кметства или населени места.

Чл.85. (1) Гражданите имат право да присъстват на заседанията на Общинския съвет. 

(2) Председателят на Общинския съвет е длъжен да осигури условия за присъствие на граждани, представители на неправителствени организации и на медиите.

(3) Гражданите, представителите на неправителствени организации и на медиите са длъжни да спазват установения ред и да заемат специално определените за тях места.

(4) Граждани, които смущават провеждането на заседанията, явяват се в нетрезво състояние, нарушават реда за изказване или отправят обидни думи към други лица в залата, се отстраняват от заседанието.

Чл.86. (1) Гражданите могат да се изказват, да отправят питания, становища и предложения от компетентността на Общинския съвет, кмета или общинската администрация, представляващи обществен интерес. Питанията се правят в рамките на определеното по чл. 61, ал. 1 от този правилник време.

(2) Всеки гражданин може да се изкаже в рамките на 3 минути.

Чл.87. (1) На питанията на граждани, включени в дневния ред се отговаря устно на същото заседание, освен ако гражданинът не е изявил желание да получи писмен отговор.

(2) По изключение, когато питането е свързано с извършване на допълнителни справки или проучвания, отговорът се отлага за следващото заседание.

(3) Председателят на Общинския съвет определя кой да отговори в зависимост от характера и съдържанието на поставения въпрос.

Чл.88. (1) При шум или безредие, с което се пречи на работата на съвета или когато важни причини налагат, председателят на Общинския съвет може да прекъсне заседанието за определено време.

(2) Всяка група може да поиска прекъсване на заседанието за не повече от 10 минути веднъж на заседание. Председателят прекъсва заседанието веднага след като това бъде поискано.

Чл.89. (1) Заседанието може да бъде прекратено или отложено с решение на Общинския съвет по предложение на председателя на Общинския съвет или на група  общински съветници.

(2) Когато са постъпили предложения за прекратяване на заседанието или за отлагането му, първо се гласува предложението за прекратяване на заседанието.

Чл.90. (1) Гласуването е лично. Гласува се “за”, “против” и “въздържал се”. Гласуването се извършва явно, освен в определените от закона случаи.  

(2) (изм. с Решение № 4/05.12.2019г.) Явно гласуване се извършва:

чрез система за електронно гласуване

чрез вдигане на ръка

при поименно извикване по азбучен ред и отговаряне със “за”, “против”, “въздържал се”

или чрез саморъчно подписване.

(3) Тайното  гласуване се извършва с бюлетини по  утвърден образец.

(4) (изм. с Решение № 331/19.11.2020 г.) При електронното гласуване всеки общински съветник гласува чрез индивидуален пулт за гласуване, идентифициран с неговото име. Никой няма право да гласува чрез чужд пулт.

(5) Разпечатката от гласуване по дадена точка от дневния ред и приложена към протокола е резултат от поименно гласуване.

Чл.91. Предложение за гласуване по чл.90, ал.2, т.3 и 4 или за тайно гласуване може да бъде направено от всеки общински съветник. Предложението се поставя на гласуване без разисквания. Изслушва се по един общински съветник от група, която не е съгласна с направеното предложение.

Чл.92. От обявяването на гласуването до завършването му не се допускат изказвания.

Чл.93. (1) Гласуването се извършва по следния ред:

предложения за отлагане на следващо заседание;

предложения за отхвърляне;

предложения за заместване;

предложения за поправки;

обсъждан текст, който може да съдържа и одобрени вече поправки;

предложения за допълнения;

основното предложение.

(2) Когато има две или повече предложения от едно и също естество, те се гласуват по реда на постъпването им.

(3) Предложенията по алинея 1, точки 3, 4, 5, 6 и  7 се подлагат на гласуване, ако са постъпили в писмен вид.

Чл.94. Предложението се смята за прието, ако за него са гласували повече от половината от присъстващите общински съветници, освен ако в закон е предвидено друго. Ако има повече от две предложения, за прието се счита предложението получило най-много гласове.                                    

Чл.95. (1) Председателят на Общинския съвет обявява резултата от гласуването веднага.

(2) Когато процедурата по гласуването или резултатът от него бъдат оспорени веднага след приключването му, председателят на Общинския съвет разпорежда то да бъде повторено. Резултатът от повторното гласуване е окончателен.

Чл.96. (1) За заседанието на Общинския съвет се води подробен протокол. Протоколът се води от секретар, който е служител в звеното по чл.29а, ал.2 от ЗМСМА, и се подписва от него и от председателя на Общинския съвет, а в негово отсъствие от определения по реда на чл. 15, ал. 3 от правилника да го замества заместник- председател.

(2) Към протокола се прилагат материалите по дневния ред, писмените становища на комисиите, декларации, питанията на гражданите и общинските съветници и отговорите към тях и резултатите от поименното гласуване.

Чл.97. (изм. с Решение № 331/19.11.2020г., изм. с Решение № 5/05.12.2023 г.) Общинските съветници могат да преглеждат протокола и да искат поправянето на грешки в 7-дневен срок от изготвянето му. Възникналите спорове се решават от Общинския съвет на следващото заседание. Протоколите се публикуват на интернет страницата на Общинския съвет  в отворен  формат, позволяващ директно  извличане  на текстова информация и / или в машинночетим отворен формат,  14 дни след подписването им, ведно с информация за начина на гласуване

Чл.98. (1) Поправки на очевидни фактически грешки в приети актове на Общинския съвет, които нямат характера на административни, се извършват след мотивирано писмено искане на общински съветник по нареждане на председателя на Общинския съвет, след консултации с вносителя и докладчика и се обявяват пред Общинския съвет на следващото заседание.

(2) Поправки на очевидни фактически грешки в административни актове на Общинския съвет се извършва по реда, предвиден в Административнопроцесуалния кодекс. 

Чл.99. Председателят на Общинския съвет е длъжен да изпрати приетите от Общинския съвет решения до кмета на общината и областния управител в предвидения в ЗМСМА срок.

Чл.100. (1) Председателят на Общинския съвет съобщава на следващото заседание на Общинския съвет за оспорване на решение на Общинския съвет от кмета на общината или от областния управител в случаите, посочени в чл.45, ал. 4 и 5 от ЗМСМА.

(2) Председателят на Общинския съвет  докладва пред общинските съветници акта на кмета, съответно на областният управител, и мотивите към него.

(3) Върнатия за ново обсъждане акт се разглежда от Общинския съвет в срока по чл. 45, ал. 7 от ЗМСМА.

(4) Ако са върнати само отделни текстове от акта на Общинския съвет се гласуват само върнатите текстовете.

Чл.101. (1)Текстът на нормативните актове на Общинския съвет, както и приемането им по надлежният ред се удостоверява с подпис от председателя на Общинския съвет.

(2) Удостовереният нормативен акт по реда на ал.1 е оригинал и се съхранява в архива на Общинския съвет.

            (3) Препис от оригинала се издава с разрешение на председателя на Общинския съвет и се заверява от него.

Чл.102. (1) Всички актове на Общинския съвет, се разгласяват на населението на общината в 7 дневен срок от приемането им  чрез :

(изм. с Решение № 5/05.12.2023 г.) Интернет страницата на Общински съвет – Русе в  отворен  формат, позволяващ директно  извличане  на текстова информация и/или в машинночетим отворен формат;

Пряко ползване в сградата на общината, при условията на чл.22, ал.3 от ЗМСМА;

Обнародване в „Държавен вестник”, когато това е предвидено със закон;

(2) Оспорването, спирането, отмяната или потвърждаването на оспорените актове на Общинския съвет се разгласява по същия ред.

Глава десета

КОНТРОЛ ВЪРХУ АКТОВЕТЕ НА КМЕТА НА ОБЩИНАТА, ИЗДАДЕНИ В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА АКТОВЕТЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ

Чл.103. (1) Общинският съвет упражнява контрол върху актове на кмета на общината, издадени в изпълнение на актовете на Общинския съвет.

(2) (доп. с Решение № 4/05.12.2019г.) Общинските съветници упражняват контролните си функции чрез питания до кмета на общината, кметовете на кметства или кметските наместници.

Чл.104. (изм. с Решение № 4/05.12.2019г.) Общинският съветник може да отправя  питания чрез председателя на Общинския съвет. Питането се изготвя в писмена форма, подписва се от общинския съветник, и се завежда в деловодството на ОбС, не по – късно от три работни дни преди началото на заседанието. То трябва да бъде ясно и точно формулирано и да не съдържа обвинения и лични нападки.

Чл.105. (1) (изм. с Решение № 4/05.12.2019г., изм. с Решение № 331/19.11.2020г.) Кметът или посочен от него заместник-кмет, или служител от общинска администрация отговаря на питането на следващото заседание, освен ако Общинският съвет реши друго. Отговорът може да бъде устен и/или писмен и/или в електронен вид. Той трябва да бъде ясно и точно формулиран и да не съдържа обвинения и лични нападки. Отговорът трябва да бъде писмен, когато общинският съветник, отправил питането, е изразил изрично желание за това.

(2) Кметът може да поиска удължаване на срока за отговор на питането, но не повече от едно заседание.

Чл.106. (1) Председателят на Общинския съвет обявява постъпилите питания в началото на всяко заседание.

(2) Председателят на Общинския съвет  е длъжен да  изпрати на  кмета питането незабавно след постъпването му. Той е длъжен да го уведоми  и за деня и часа на заседанието, на което трябва да отговори.

(3) Отговорът на питането се отлага, ако поставилият го общински съветник отсъства от заседанието.

Чл.107. Общинският съветник може писмено да оттегли питането си преди получаването на отговор, за което председателят на Общинския съвет уведомява кмета на общината и съобщава в началото на заседанието.

Чл.108. (1) Вносителят може да представи питането си в рамките на 3 минути.

(2) (изм. с Решение № 4/05.12.2019г.) В отговора на питането не се провеждат разисквания и не се допускат реплики. Общинският съветник, отправил питането, може в рамките на 2 минути  да постави два допълнителни, уточняващи въпроса, на които кметът или посочен от него заместник-кмет, или служител от общинска администрация следва да отговори, след което общинският съветник в рамките на 1 минута може да изрази своето отношение към отговора.

Чл.109.  (изм. с Решение № 331/19.11.2020г.)  (1) При писмен отговор на питане, председателят съобщава за това в началото на заседанието и връчва екземпляр от него на съветника, който е отправил питането. В случаите, в които общинският съветник е поискал и устен отговор, писменият се връчва на съветника след приключване на процедурата по чл. 108.

(2) Питането, заедно с писмения отговор, се прилагат към протокола.

Чл.110. (1) (изм. с Решение № 4/05.12.2019г.) Общинският съвет изслушва питанията и отговорите в края на всяко заседание.

(2) (изм. с Решение № 4/05.12.2019г.) Питанията се задават по реда на тяхното постъпване. След всяко питане се изслушва отговора на кмета или посочен от него заместник-кмет, или служител от общинска администрация.

Чл.111. (1) Общински съветник не може да зададе питане, на което вече е отговорено.

(2) В случаите, когато питанията не съответстват на изискванията на правилника, председателят уведомява общинския съветник да отстрани в тридневен срок несъответствията.

Чл.112. Общинският съвет провежда обсъждане на 6-месечен отчет за изпълнение на бюджета.

Чл.113. (1) Общинският съвет упражнява контрол на актовете на кмета на общината в съответствие с правомощията си и в сроковете по чл. 45, ал. 2 от ЗМСМА.

(2) Актовете по ал. 1 се разпределят от председателя на съвета на председателя на съответната комисия, която е била водеща при приемането на акта за становище и на председателя на ПК по ЗОРС.

(3) При съмнение за противоречие председателите на комисиите по предходната алинея свикват същите на заседание за изразяване на становище, което предоставят незабавно на председателя на Общинския съвет.

            (4) При противоречие с акт на Общинския съвет актът на кмета се отменя на заседание, проведено в 14-дневен срок от получаването му.

            (5) Когато административен акт на кмета на общината е незаконосъобразен, същият може да бъде оспорен пред компетентният съд по решение на Общинския съвет в срока по чл. 45, ал. 2 от ЗМСМА.

Глава единадесета

Взаимодействие между общинския съвет и

общинската администрация

Чл.114. (1) (изм. с Решение № 4/05.12.2019г.) Кметът на общината, заместник-кметовете и общинска администрация, кметовете на кметства и кметските наместници могат да присъстват на заседанията на Общинския съвет и неговите комисии с право на съвещателен глас и да се изказват при условията и по реда, определени в този правилник.

(2) Кметът на общината подписва и внася в Общинския съвет проекти на решения за разглеждане в заседанията на комисиите или на съвета.

Чл.115. (1) (изм. с Решение № 4/05.12.2019г.) Кметът на общината организира изпълнението на решенията на Общинския съвет чрез заместник-кметовете, кметовете на кметства, кметските наместници и общинската администрация и се отчита за това на всеки 6 месеца.

(2) Отчетът следва да описва решенията на Общинския съвет, договорите и административните актове, издадени в тяхно изпълнение и съдържа анализ на неизпълнените решения с мерки и срокове за тяхното изпълнение.

(3) Кметът на общината изпраща на Общинския съвет административните актове, както и договорите и техните изменения и допълнения, издадени в изпълнение на актовете, приети от съвета в 3-дневен срок от издаването или подписването им.

(4) Кметът на общината представя пред Общинския съвет програма за управление на срока на мандата в 3 месечен срок от полагането на клетвата. Програмата съдържа основните цели, приоритети, дейности, сроковете за изпълнение и очакваните резултати. Кметът на общината представя пред Общинския съвет годишен отчет за изпълнението на програмата в срок до 31 януари на следващата година.

Чл.116. (1) Кметът на общината определя длъжностни лица от общинската администрация и подходящо помещение в сградата на общината, за съхраняване копията на актовете на Общинския съвет от последните десет години на хартиен носител и за осигуряване достъп на гражданите до тях в рамките на работното време.

(2) На гражданите, желаещи да получат копие от актовете на Общинския съвет, се осигурява възможност за това срещу заплащане. Цените на услугите се определят в наредба на Общинския съвет.

Чл.117. Секретарят на общината организира и отговаря за разгласяването и обнародването на актовете на Общинския съвет.

Чл.118. (1) Кметът на общината уведомява писмено Общинския съвет за времето на отпуск или отсъствие по други причини, както и за лицето, което ще го замества през времето на отсъствието му.

(2) Когато при отсъствие от общината кметът не е определил със заповед заместник-кмет, който го замества до неговото завръщане, това става с решение на Общинския съвет.

(3) Председателят на Общинския съвет уведомява писмено кмета на общината за времето на отсъствие, както и за лицето, което ще го замества.

Чл.119. (1) Общинският съвет определя размера на трудовите възнаграждения на кмета на общината и кметовете на кметства в рамките на действащата нормативна уредба по предложение на кмета на общината.

(2) Общинският съвет решава и други въпроси, произтичащи или свързани с правата по трудово правоотношение по отношение на лицата по ал.1, които не са от изключителна компетентност на други органи.

Чл.120. (1) Общинският съвет одобрява общата численост и структурата на общинската администрация и определя средствата за работна заплата на служителите на издръжка от общинския бюджет по предложение на кмета на общината.

(2) Общинският съвет може да създава служби на общинската администрация в отделни кметства, населени места или в части от тях по предложение на кмета на общината и определя функциите им.

Чл.121. (1) Общинският съвет няма администрация със собствен щат. Дейността на Общинския съвет се подпомага и осигурява от общинската администрация.

(2) Кметът на общината осигурява експертното и организационно обслужване на Общинския съвет, като определя в устройствения правилник на общинската администрация задълженията на нейните служители. Конкретните задължения на отделни служители, свързани с подпомагане дейността на съвета и неговите комисии, се определят в длъжностните им характеристики от кмета на общината.

Чл.122. (1) В структурата на общинската администрация се създава специализирано звено за подпомагане и осигуряване на работата на Общинския съвет и на неговите комисии.

(2) Служителите в звеното по ал.1 се назначават и освобождават от кмета на общината по предложение на председателя на Общинския съвет.

Чл.123. (изм. с Решение № 331/19.11.2020 г.) Звеното по чл.122, ал.1 от този правилник:

осигурява деловодното, правното и информационното обслужване на съвета и на неговите комисии;

осигурява техническото размножаване и изпращане на материалите и уведомяването за заседания на съвета и неговите комисии;

осигурява воденето на протоколите и на присъствените книги от заседанията на съвета и на комисиите, изпращането на актовете на Общинския съвет и становищата на комисиите;

осигурява спазването на реда по време на заседанията, записванията за изказвания, преброяването и отчитането на резултатите от гласуването;

изпълнява и други функции, определени в устройствения правилник на общинската администрация или възложени му от председателя на Общинския съвет.

Чл.124. (1) Назначените от кмета кметски наместници могат да присъстват на заседанията на Общинския съвет, на заседанията на комисиите и да изразяват становище по въпроси от дневния ред, които се отнасят до съответните населени места.

(2) Кметските наместници могат да правят предложения за включване на въпроси в дневния ред на заседанията на Общинския съвет чрез кмета на общината.

Чл.125. (1) Кметските наместници:

организират провеждането на мероприятия, свързани с благоустрояването и хигиенизирането на населеното място;

упражняват контрол за законосъобразното използване и отговарят за поддържането, охраната и опазването на общинската собственост на територията на населеното място;

предприемат мерки за подобряване и възстановяване на околната среда, организират охраната на полските имоти в землището на населеното място;

предприемат мерки за осигуряване и спазване на обществения ред на територията на населеното място;

организират и ръководят защитата на населението при бедствия и аварии;

водят регистъра на населението и регистрите по гражданско състояние и предоставят свързаните с тях административни услуги на населението в населеното място, изпращат актуална информация на държавните и общински органи;

отговарят за спазването на наредбите на Общинския съвет на територията на населеното място;

представят необходимата информация и отговарят на въпроси, поставени от общинските съветници в заседания на Общинския съвет или неговите комисии.

(2) Кметските наместници изпълняват и други функции, възложени им със закон или друг нормативен акт или със заповед на кмета на общината.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1.  Правилникът за организацията и дейността на общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация се издава на основание чл.21, ал.3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

§ 2. Този Правилник е приет с Решение № 15 по Протокол № 3/15.12.2011 г. на Общински съвет – Русе.

§ 3. Настоящият Правилник отменя Правилникът за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, приет с Решение № 5 по Протокол № 2 от 19.12.2007г.

§ 4. (нов с реш.№ 884/23.01.2014 г.) Правилникът за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на ОбС – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, приет с Решение № 884, по Протокол № 33 от 23.01.2014 г. влиза в сила от 01.01.2014 г.

…………………………………………………………………………………………………..

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

към Правилник за изменение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, приет с Решение № 838 по Протокол № 33/19.04.2018 г.

§ 8. Преименуваната Комисия по чл. 25, ал. 1, т.3 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси в Комисия по Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество запазва своя състав и ръководство, така като е определен с Решение № 3, прието с Протокол № 1/09.11.2015 г. на Общински съвет – Русе.

…………………………………………………………………………………………………….

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

към Правилник за изменение на Правилника за организацията и дейността на Общински            съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, приет с Решение № 4 по Протокол № 2/05.12.2019 г.

§ 23. Настоящият Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация влиза в сила от момента на неговото приемане.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

към Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, приет с Решение № 331 по Протокол № 14/19.11.2020 г.

§ 29. Настоящият Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация влиза в сила от момента на неговото приемане.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 2. Правилникът за изменение на правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, приет с Решение № 391 по Протокол № 17/28.01.2021 г.  влиза в сила от 01.01.2021г.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

към Правилник за изменение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, приет с Решение № 419 по Протокол № 18/25.02.2021 г.

§ 3. Настоящият Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация влиза в сила от момента на неговото приемане.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

към Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, приет с Решение № 765 по Протокол № 26/14.10.2021 г.

§ 4. Настоящият Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация влиза в сила от момента на неговото приемане.

§ 3. Настоящият Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация е приет с Решение № 676 по Протокол № 26/14.10.2021 г. на Общински съвет – Русе и влиза в сила от момента на неговото приемане.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

към Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, приет с Решение № 5 по Протокол № 2/05.12.2023 г.

§ 13. Настоящият Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация е приет с Решение № 5 по Протокол № 2  от 05.12.2023 г. и влиза в сила от момента на неговото приемане.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                    (акад. Христо Белоев, дтн)